Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling statusvoorrechten gewezen militairen
Geldigheid:01-01-1990 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling statusvoorrechten gewezen militairen

Regeling ter uitvoering van:

  • artikel 12f van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519).
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
27-11-90DMP/AMPPP 90/131/59912, lid b01-01-90

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

militair:de militaire ambtenaar als bedoelt in artikel 12f van de Militaire Ambtenarenwet 1931.

Artikel 2

De voorrechten ten aanzien waarvan een gewezen militair de status van militair behoudt, zijn:

  1. indien daartoe termen aanwezig worden geacht, het verlenen van een titulaire rang onmiddellijk volgend op de laatstelijk door hem vóór zijn ontslag uit de militaire dienst beklede werkelijke rang of op de titulaire rang hem na dit ontslag verleend. De titulaire rang van schout-bij-nacht, van generaal-majoor of een daarmee gelijkgestelde rang kan echter eveneens kunnen verleend worden aan een gewezen militair die laatstelijk vóór zijn ontslag uit de militaire dienst de rang van kapitein ter zee, van kolonel of een daarmee gelijkgestelde rang bekleedde of aan wie de titulaire rang van kapitein ter zee, van kolonel of een daarmee gelijkgestelde titulaire rang na dit ontslag is verleend.
  2. het dragen van de uniform van het deel der krijgsmacht, waarvoor een afzonderlijk uniform of onderscheidingsteken is vastgesteld en waartoe hij laatstelijk vóór zijn ontslag uit de militaire dienst behoorde, in de rang of tijdelijke rang laatstelijk door hem vóór zijn ontslag uit die dienst bekleed of in de titulaire rang hem na dit ontslag verleend, zolang hij naar het oordeel van de minister van defensie aan de verplichting, neergelegd, in artikel 3, voldoet.

Artikel 3

Een gewezen militair, die op grond van artikel 2, onder b, gerechtigd is de uniform te dragen, is zo vaak en zo lang hij van dat recht gebruik maakt verplicht na te leven:

  1. de voorschriften betreffende het dragen van de uniform, daaronder begrepen die, betreffende de vergunning tot het dragen van uniform en wapenen in het buitenland;
  2. de voorschriften betreffende het brengen en beantwoorden van de militaire groet, zoals deze voorschriften gelden voor de in de dienst zijnde officieren.

Artikel 4

De regeling statusvoorrechten gewezen militairen 1982 (PP 82/091/5256) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling statusvoorrechten gewezen militairen"

Naar boven