Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017
Publicatiedatum:01-03-2017Geldigheid:01-03-2017 t/m 09-03-2017Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017
De Minister van Defensie
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

Besluit:

Artikel 1 Ondermandaat aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

De Plaatsvervangend Secretaris-Generaal wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken juncto artikel 2 van de Wet veiligheidsonderzoeken.

relaties0relaties0

Artikel 2 Ondertekening

In de ondertekening van de in artikel 1 genoemde stukken en besluiten brengt de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal het mandaat en de machtiging tot uitdrukking met de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze

De plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Handtekening

Naam

relaties0relaties0

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2017. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2017, treedt zij in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 maart 2017.

relaties0relaties0

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage
27 februari 2017
De Secretaris-Generaal
W.J.P.
Geerts
Naar boven