Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling aanstellingspremies militairen 1999
Geldigheid:01-01-2007 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling aanstellingspremies militairen 1999

Gelet op de artikelen 2, 3 en 3a van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
30-06-99 DAVB  P/99003893 01-01-99
27-04-00 DAVB  P/2000002911 1, 3, 4 en Bijl. (nw)01-01-00
07-11-01DAVBP/20010073831, 3 en 401-06-01
21-11-01DAVBP/2001007684Artikel 3, bijlagen01-01-01
26-09-03DAVBP/2003006200Bijlagen01-01-03
15-01-04DAVBP/2004000033Art. 1, 3, 4 en 6 + bijlagen01-01-04
22-04-04DAVBP/2004001630Koptekst bijlage 201-01-04
12-05-04DAVBP/2004002942Art. 401-01-04
27-10-04HDPP/2004010213Bijlagen01-01-05
23-06-05HDPP/2005009430Bijlage 323-06-05
07-10-05HDPP/2005014935Art. 4, 507-10-05
   Bijlage 2 en 301-01-06
10-01-07HDPP/2006039263Bijlage 301-01-07

Paragraaf I Premie voor militairen bij aanstelling voor onbepaalde tijd

Artikel 1

1. De militair die is aangesteld bij het beroepspersoneel voor onbepaalde tijd en die behoort tot een categorie personeel genoemd in bijlage 1 bij deze regeling heeft aanspraak op een aanstellingspremie.

2. De aanstellingspremie als bedoeld in artikel 2 van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht bedraagt het in bijlage 1 bij deze regeling voor de betreffende categorie personeel vastgestelde bedrag.

Paragraaf II Premie voor militairen bij aanstelling voor een bepaalde tijd

Artikel 2

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a militair de militair die is aangesteld bij het beroepspersoneel voor een bepaalde tijd;

b. aanstellingspremie de premie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en c, van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht;

c. verlengingspremie de premie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en c, van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht.

Artikel 3

1. De militair die behoort tot een categorie personeel genoemd in de bijlagen 2 en 3 bij deze regeling heeft aanspraak op een aanstellingspremie.

2. De aanstellingspremie bedraagt het in de bijlagen 2 en 3 bij deze regeling voor de betreffende categorie personeel vastgestelde bedrag dat correspondeert met de aanstellingsduur van de betrokken militair. Dit bedrag geldt voor de duur van de initiële aanstelling, tenzij de militair gedurende deze termijn wordt bestemd voor een andere categorie van functies. In dat geval bedraagt de aanstellingspremie het bedrag dat wordt verkregen door het evenredig deel van de aanstellingspremie voor bestemmingswijziging op te tellen bij het evenredig deel van de aanstellingspremie na bestemmingswijziging.

Artikel 4

1. De militair van wie de aanstelling voor een bepaalde termijn wordt verlengd en behoort tot een categorie personeel genoemd in de bijlagen 2 en 3 bij deze regeling heeft aanspraak op een verlengingspremie.

2. De verlengingspremie bedraagt het in de bijlagen 2 en 3 bij deze regeling voor de betreffende categorie personeel vastgestelde bedrag. Dit bedrag geldt voor de duur van de verlenging, tenzij de militair gedurende deze termijn wordt bestemd voor een andere categorie van functies. In dat geval bedraagt de verlengingspremie het bedrag dat wordt verkregen door het evenredig deel van de verlengingspremie voor bestemmingswijziging te vermeerderen met het evenredig deel van de verlengingspremie na bestemmingswijziging.

3. In afwijking van het eerste lid bestaat geen aanspraak op premie over de termijn dat het de militair wordt vergund na ommekomst van de duur waarvoor de aanstelling is geschied nog enige tijd in werkelijke dienst te blijven teneinde de militair in de gelegenheid te stellen ander werk te vinden. Gedurende deze termijn rust op hem geen verplichting om deel uit te maken van het beroepspersoneel.

Artikel 5

1. Er is in ieder geval sprake van een niet aan de militair te wijten oorzaak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht indien de militair:

 1. voor de expiratiedatum van zijn aanstellingsduur bij het beroepspersoneel voor onbepaalde tijd dan wel bij het ministerie van defensie als burgerlijk ambtenaar wordt aangesteld;
 2. maximaal 6 maanden voor de expiratiedatum van zijn aanstellingsduur buiten defensie een betrekking aanvaardt of een opleiding aanvangt.

2. In de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde gevallen, wordt de premie waarop aanspraak bestaat naar rato van het deel van de volbrachte verplichting vastgesteld.

Paragraaf III Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6

1. De minister stelt voor elk kalenderjaar vast welke categorieën personeel aanspraak hebben op een aanstellings- of verlengingspremie en het daarbij behorende bedrag.

