Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Commando Landstrijdkrachten 2015
Publicatiedatum:19-04-2017Geldigheid:19-04-2017 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Commando Landstrijdkrachten 2015
De Commandant der Strijdkrachten,

Besluit:

Artikel 1 De Koninklijke Landmacht

 • 1. De Koninklijke Landmacht staat onder leiding van de Commandant Landstrijdkrachten. Onverminderd artikel 15 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 is de Commandant Landstrijdkrachten belast met:
  • a.het geven van leiding aan het Commando Landstrijdkrachten;relaties0
  • b.het optreden als adviseur Landoptreden richting de CDS;relaties0
  • c.het participeren in overlegfora op topniveau binnen de Bestuursstaf;relaties0
  • d.het representatief optreden bij activiteiten;relaties0
  • e.het bewaken van het protocol en de tradities van de Koninklijke Landmacht.relaties0
  relaties0
 • 2. De Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten is belast met:
  • a.het, in één bestuurlijke eenheid met de Commandant Landstrijdkrachten, geven van leiding aan het Commando Landstrijdkrachten;relaties0
  • b.het geven van leiding aan de Staf Commando Landstrijdkrachten;relaties0
  • c.het optreden als Gouverneur van de Hoofdstad;relaties0
  • d.het optreden als Inspecteur Reservepersoneel Koninklijke Landmacht.relaties0
  relaties0
 • 3. Het Commando Landstrijdkrachten vormt samen met de Duitse Landmacht het geïntegreerde commando van het 1 (GE/NL) Corps. Onverminderd de wederzijdse soevereiniteit is de Senior National Officer (NL) belast met:
  • a.het uitoefenen van de bevoegdheden en het uitvoeren van de taken zoals vastgesteld in ‘Annex B to the Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Federal Republic of Germany on the Organization and the Activities of the 1 (German – Netherlands) Corps and the Air Operations Coordination Center’;relaties0
  • b.het uitoefenen van de bevoegdheden als Commandant Nederlandse Troepen in Duitsland.relaties0

  Het gezamenlijke 1 (GE/NL) Corps – hoofdkwartier is gevestigd te Münster.relaties0
 • 4. Het Commando Landstrijdkrachten vormt samen met de buiten het Commando Landstrijdkrachten geplaatste KL-militairen de Koninklijke Landmacht.relaties0
relaties0

Artikel 2 Organisatie van het Commando Landstrijdkrachten

 • 1. De Commandant Landstrijdkrachten vormt samen met de Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten één bestuurlijke eenheid in het geven van leiding aan het Commando Landstrijdkrachten.relaties0
 • 2. Het Commando Landstrijdkrachten bestaat uit de volgende organisatie-eenheden, ondergebracht in de lijn:relaties0
 • 3. De Staf Commando Landstrijdkrachten bestaat uit de volgende organisatie-elementen:relaties0
 • 4. De operationele eenheden zijn:
  • a.11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) ‘7 December’;relaties0
  • b.13 Lichte Brigade;relaties0
  • c.43 Gemechaniseerde Brigade;relaties0
  • d.het Korps Commando Troepen;relaties0
  • e.het Operationeel Ondersteuningscommando Land;relaties0
  • f.het Nederlandse deel van 1 (German/Netherlands) Corps;relaties0
  • g.het Opleidings- en Trainingscommando;relaties0
  • h.het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando;relaties0
  • i.het Materieel Logistiek Commando Land;relaties0
  • j.het Defensie Cyber Commando.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 3 Het Kabinet

