Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling overgangspremie Klu militairen (ROPKLu)
Geldigheid:01-01-2007 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling overgangspremie Klu militairen (ROPKLu)

regeling ter uitvoering van:

- Artikel 2 van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht 1982 (Stb. 1982, 648)

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
08-01-91DPKLu P91001543/453 08-01-91
08-07-91DPKLu P91044384/453Bijlage 01-07-91
02-12-92DPKLu P92074257/453 Bijlage 01-01-93
24-06-93DPKLu P91001543/453Bijlage 01-09-93
07-01-97DPKLu P 97001421Bijlage 07-01-97
04-09-98DPKLu P 98058671/453Bijlage 01-07-98
24-05-06HDPP/2006016331Art. 2 en 605-09-05
08-01-07CLSKCLSK2007000324Bijlage01-01-07

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. militair:de militair die voor onbepaalde tijd is aangesteld bij het beroepspersoneel van de Koninklijke luchtmacht onmiddellijk aansluitend op een aanstelling als beroeps bepaalde tijd bij de Koninklijke luchtmacht.

b. overgangspremie:een premie als bedoeld in artikel 2 van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht 1982.

Artikel 2

De militair die is aangesteld met de bestemming om een in bijlage bij deze regeling genoemde functie te vervullen en op wie een dienverplichting rust van nul jaar op grond van aanstelling of opleiding wordt door de Commandant Luchtstrijdkrachten in aanmerking gebracht voor het toekennen van een overgangspremie.

Artikel 3

De aanspraak op een overgangspremie ontstaat eerst nadat de militair zich, direct na aanstelling, schriftelijk bereid heeft verklaard nog gedurende een periode van 3 jaren onafgebroken deel uit te blijven maken van het beroepspersoneel voor onbepaalde tijd.

Artikel 4

De overgangspremie bedraagt het in bijlage bij deze regeling voor de betreffende functie vastgestelde percentage over de bruto-bezoldiging (exclusief vakantie uitkering) van een luitenant ter zee der 3e klasse zonder voor verhoging daarvan tellende diensttijd, berekend naar drie jaren.

Artikel 5

De overgangspremie wordt uitbetaald binnen twee maanden nadat de militair de in artikel 3 genoemde verplichting op zich heeft genomen.

Artikel 6

1. Indien de militair binnen het tijdvak dat op hem een verplichting rust wordt ontslagen, dient de door hem genoten premie (alsmede de daarover door de minister van Defensie betaalde sociale lasten) onverwijld te worden gerestitueerd.

2. Indien naar het oordeel van de Commandant Luchtstrijdkrachten de billikheid dat vordert, kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van de terugbetalingsverplichting plaatsvinden.

Artikel 7

De in de bijlage bij deze regeling vastgestelde premie-percentages voor de onderscheidelijke functies gelden voor de militair, die in de in de bijlage genoemde periode is aangesteld bij het beroepspersoneel van de Koninklijke luchtmacht.

Artikel 8

Bijlage A, behorende bij de Regeling aanstellingspremie KLu-militairen nr. DPKLu 34.750/24.615 dd. 3-11-1988 wordt, wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op interne werving officieren BBT alsmede interne werving onderofficieren BBT, ingetrokken. Aanspraken ontstaan op basis van bovengenoemde regeling blijven bestaan.

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling overgangspremie KLu-militairen (ROPKLu)".

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie bundels "Rechtspositie militairen" (MP-serie), waarvan mededeling wordt gedaan in de Nederlandse Staatscourant.

Bijlage

Overgangspremie voor militairen uit de categorie luchtverkeersbeveiliging, die worden aangesteld voor onbepaalde tijd bij het beroepspersoneel van de Koninklijke luchtmacht onmiddellijk aansluitend op een aanstelling als beroeps bepaalde tijd bij de Koninklijke luchtmacht in de periode vanaf 1 juli 1998 tot en met 31 december 1998:

Categorie aanstelling
Officier
Luchtverkeersbeveiliging

 20 %

Overgangspremie voor vliegers, die worden aangesteld voor onbepaalde tijd bij het beroepspersoneel van de Koninklijke luchtmacht onmiddellijk aansluitend op een aanstelling als beroeps bepaalde tijd bij de Koninklijke luchtmacht in de periode vanaf 1 januari 2007:

Categorie aanstelling
Officier
Vlieger

 20 %

 

 

 

Naar boven