2. Indien de minister dit noodzakelijk acht kan gedurende het kalenderjaar:

 1. een percentage worden vastgesteld dat afwijkt van de in bijlagen bij deze regeling vastgestelde percentages of;
 2. een categorie personeel die aanspraak heeft op premie worden toegevoegd.

Artikel 7

De volgende ministeriële regelingen worden ingetrokken:

 1. de Regeling premie BT 1993, nr. P 12853, d.d. 12 januari 1993;
 2. de Regeling wervingspremie OT 1992, nr. P. 13455, d.d. 4 februari 1993;
 3. de Regeling premie aanstelling bepaalde tijd Koninklijke landmacht, nr. KL 13.903/D, d.d. 7 november 1988;
 4. de Regeling aanstelling onbepaalde tijd KL, nr. KL 13.903/J, d.d. 5 januari 1989;
 5. de Regeling aanstellingspremie KLu-militairen, nr. 34.750124.615, d.d. 3 november 1988.

Artikel 8

Aanspraken op premie die zijn toegekend op basis van de in artikel 7 genoemde regelingen blijven van kracht.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum na dagtekening van deze regeling en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanstellingspremies militairen 1999.


Bijlage 1 Aanstellingspremies 2007 bij aanstelling voor onbepaalde tijd

Aan voor onbepaalde tijd aan te stellen militairen worden in 2007 geen aanstellingspremies toegekend.

Bijlage 2 Aanstellings- en verlengingspremies 2007 voor BT-militairen

Bestemming bij aanstelling  De premie bij een initiële aanstelling van

 

laagste salarisbedrag (sedert 010107)

Rekenpremie per maand

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

KM  bedraagt in euro’s:

matr 1

1222

61

732

1464

2196

2928

3660

4392

5124

5856

kpl

1251

63

756

1512

2268

3024

3780

4536

5292

6048

sgt

1290

65

780

1560

2340

3120

3900

4680

5460

6240

smjr

1923

96

1152

2304

3456

4608

5760

6912

8064

9216

aoo

1996

100

1200

2400

3600

4800

6000

7200

8400

9600

ltz3/tlntmarns

2125

106

1272

2544

3816

5088

6360

7632

8904

10176

ltz2/elntmarns

2223

111

1332

2664

3996

5328

6660

7992

9324

10656

ltz2oc/kaptmarns

2991

150

1800

3600

5400

7200

9000

10800

12600

14400

ltz1/majmarns

3469

173

2076

4152

6228

8304

10380

12456

14532

16608

KL/KLu/Kmar

 

 

sld1/mar2

1086

54

648

1296

1944

2592

3240

3888

4536

5184

kpl/kpl1/mar1

1150

58

696

1392

2088

2784

3480

4176

4872

5568

sgt/wmr

1217

61

732

1464

2196

2928

3660

4392

5124

5856

sgt1/wmr1

1762

88

1056

2112

3168

4224

5280

6336

7392

8448

sm/owmr

1265

63

756

1512

2268

3024

3780

4536

5292

6048

aoo

1313

66

792

1584

2376

3168

3960

4752

5544

6336

tlnt

2088

104

1248

2496

3744

4992

6240

7488

8736

9984

elnt

2157

108

1296

2592

3888

5184

6480

7776

9072

10368

kap

2917

146

1752

3504

5256

7008

8760

10512

12264

14016

maj

3473

174

2088

4176

6264

8352

10440

12528

14616

16704

Bijlage 2 Verlengingspremies 2007 voor BT-militairen

Bestemming bij aanstellingDe premie bij verlenging van de aanstelling ineens met

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

KMbedraagt in euro’s:

matr 1

732

1464

2416

3514

4758

6149

7686

9370

kpl

756

1512

2495

3629

4914

6350

7938

9677

sgt

780

1560

2574

3744

5070

6552

8190

9984

smjr

1152

2304

3802

5530

7488

9677

12096

14746

aoo

1200

2400

3960

5760

7800

10080

12600

15360

ltz3/tlntmarns

1272

2544

4198

6106

8268

10685

13356

16282

ltz2/elntmarns

1332

2664

4396

6394

8658

11189

13986

17050

ltz2oc/kaptmarns

1800

3600

5940

8640

11700

15120

18900

23040

ltz1/majmarns

2076

4152

6851

9965

13494

17438

21798

26573

KL/KLu/Kmar  

sld1/mar2

648

1296

2138

3110

4212

5443

6804

8294

kpl/kpl1/mar1

696

1392

2297

3341

4524

5846

7308

8909

sgt

732

1464

2416

3514

4758

6149

7686

9370

sgt1

1056

2112

3485

5069

6864

8870

11088

13517

sm/owmr

756

1512

2495

3629

4914

6350

7938

9677

aoo

792

1584

2614

3802

5148

6653

8316

10138

tlnt

1248

2496

4118

5990

8112

10483

13104

15974

elnt

1296

2592

4277

6221

8424

10886

13608

16589

kap

1752

3504

5782

8410

11388

14717

18396

22426

maj

2088

4176

6890

10022

13572

17539

21924

26726

 