Het Kabinet staat onder leiding van de Chef Kabinet die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Landstrijdkrachten, geven van ambtelijke leiding aan het Kabinet;relaties0
 • b.het ondersteunen van de Commandant Landstrijdkrachten in bestuurs- ondersteunende, uitvoerende, adviserende en administratieve zin, alsmede bij het participeren in overlegfora op topniveau binnen de Bestuursstaf;relaties0
 • c.het – doen – ondersteunen en adviseren van de Commandant Landstrijdkrachten betreffende de positionering van het CLAS binnen Defensie en in de samenleving. Het gaat daarbij om politiek-bestuurlijke en maatschappelijke aangelegenheden;relaties0
 • d.het – doen – adviseren en ondersteunen van Commandant Landstrijdkrachten, de staf Commando Landstrijdkrachten en de ondercommandanten op juridisch gebied;relaties0
 • e.het gecoördineerd en planmatig – doen – uitvoeren van de Communicatie Strategie Defensie;relaties0
 • f.het – doen – coördineren, organiseren en adviseren over representatieve, (hof)ceremoniële en protocollaire aangelegenheden waarbij de Commandant Landstrijdkrachten betrokken is;relaties0
 • g.de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het Kabinet;relaties0
 • h.het – doen – adviseren van Commandant Landstrijdkrachten, staf Commando Landstrijdkrachten en de ondercommandanten over aangelegenheden van het reservepersoneel van het Commando Landstrijdkrachten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 De afdeling Financiën en Control

De afdeling Financiën en Control (F&C) staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Financiën en Control die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Landstrijdkrachten, geven van ambtelijke leiding aan de afdeling Financiën en Control;relaties0
 • b.het met inachtneming van de functionele aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Financiën en Control van de Defensiestaf uitvoeren van de door hem gemandateerde taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ voor het Commando Landstrijdkrachten;relaties0
 • c.het bewaken van de uitvoering van de begroting (inclusief budget-control) van het Commando Landstrijdkrachten (apparaat en programma), het hiertoe inrichten van de managementinformatie en het borgen van de kwaliteit daarvan, het hiertoe uitvoeren van risicoanalyses en het uitvoeren van vraag gestuurde (verdiepings-)onderzoeken;relaties0
 • d.de advisering van Commandant Landstrijdkrachten op het financieel-economische en het control functiegebied;relaties0
 • e.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;relaties0
 • f.de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de afdeling Financiën en Control.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 De afdeling Integratie

De afdeling Integratie (AI) staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Integratie (AI), tevens Director of Staff (DOS) die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van (plaatsvervangend) Commandant Landstrijdkrachten, geven van ambtelijke leiding aan de afdeling Integratie;relaties0
 • b.het coördineren, integreren en stellen van prioriteiten ten aanzien van de stafwerkzaamheden binnen staf Commando Landstrijdkrachten en daardoor sturen van de activiteiten van de directies en andere stafelementen (Hoofd diensteenheid st CLAS);relaties0
 • c.draagt zorg voor een integraal stafadvies aan C-LAS;relaties0
 • d.het voeren van programmamanagement over projecten binnen het CLAS;relaties0
 • e.het in nauw overleg met directeur Personeel en Organisatie en hoofd Afdeling Financiën en Control in onderlinge samenhang beheersen van ontwikkelingen op het gebied van organisatie, personeel en financiën;relaties0
 • f.het waarborgen van het kwaliteitsmanagementsysteem onbemande vliegtuigsystemen;relaties0
 • g.de verantwoordelijkheid voor Vliegveiligheid binnen het CLAS en bekleedt daartoe de rol van ‘concern director’;relaties0
 • h.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;relaties0
 • i.de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de afdeling Integratie.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 De afdeling Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuursondersteuning (BO) staat onder leiding van het Hoofd Afdeling BO die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van (plaatsvervangend) Commandant Landstrijdkrachten, geven van ambtelijke leiding aan de afdeling BO;relaties0
 • b.het initiëren, richten en/of appreciëren van beleidsontwikkeling en planvorming (kennisproductie, doctrine, projecten, etc.) over het landoptreden binnen Defensie;relaties0
 • c.het ontwikkelen, vaststellen en onderhouden van een geïntegreerde visie over de militaire aspecten van het landoptreden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opgedragen taken;relaties0
 • d.het ondersteunen van de beleidsvorming op het gebied van het landoptreden bij de Defensie Staf (inclusief internationale samenwerking en internationale aangelegenheden);relaties0
 • e.het initiëren, integreren en beoordelen van operationele behoeftestellingen binnen de bandbreedte in afstemming met hoofd Afdeling Financiën en Control;relaties0
 • f.het voorzien in de organisatie ontwikkel- en veranderfunctie voor de CLAS-eenheden en het afstemmen van daaraan gerelateerde aspecten met de Bestuursstaf;relaties0
 • g.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;relaties0
 • h.de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de afdeling Bestuursondersteuning.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 De directie Training en Operaties

