Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
Geldigheid:01-01-2008 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie

Gelet op:

 • artikel 15a van het Besluit dienstreizen defensie;
 • artikel 168a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;
 • artikel 20 van het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;
 • artikel 21 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel;
 • artikel 25a van het Inkomstenbesluit militairen;
 • artikel 9 van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht;
 • artikel 25 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen;
 • artikel 6, tweede lid, van het Werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd;
 • artikel 7, tweede lid, van het Besluit procedure geneeskundig onderzoek verzetsmilitairen en ondergedoken militairen;
 • artikel 3a van het Algemeen militair ambtenarenreglement;
 •  
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
24-09-98DAVB P/98005723 01-04-98
12-07-04DAVBP/2004004936Art. 1, 2 en 301-08-04
21-11-07HDPP/2006033958Art. 121-11-07
16-04-2008HDP

P/2007029826

Art. 101-01-08

Artikel 1 Regelgevende bevoegdheid

Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt mandaat verleend om namens de Minister van Defensie ministeriële regelingen vast te stellen als bedoeld in:

 1. hoofdstuk 2 van het Besluit dienstreizen defensie;
 2. de hoofdstukken 4, 5 en 7 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;
 3. artikel 14 van het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;
 4. artikel 21 van het Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel;
 5. artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van het Inkomstenbesluit militairen voor wat betreft tabel 2 behorende bij artikel 10, derde lid, van de Inkomstenregeling militairen;
 6. artikel 16, eerste lid, onderdelen c en d, van het Inkomstenbesluit militairen;
 7. de artikelen 2, 2a en 3 van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht;
 8. artikel 25, eerste lid, van het Verplaatsingskostenbesluit militairen;
 9. artikel 6, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd;
 10. artikel 7, eerste lid, van het Besluit procedure geneeskundig onderzoek verzetsmilitairen en ondergedoken militairen;
 11. de hoofdstukken 7, 8, 10, en 11 van het Algemeen militair ambtenarenreglement.

Artikel 2 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de Hoofddirecteur Personeel treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3 Ondertekening

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

De staatssecretaris van defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel Handtekening van de betrokken gemandateerde Naam van de gemandateerde

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1998.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie.

Naar boven