Bijlage 3 Aanstellings- en verlengingspremies 2007 voor bijzondere categorieën militair personeel met een aanstelling voor een bepaalde tijd

Paragraaf 1 Koninklijke Marine

Onderstaande voor een bepaalde tijd aan te stellen militairen der zeemacht komen niet in aanmerking voor de in bijlage 2 opgenomen aanstellingspremies. Voor hen gelden in 2007 de volgende aanstellingspremies:

Officieren

KorpsDe aanstellingspremie bij een initiële aanstelling ineens van:

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar(2)

  

bedraagt in euros:

tandarts/apotheker

6000

12000

18000

24000

30000

36000

arts

6000

12000

18000

24000

30000

36000

huisarts (3)

9000

18000

27000

36000

45000

54000

vlieger (1)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

25000

Onderofficieren

(sub)dienstgroepDe aanstellingspremie bij een initiële aanstelling ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar(2)

  bedraagt in euros:

AOTDW (KPLTDW); AOTDE (KPLTDE); AOWDS (KPLWDS)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15000

KPLLDGD (BIG-geregistreerd)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10000

12500

15000

KPLBDTAA

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6000

8000

10000

Onderstaande voor een bepaalde tijd aan te stellen militairen der zeemacht komen niet in aanmerking voor de in bijlage 2 opgenomen verlengingspremies. Voor hen gelden in 2007 de volgende verlengingspremies:

Officieren

KorpsDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar(2)

  bedraagt in euros:

tandarts; apotheker; arts; huisarts

6000

12000

18000

24000

30000

36000

vlieger

3000

6000

10000

15000

20000

25000

Onderofficieren

(sub)dienstgroepDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar(2)

 

bedraagt in euros:

KPLWDS; KPLTDW; KPLTDE; KPLMARNALG; KPLMARNVB

1500

3000

5000

8000

12000

16000

KPLLDGD (BIG-geregistreerd)

2500

5000

7500

10000

12500

15000

Manschappen

(sub)dienstgroepDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar(2)

  bedraagt in euros:

MATR 1 TDW; MATR 1 TDE;

MATR 1 ODVB;

MARN 1 ALG;

MARNTAMB; MARNPPR

1000

2000

3000

5000

7000

10000

MATR 1 OD; MATR 1 ODND, MATR 1 ODOPS, MARNVB

1000

4000

4500

5000

7000

10000

Paragraaf 2      Koninklijke Landmacht

Onderstaande voor een bepaalde tijd aan te stellen militairen van de Koninklijke Landmacht komen niet in aanmerking voor de in bijlage 2 opgenomen premies. Voor hen gelden in 2007 de volgende aanstellings- en verlengingspremies:

Specifiek

FunctiesDe aanstellingspremie alsmede de verlengingspremie bij een initiële aanstelling respectievelijk een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar (2)

 

bedraagt in euros

Bestemd voor een special forces functie bij het korps commando troepen in de rang van kpl/kpl 1

1000

2000

3000

4000

5500

7000

 

FunctiesDe aanstellingspremie bij een initiële aanstelling van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar (2)

 

bedraagt in euros

Bestemd voor een functie als tolk (Ned.-Pashtu) bij TF-U

3000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Officieren

FunctiesDe aanstellingspremie alsmede de verlengingspremie bij een initiële aanstelling respectievelijk een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar (2)

 

bedraagt in euros

arts; tandarts; apotheker

6000

12000

18000

24000

30000

36000

huisarts(3)

9000

18000

27000

36000

45000

54000

officier genie HTS civiele techniek, officier MA-HEAO-opgeleid en bestemd voor KMA kort model, assistent OK anesthesie/chirurgie en IC (civiel opgeleid (4)

3500

7000

10500

14000

17500

21000

 Onderofficieren

FunctiesDe aanstellingspremie bij een initiële aanstelling alsmede de verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar (2)

 

Bedraagt in euros

     

algemeen militair verpleegkundige

(civiel opgeleid verpleegkundige) (5)

2500

5000

7500

10000

12500

15000

algemeen militair verpleegkundige

(civiel opgeleid verzorgende in de gezondheidszorg)(5)

1300

2600

3900

5200

6500

7800

alle overige functies waarvoor bij aanstelling het diploma MBO-GZ

(niveau 4) vereist is

2500

5000

7500

10000

12500

15000

functies waarvoor bij aanstelling een MTS of MBO niveau 4 diploma vereist is (6)

