Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling ziektekostenverzekering militairen
Publicatiedatum:19-01-2024Geldigheid:19-01-2024 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling ziektekostenverzekering militairen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de militair de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement.relaties0
 • b. heffingsgrondslag de bezoldiging bedoel in artikel 1, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.817,- of; indien sprake is van een afwijkende bezoldiging, de afwijkende bezoldiging, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.817,-.relaties0
 • c. afwijkende bezoldiging de bezoldiging in geval van: relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Algemene bepalingen

Bij het vaststellen van de premie voor de militair is artikel 3, eerste en tweede lid van het Inkomstenbesluit militairen van overeenkomstige toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 3 Omvang pakket geneeskundige zorg

De omvang van de geneeskundige zorg van de militair alsmede de procedures met betrekking tot realisering van de aanspraak daar op zijn neergelegd in Verzekeringsvoorwaarden Ziektekostenverzekering Krijgsmacht 2024.

relaties0relaties0

Artikel 4 Verschuldigde premie

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de door de militair verschuldigde premie 6,0% van de heffingsgrondslag.

relaties0relaties0

Artikel 5 Werkgeversbijdrage in de premie

 • 1. De Minister draagt voor 62,50% bij in de door de militair verschuldigde premie. Per 1 januari 2024 is dat 3,75% van de heffingsgrondslag. De militair is loonheffing verschuldigd over de werkgeversbijdrage.relaties0
 • 2. Dit percentage wordt herzien indien:
  • a.de aanspraken als bedoeld in artikel 3 wijziging ondergaan of;relaties0
  • b.de maximum heffingsgrondslag geen gelijke tred houdt met de loonontwikkeling.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1995.

relaties0relaties0

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling ziektekostenverzekering militairen’.

relaties0relaties0
De Minister van Defensie
J.J.C.
Voorhoeve
Naar boven