De directie Training en Operaties (DT&O) staat onder leiding van de Directeur Training en Operaties die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Landstrijdkrachten, geven van ambtelijke leiding aan de directie Training en Operaties;relaties0
 • b.het coördineren en leiden van de activiteiten van de Planning en Control cyclus als onderdeel van de Beleids-, Plannings- en Begrotingsprocedure welke resulteren in het OPPLAN van Commandant Landstrijdkrachten;relaties0
 • c.het, onder aansturing van de CDS, beheersen van (de uitvoering van) het gereedstellingsproces voor de eenheden van het CLAS;relaties0
 • d.de coördinatie, de regierol en het normstellen van de deelaspecten Materiële- en Personele Gereedheid en Geoefendheid, welke resulteren in Operationele Gereedheid;relaties0
 • e.het scheppen van de randvoorwaarden voor het proces van operationele gereedstelling van het Commando Landstrijdkrachten door het uitvoeren van een generiek en specifiek training- planning- en programmering proces;relaties0
 • f.het, onder aansturing van de CDS, beheersen van (de uitvoering van) de formering en gereedstelling van operationeel gerede CLAS-eenheden tot inzet gerede eenheden;relaties0
 • g.het, onder aansturing van de CDS, beheersen van (de voorbereiding en uitvoering van) nationale operaties (inbegrepen OPLAN 10, 11 en 13) die aan de Commandant Landstrijdkrachten zijn opgedragen;relaties0
 • h.het optreden als Mandataris voor de Minister van Defensie bij de voorbereiding en uitvoering van het Contingency Plan 100 en 300;relaties0
 • i.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;relaties0
 • j.de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Training en Operaties.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 8 De directie Materieel en Diensten

De directie Materieel en Diensten (DM&D) staat onder leiding van de Directeur Materieel en Diensten die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Landstrijdkrachten, geven van ambtelijke leiding aan de directie Materieel en Diensten;relaties0
 • b.de aansturing van de processen Materiële Gereedheid (inbegrepen matex), Bandbreedte, Materieellogistiek, Integrale beveiliging en Informatievoorziening, inbegrepen invoering ERP en Sourcing, teneinde de primaire taak van het Commando Landstrijdkrachten te ondersteunen;relaties0
 • c.het op logistiek gebied invulling geven aan ‘rol 3 en rol 6’ van het Operationeel Logistiek Concept;relaties0
 • d.het coördineren van zowel interne als externe dienstverlening en het toezien op conforme uitvoering;relaties0
 • e.het formuleren en vaststellen van regelingen ten aanzien van Facilitaire Dienstverlening, Brandweerzorg, Milieu, Vastgoed en IV&CIS;relaties0
 • f.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;relaties0
 • g.de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Materieel en Diensten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9 De directie Personeel en Organisatie

De directie Personeel en Organisatie (DP&O) staat onder leiding van de Directeur Personeel en Organisatie die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Landstrijdkrachten, geven van ambtelijke leiding aan de directie Personeel en Organisatie;relaties0
 • b.de aansturing van het proces Personele Gereedheid (inbegrepen de gezondheidszorg), teneinde de primaire taak van het Commando Landstrijdkrachten te ondersteunen;relaties0
 • c.het besturen en toezicht houden op de CLAS-personeel logistieke uitvoeringsorganisatie;relaties0
 • d.het voeren van de regie met zowel de interne, als de externe leveranciers/dienstverleners op het gebied van opleidingen;relaties0
 • e.de P&O-dienstverlening (inbegrepen strategische p-advisering) aan C-LAS alsmede de commandanten binnen het CLAS en het uitvoeren van diverse HRM taken en overige (wettelijke) werkgeversverantwoordelijkheden;relaties0
 • f.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;relaties0
 • g.de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Personeel en Organisatie.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 De brigades (11-13-43)

