Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2020
Publicatiedatum:01-03-2020Geldigheid:01-03-2020 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • bewindspersoon:
  de Minister van Defensie of de Staatssecretaris van Defensie;
 • mandaat:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;
 • volmacht:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
 • machtiging:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
relaties0relaties0

Artikel 2 Plaatsvervangend directeur

Aan de plaatsvervangend directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 2 van het Subtaakbesluit DJZ 2016 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 3 Adjunct directeur

Aan de adjunct directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 2 van het Subtaakbesluit DJZ 2016 tot zijn werkterrein behoren, alsmede voor aangelegenheden voortvloeiende uit de plaatsvervanging van de directeur juridische zaken en de plaatsvervangend directeur juridische zaken bij beider afwezigheid.

relaties0relaties0

Artikel 4 Cluster nationale taken en rechtshandhaving

Aan de coördinator van het cluster nationale taken en rechtshandhaving wordt mandaat verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 5, onder b, c, en f, van het Subtaakbesluit DJZ Defensie 2016 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 5 Cluster civielrecht

Aan de coördinator en de senior-medewerkers van het cluster civielrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 6, onder h, van het Subtaakbesluit DJZ 2016 tot hun werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 6 Cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht

Aan de coördinator en de senior-medewerkers van het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 7, onder f, van het Subtaakbesluit DJZ 2016 tot hun werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 7 Voorleggen aan Directeur Juridische Zaken

De functionaris, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6, maakt geen gebruik van de aan hem verleende bevoegdheden in gevallen waarin de rechtshandeling of andere handeling van een zodanig gewicht is dat deze redelijkerwijs door de Directeur Juridische Zaken dient te worden verricht.

relaties0relaties0

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

relaties0relaties0

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2020.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
21 januari 2020
De Directeur Juridische Zaken,
J.J.F.
Versluijs
Naar boven