Onderwerp: Bezoek-historie

Procedureregel onderzoek bij ontslag militairen Koninklijke Marechaussee
Geldigheid:18-04-2000 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Procedureregel onderzoek bij ontslag militairen Koninklijke Marechaussee

Onderwerp: Het bekendmaken van de procedure bij het voorbereiden van besluiten t.a.v. verlenen van ontslag aan militairen van de Koninklijke marechaussee ingevolge artikel 39, tweede lid onder j, k, l, m en n, van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR).

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
18-04-00KMAR POB/2000/2574418-04-00

Artikel 1 Betekenis van uitdrukkingen

In deze procedureregel wordt verstaan onder:

a. minister:de minister van Defensie;

b. bevoegd gezag:de functionaris die de bevoegdheid op grond van AMAR artikel 39, tweede lid, onder j, k, l, m en n uitoefent namens de staatssecretaris;

c. militair:de militair aangesteld en ingedeeld bij de Koninklijke marechaussee;

d. COOM:Commissie Onderzoek Ontslag Militairen, in te stellen vanuit het ABGKL;

e. ABGKL:Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Landmacht/marechaussee;

f. belanghebbende;degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij het in voorbereiding zijnde besluit.

Artikel 2 Aanvraag advies COOM

Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag een van de ontslagredenen bedoeld in artikel 39, tweede lid, onder j, k, l, m en n van het AMAR mogelijk op de militair van toepassing is kan hij ter voorbereiding van zijn besluit advies vragen aan de COOM.

Hiertoe dient het bevoegd gezag de adviesaanvraag te richten aan het ABGKL.

Artikel 3 Achterwege blijven van inschakeling COOM

Het inschakelen van de COOM bij het voornemen tot ontslag van een beroepsmilitair voor bepaalde tijd blijft altijd achterwege indien het de ontslaggrond van artikel 39, tweede lid onder j, van het AMAR betreft en kan achterwege blijven, nadat de belanghebbende in de gelegenheid is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, indien de kennelijke eenvoud van feiten en omstandigheden naar het oordeel van het bevoegd gezag inschakeling van de COOM niet noodzaakt.

Artikel 4 Informatie aan belanghebbende

Het bevoegd gezag stelt belanghebbende in kennis van de inschakeling van de COOM.

Artikel 5 Verstrekken dossier aan COOM

Het bevoegd gezag doet alle op de zaak betrekking hebbende stukken toekomen aan het plaatsvervangend hoofd ABGKL.

Artikel 6 Onderzoek naar de ontslaggronden

De COOM doet een onderzoek naar de aanwezige ontslaggronden alsook andere van belang zijnde relevante omstandigheden. Naar aanleiding van dit onderzoek brengt de COOM advies uit.

Artikel 7 Hoorzitting

1. De voorzitter van de COOM stelt belanghebbende in de gelegenheid om in een hoorzitting diens zienswijze naar voren te brengen inzake het voornemen tot ontslagverlening. De oproep vermeldt dat de belanghebbende zich ter behartiging van zijn belangen op elk moment tijdens de procedure kan laten bijstaan.

2. Voorts vermeldt de oproep dat belanghebbende zijn zienswijze tevens schriftelijk uiterlijk ter hoorzitting aan de voorzitter kan doen toekomen.

3. De oproep vermeldt tevens waar en wanneer, doch tenminste tien dagen voorafgaand aan het horen, de op de zaak betrekking hebbende stukken, voor zover deze niet reeds aan belanghebbende zijn toegezonden, ter inzage liggen.

4. De COOM is bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht en zal, al dan niet op verzoek van belanghebbende, de getuigen en deskundigen ten aanzien van wie zij wenselijk acht, oproepen. De vanwege de COOM opgeroepen getuigen en deskundigen die zijn tewerkgesteld bij het Ministerie van Defensie zijn verplicht hun medewerking te verlenen.

5. Indien de COOM na het horen als bedoeld in het eerste lid van oordeel is dat de feiten en omstandigheden onvoldoende zijn onderzocht om tot een advies te komen doet zij nader onderzoek. Hiervan wordt belanghebbende in kennis gesteld.

Artikel 8 Openbaarheid COOM-zitting

De vergaderingen van de COOM zijn niet openbaar.

Artikel 9 Inhoud advies van de commissie

Nadat de voorzitter het onderzoek heeft gesloten, brengt de commissie advies uit. Het advies houdt een met redenen omklede aanbeveling in om belanghebbende al dan niet ontslag te verlenen en indien tot ontslag wordt overgegaan de aanbevolen ontslaggrond aan te geven.

Artikel 10 Toezending advies COOM

Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend en daarna zo spoedig mogelijk gezonden aan het bevoegd gezag.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze procedureregel treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Artikel 12 Citeertitel

Deze procedureregel kan worden aangehaald als: "Procedureregel onderzoek bij ontslag militairen Koninklijke marechaussee".

Naar boven