Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling uitkering chroom-6 Defensie
Publicatiedatum:08-06-2021Geldigheid:08-06-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beoordelingspanel: team van experts dat desgevraagd advies uitbrengt over de blootstelling van de werknemer aan chroom-6 bij Defensie;
 • coulanceregeling: de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie;
 • coulancetegemoetkoming: de tegemoetkoming op basis van artikel 2.1 van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie;
 • erfgenaam: de erfgenaam, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek;
 • nabestaande: degene die ten tijde van het overlijden van de werknemer de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overleden werknemer is of degene die door de werknemer bij diens pensioenfonds is aangemeld als partner en door dit pensioenfonds als zodanig is aangemerkt;
 • uitkering: het bedrag dat wordt toegekend op grond van deze regeling, dat bestaat uit een immaterieel deel of een materieel deel of beide;
 • uitvoerder: de uitvoerder van de regeling zijnde een instantie die is aangewezen door Minister van Defensie;
 • voorziening: een middel dat direct of indirect de nadelige gevolgen van de beperkingen die de werknemer ten gevolge van zijn aandoening heeft, opheft of vermindert;
 • werknemer:
relaties0relaties0

Artikel 2 Verhouding tot aansprakelijkheid

 • 1. Door het aanvaarden van een uitkering op grond van deze regeling doet de werknemer geen afstand van een lopende of een toekomstige aansprakelijkstelling.relaties0
 • 2. Uitkering uit hoofde van deze regeling houdt geen erkenning van aansprakelijkheid door de Staat der Nederlanden in.relaties0
 • 3. Een aanvraag voor de uitkering of de coulanceregeling geldt niet als aansprakelijkstelling of als stuiting van de verjaring.relaties0
relaties0

Artikel 3 Recht op immaterieel deel uitkering werknemer

 • 1. De werknemer komt op zijn aanvraag in aanmerking voor de uitkering als aannemelijk is dat hij:
  • a.gedurende tenminste een jaar een functie als omschreven in bijlage 1 uitoefent of heeft uitgeoefend; enrelaties0
  • b.lijdt aan een of meer aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld die, gelet op bijlage 2, in de uitoefening van de onder a genoemde functie mogelijk zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6.relaties0
  relaties0
 • 2. Onder de in het eerste lid, onder a, bedoelde functie wordt mede verstaan de werkzaamheden waarvan het aan de hand van het in bijlage 4 opgenomen toetsingskader aannemelijk is dat die vallen in een groep zoals opgenomen in bijlage 1.relaties0
 • 3. In aanvulling op het eerste lid, geldt bij COPD dat de diagnose voor deze aandoening moet zijn gesteld uiterlijk binnen tien jaar na de laatste blootstelling aan chroom-6 bij Defensie.relaties0
 • 4. De termijn van een jaar, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing bij allergisch contacteczeem, allergische astma en -rhinitis en perforatie van het neustussenschot.relaties0
 • 5. Voor de toepassing van het eerste lid, onder a, en het tweede lid, geldt dat de functie of werkzaamheden moeten hebben plaatsgevonden tussen 31 december 1969 en 1 januari 2015.relaties0
relaties0

Artikel 4 Recht op uitkering na overlijden werknemer

 • 1. Indien de werknemer overlijdt na het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, maar voordat op de aanvraag is beslist, wordt de uitkering, voor zover hij daarvoor in aanmerking zou zijn gekomen, uitgekeerd aan de erfgenamen, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.relaties0
 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aanvraag, bedoeld in het eerste lid, ook begrepen de door de werknemer ingediende aanvraag van de coulancetegemoetkoming.relaties0
relaties0