2500

5000

7500

10000

12500

15000

Sgt Pa-inf, inf-Lumbl en inf-special forces

2000

4000

6000

8000

10000

12000

  De verlengingspremie verbonden aan de verlenging na het afronden van de onderofficiersopleiding bedraagt:

manschappen die de initiële KMS-opleiding voor functies waarvoor bij aanstelling een MBO niveau 4 diploma (MTS, MBO-GZ) vereist is (6) met goed gevolg hebben voltooid

2500

5000

7500

10000

12500

15000

manschappen die de initiële KMS-opleiding tot onderofficier Pa-inf, Inf-Lumbl, of Inf-special Forces met goed gevolg hebben voltooid

2000

4000

6000

8000

10000

12000

manschappen die de overige initiële KMS-opleidingen tot onderofficier met goed gevolg hebben voltooid

1300

2600

3900

5200

6500

7800

Paragraaf 3      Koninklijke Luchtmacht

Onderstaande voor een bepaalde tijd aan te stellen militairen van de Koninklijke Luchtmacht komen niet in aanmerking voor de in bijlage 2 opgenomen aanstellingspremies. Voor hen gelden in 2007 de volgende aanstellingspremies:

Officieren

FunctiesDe aanstellingspremie bij een initiële aanstelling ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

  bedraagt in euros

tandarts, apotheker, arts

6000

12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

luchtverkeersbeveiliger, gevechtsleider, HBO-opgeleide officier techniek

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

30000

35000

vlieger (1)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

25000

n.v.t.

n.v.t.

Onderofficieren

FunctiesDe aanstellingspremie bij een initiële aanstelling ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

  bedraagt in euros

techniek

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15000

18000

21500

geneeskundig (BIG-geregistreerd)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15000

18000

21500

Korporaals

FunctiesDe aanstellingspremie bij een initiële aanstelling ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

 

Bedraagt in euros

techniek

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12500

15000

18000

21500

Onderstaande voor een bepaalde tijd aan te stellen militairen van de Koninklijke Luchtmacht komen niet in aanmerking voor de in bijlage 2 opgenomen verlengingspremies. Voor hen gelden in 2007 de volgende verlengingspremies:

Officieren

FunctiesDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

  bedraagt in euros

tandarts, apotheker, arts

6000

12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

vlieger, luchtverkeersbeveiliger, gevechtsleider, HBO-opgeleide officier techniek,

3000

6000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Onderofficieren

FunctiesDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:
  1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar
  Bedraagt in €

techniek

1500

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21500

geneeskundig (BIG-geregistreerd)

2500

5000

7500

10000

12500

15000

18000

21500

Korporaals

FunctiesDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

 

Bedraagt in euros

techniek

1500

3000

6000

9000

12500

15000

18000

21500

Paragraaf 4      Koninklijke Marechaussee

Onderstaande voor een bepaalde tijd aangestelde militairen van de Koninklijke Marechaussee komen niet in aanmerking voor de in bijlage 2 opgenomen verlengingspremies. Voor hen gelden in 2007 de volgende verlengingspremies:

Manschappen

FunctiesDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

 

Bedraagt in euros

marechaussee (verlenging als wachtmeester BBT)71214252137501571248549997411399

Onderofficieren

FunctiesDe verlengingspremie bij een verlenging ineens van:

 

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

 

Bedraagt in euros

wachtmeester (alle functies)

732

1464

2416

5015

7124

8549

9974

11399

 


 1. Alleen van toepassing op een vlieger die een civiele vliegopleiding heeft afgerond en die bestemd is voor een functie als vlieger bij de kustwacht.
 2. Bij een initiële aanstelling of verlenging van meer dan zes jaar ineens, wordt de toe te kennen premie naar rato berekend. De kolom “ 6 jaar” vormt daarbij de berekeningsgrondslag;
 3. De aanstellingspremie geldt voor de BBT-huisarts die bij zijn initiële aanstelling reeds als huisarts is opgeleid en over de bevoegdheid als huisarts beschikt;
 4. Ingeval de militair bij aanstelling niet beschikt over het diploma Assistent OK anesthesie, assistent OK Chirurgie of Verpleegkundige Intensive Care, gelden de in bijlage 2 opgenomen premies;
 5. Ingeval de militair bij aanstelling niet beschikt over het diploma Verpleegkundige (niveau 4) of Verzorgende in de Gezondheidszorg (niveau 3), gelden de in bijlage 2 opgenomen premies.
 6. Ingeval de militair bij aanstelling niet beschikt over het MTS of MB0-niveau-4 diploma gelden de in bijlage 2 opgenomen premies.
Naar boven