De brigades staan onder leiding van de brigadecommandanten die allen zijn belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan de brigade;relaties0
 • b.het operationeel gereed stellen van eenheden en het in stand houden van de gereedheidstatus;relaties0
 • c.het formeren, inzet gereed stellen en bijdragen aan de instandhouding van operationeel gerede respectievelijk ingezette eenheden;relaties0
 • d.het uitvoeren van nazorg en recuperatie van operationeel ingezette eenheden;relaties0
 • e.het als commandant militaire middelen leiding geven aan de inzet van militaire capaciteit ter ondersteuning van civiele autoriteiten bij nationale crisisbeheersing en rampenbestrijding;relaties0
 • f.het in haar regio coördineren van activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening;relaties0
 • g.het onderhouden van relaties met civiele overheden, het bedrijfsleven en de burgerij in haar regio;relaties0
 • h.het uitvoeren van regionale en/of lokale eerstelijns geneeskundige en tandheelkundige verzorging voor militair personeel;relaties0
 • i.het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steunverlening;relaties0
 • j.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 11 Het Korps Commando Troepen

Het Korps Commando Troepen staat onder leiding van de commandant Korps Commando Troepen die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan het Korps Commando Troepen;relaties0
 • b.het operationeel gereed stellen van eenheden en het in stand houden van de gereedheidstatus;relaties0
 • c.het formeren, inzet gereed stellen en bijdragen aan de instandhouding van operationeel gerede respectievelijk ingezette eenheden;relaties0
 • d.het uitvoeren van nazorg en recuperatie van operationeel ingezette eenheden;relaties0
 • e.het ontwikkelen en onderhouden van kennisproducten/doctrines op het gebied van SpecOps;relaties0
 • f.het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen op het gebied van SpecOps;relaties0
 • g.het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steunverlening;relaties0
 • h.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 12 Het Operationeel Ondersteuningscommando Land

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land staat onder leiding van de Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan het Ondersteuningscommando Land;relaties0
 • b.het operationeel gereed stellen van eenheden en het in stand houden van de gereedheidstatus;relaties0
 • c.het formeren, inzet gereed stellen en bijdragen aan de instandhouding van operationeel gerede respectievelijk ingezette eenheden;relaties0
 • d.het uitvoeren van nazorg en recuperatie van operationeel ingezette eenheden;relaties0
 • e.het operationeel ondersteunen op het gebied van gevechtssteun, operationele logistieke ondersteuning en constructie, bij het gereed stellen van de eenheden van het CLAS;relaties0
 • f.het leveren van operationele ondersteuning aan alle grondtroepen van de krijgsmacht, waar ook ter wereld en bij nationale operaties;relaties0
 • g.het in voorkomend geval invulling geven aan de rol van Staf Detachement Nationale Operaties (SDNO);relaties0
 • h.het uitvoeren van regionale en/of lokale eerstelijns geneeskundige en tandheelkundige verzorging voor militair personeel;relaties0
 • i.het waarborgen van het vliegveilig kunnen opereren van de onbemande vliegtuigsystemen;relaties0
 • j.het opsporen en opruimen van explosieven voor zowel Nationale Operaties als voor het expeditionair optreden van de krijgsmacht;relaties0
 • k.het ontwikkelen en onderhouden van kennisproducten/doctrines op het gebied van inlichtingen, vuursteun, explosievenopruiming en Civiel Militaire Interactie;relaties0
 • l.het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen op het gebied van inlichtingen, vuursteun, explosievenopruiming en Civiel Militaire Interactie;relaties0
 • m.het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steunverlening;relaties0
 • n.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Het 1 (GE/NL) Corps

Het Nederlands deel van het 1 (GE/NL) Corps (High Readiness Forces (Land) Headquarters) staat onder leiding van de Senior National Officer (NL) die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan het Nederlands deel van het 1 (GE/NL) Corps;relaties0
 • b.het (mede) operationeel gereed stellen van eenheden en het in stand houden van de gereedheidstatus;relaties0
 • c.het (mede) formeren, inzet gereed stellen en bijdragen aan de instandhouding van operationeel gerede respectievelijk ingezette eenheden;relaties0
 • d.het (mede) uitvoeren van nazorg en recuperatie van operationeel ingezette eenheden;relaties0
 • e.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Het Opleidings- en Trainingscommando