Artikel 5 Hoogte van immaterieel deel uitkering

 • 1. Het immaterieel deel van de uitkering, genoemd in de artikelen 3 en 4, wordt berekend aan de hand van bijlage 3.relaties0
 • 2. Voor zover bij de berekening van de uitkering de duur van blootstelling aan chroom-6 van belang is, worden afzonderlijke perioden van blootstelling in relevante functies of werkzaamheden bij elkaar opgeteld.relaties0
 • 3. De uitkering wordt verrekend met bedragen voor zover die reeds zijn toegekend in verband met de aandoening waarvoor deze uitkering wordt toegekend.relaties0
 • 4. In afwijking van het eerste lid heeft de werknemer bij een combinatie van verschillende aandoeningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, recht op een uitkering ter hoogte van het hoogste bedrag, aangevuld met 50% van het bedrag behorend bij andere aandoeningen.relaties0
 • 5. Bij verergering van de aandoening, waarbij op basis van deze regeling een hogere uitkering wordt toegekend, vindt verrekening plaats met een eerdere uitkering die in verband met deze aandoening is toegekend.relaties0
relaties0

Artikel 6 Recht op materieel deel uitkering werknemer

 • 1. Ongeacht het aantal aandoeningen wordt bij recht op een uitkering, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eenmalig een bedrag betaald ter hoogte van € 4.110,59.relaties0
 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien eerder een uitkering op grond van deze regeling is toegekend.relaties0
relaties0

Artikel 7 Recht op uitkering nabestaande

 • 1. De nabestaande heeft recht op een nabestaandenuitkering ter hoogte van € 4.110,59 als aannemelijk is dat de werknemer is overleden aan long-, neus-, neusbijholte-, maag- of strottenhoofdkanker of aan een chronische longziekte met AMA-klasse 4, en in verband met deze aandoening:
  • a.de werknemer een coulancetegemoetkoming is toegekend; ofrelaties0
  • b.de werknemer een uitkering op grond van artikel 3 is toegekend; ofrelaties0
  • c.de erfgenamen een uitkering op grond van artikel 4 is toegekend; ofrelaties0
  • d.de werknemer een uitkering op grond van deze regeling zou zijn toegekend, ware hij niet overleden voor inwerkingtreding van deze regeling.relaties0
  relaties0
 • 2. Als de nabestaande reeds is overleden wordt voor de toepassing van het eerste lid, het bedrag van € 4.110,59 toegekend aan het kind van de werknemer, of bij meerdere kinderen aan hen gezamenlijk, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.relaties0
relaties0

Artikel 7a Recht op materieel deel uitkering nabestaande

 • 1. De nabestaande heeft eenmalig recht op het materieel deel van de uitkering ter hoogte van € 4.110,59 als is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 7, eerste lid.relaties0
 • 2. Het eerste lid geldt niet voor de nabestaande van de werknemer ten aanzien van wie op grond van artikel 6 een bedrag is betaald.relaties0
 • 3. Op deze uitkering is artikel 7, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 8 Gevolmachtigde nabestaanden of erfgenamen

 • 1. Voor zover er meer dan één nabestaande of erfgenaam is, dragen zij er zorg voor dat aan één van hen een volmacht wordt verleend tot vertegenwoordiging ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 4, 7, tweede lid en 7a, derde lid.relaties0
 • 2. De volmacht is schriftelijk, ondubbelzinnig en door alle betrokkenen ondertekend.relaties0
relaties0

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1. De werknemer dient de aanvraag voor de uitkering in bij de uitvoerder.relaties0
 • 2. De werknemer hoeft geen aanvraag in te dienen als hem een coulancetegemoetkoming is toegekend.relaties0
 • 3. De aanvraag gaat vergezeld van stukken die nodig zijn om te bepalen of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de uitkering.relaties0
 • 4. De Minister van Defensie verstrekt de uitvoerder of het beoordelingspanel op verzoek de inlichtingen die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de relevante functies of werkzaamheden.relaties0
 • 5. De toekenning of afwijzing van het verzoek is een besluit, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.relaties0
 • 6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a.relaties0
relaties0