Het Opleidings- en Trainingscommando staat onder leiding van de Commandant Opleidings- en Trainingscommando die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan het Opleidings- en Trainingscommando;relaties0
 • b.het operationeel gereed stellen van CBRN respons eenheid en het in stand houden van de gereedheidstatus;relaties0
 • c.het formeren, inzet gereed stellen en bijdragen aan de instandhouding van operationeel gerede respectievelijk ingezette CBRN respons eenheid;relaties0
 • d.het uitvoeren van nazorg en recuperatie van operationeel ingezette CBRN respons eenheid;relaties0
 • e.het ontwikkelen en verzorgen van in-, door- en uitstroomopleidingen;relaties0
 • f.het bieden van trainingsondersteuning op niveau 2 t/m 6;relaties0
 • g.het ontwikkelen en onderhouden van kennisproducten/doctrines op het gebied van landoptreden;relaties0
 • h.het coördineren van externe dienstverlening op gebied van opleiding en training en het toezien op conforme uitvoering;relaties0
 • i.het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steunverlening;relaties0
 • j.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 15 Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando

Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando staat onder leiding van de Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando;relaties0
 • b.het operationeel gereed stellen van eenheden en het in stand houden van de gereedheidstatus;relaties0
 • c.het formeren, inzet gereed stellen en bijdragen aan de instandhouding van operationeel gerede respectievelijk ingezette eenheden;relaties0
 • d.het uitvoeren van nazorg en recuperatie van operationeel ingezette eenheden;relaties0
 • e.het leveren van hoogwaardige lucht- en raketverdediging met PATRIOT-, AMRAAM- en STINGER wapensystemen, zowel nationaal als expeditionair;relaties0
 • f.het ontwikkelen en onderhouden van kennisproducten/doctrines op het gebied van grondgebonden luchtverdediging;relaties0
 • g.het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen op het gebied van grondgebonden luchtverdediging;relaties0
 • h.het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steunverlening;relaties0
 • i.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Het Materieel Logistiek Commando Land

Het Materieel Logistiek Commando Land staat onder leiding van de Commandant Materieel Logistiek Commando Land die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan het Materieel Logistiek Commando Land;relaties0
 • b.het assortimentsmanagement op het gebied van landsystemen;relaties0
 • c.het in stand houden van alle landsystemen van Defensie;relaties0
 • d.het optreden als expertisecentrum op het gebied van (complex) onderhoud aan landsystemen;relaties0
 • e.het optreden als smart buyer van land (wapen) systemen;relaties0
 • f.het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steunverlening;relaties0
 • g.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 17 Het Defensie Cyber Commando

Het Defensie Cyber Commando Land staat onder leiding van de Commandant Cyber Commando die is belast met:

 • a.het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Landstrijdkrachten, geven van de ambtelijke leiding aan het Defensie Cyber Commando;relaties0
 • b.het operationeel gereed stellen van eenheden (teams van cyberadviseurs/-operators) en het in stand houden van de gereedheidstatus;relaties0
 • c.het formeren, inzet gereed stellen en bijdragen aan de instandhouding van operationeel gerede respectievelijk ingezette eenheden (teams van cyberadviseurs/-operators);relaties0
 • d.het uitvoeren van nazorg en recuperatie van operationeel ingezette eenheden (teams van cyberadviseurs/-operators);relaties0
 • e.het zorg dragen voor de cyber kennisontwikkeling, -borging en -verspreiding binnen Defensie.relaties0
 • f.het ontwikkelen en onderhouden van kennisproducten/doctrines op het gebied van cyber;relaties0
 • g.het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen op het gebied van cyber;relaties0
 • h.het leveren van hoogwaardige (technische) middelen en mensen, om in het cyberdomein offensief te kunnen optreden;relaties0
 • i.het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steunverlening;relaties0
 • j.het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Landstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 18 Intrekking oude subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Commando Landstrijdkrachten 2009 wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 19 Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin melding wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie.

relaties0relaties0

Artikel 20 Citeertitel

Dit subtaakbesluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Commando Landstrijdkrachten 2015.

relaties0relaties0
De Commandant der Strijdkrachten
T.A.
Middendorp
Generaal
Naar boven