Artikel 10 Aanvullend medisch onderzoek

 • 1. Als een aandoening nog onvoldoende is vastgesteld, kan de uitvoerder aanvullend medisch onderzoek laten uitvoeren.relaties0
 • 2. De uitvoerder schakelt bij een geschil over de aandoening een onafhankelijke medische deskundige in.relaties0
 • 3. De redelijke kosten die de werknemer in verband met het aanvullend medisch onderzoek heeft gemaakt, worden hem vergoed voor zover deze niet uit anderen hoofde worden vergoed. Het betreft reis- en verblijfskosten en medische kosten.relaties0
relaties0

Artikel 10a Advies beoordelingspanel

 • 1. Er is een beoordelingspanel ter advisering over de blootstelling van de medewerker aan chroom-6 tijdens zijn werkzaamheden voor Defensie.relaties0
 • 2. Het beoordelingspanel bestaat uit een uit hoofde van deskundigheid door de Minister van Defensie benoemd voorzitter en twee leden, waarvan een op voordracht van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel.relaties0
 • 3. Voor de beoordeling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 3, met uitzondering van het eerste lid, kan de uitvoerder bindend advies aanvragen bij het beoordelingspanel.relaties0
 • 4. Het advies wordt in ieder geval aan het beoordelingspanel gevraagd als de uitvoerder niet kan vaststellen of werkzaamheden zijn verricht die vallen in een groep zoals opgenomen in bijlage 1 danwel een indeling in een andere groep zoals opgenomen in bijlage 1 kan leiden tot een hogere uitkering.relaties0
 • 5. De redelijke kosten die de werknemer in verband met de adviesaanvraag maakt, worden vergoed voor zover deze niet uit anderen hoofde worden vergoed.relaties0
relaties0

Artikel 11 Uitbetaling uitkering

 • 1. De uitkering wordt in één keer uitbetaald.relaties0
 • 2. Op verzoek van de werknemer of zijn erfgenaam betaalt de uitvoerder de uitkering in termijnen uit.relaties0
 • 3. De uitvoerder betaalt de uitkering zo spoedig mogelijk uit, in ieder geval binnen 8 weken na de datum waarop deze is toegekend. De uitkerings- en uitvoeringskosten komen ten laste van het Ministerie van Defensie.relaties0
 • 4. Als over de uitkering belasting moet worden betaald ingevolge de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 of premie voor de volksverzekeringen ingevolge de Wet financiering sociale verzekeringen, komt die belasting of premie ten laste van het Rijk.relaties0
 • 5. Als de uitkering voor de werknemer leidt tot aantoonbaar onevenredig nadelige financiële neveneffecten, kan de Minister van Defensie in redelijkheid een maatwerkvoorziening treffen.relaties0
 • 6. Op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a, zijn het tweede en vijfde lid van dit artikel niet van toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 12 Ondersteuning en voorziening

 • 1. De werknemer die recht heeft op de uitkering, krijgt op zijn redelijk verzoek van of namens het Ministerie van Defensie advies of ondersteuning inzake het verkrijgen van een uitkering of voorziening op grond van een andere regeling.relaties0
 • 2. De werknemer die recht heeft op een uitkering, kan in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor een voorziening in verband met zijn aandoening, indien hierin niet door een andere regeling wordt voorzien.relaties0
 • 3. Van een bijzonder geval, bedoeld in het tweede lid, is sprake indien het niet toekennen van de voorziening voor de werknemer zou leiden tot kosten die redelijkerwijs niet ten laste van hem dienen te komen en bovendien zou leiden tot ernstige bestaansverschraling.relaties0
relaties0

Artikel 13 Indexering

De in deze regeling genoemde bedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig het percentage van de autonome wijziging van het wettelijk minimumloon van het voorgaande jaar. De wijziging wordt door of namens de Minister van Defensie bekend gemaakt.

relaties0relaties0

Artikel 14 Terugvordering

De uitkering wordt teruggevorderd indien als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, de nabestaande of erfgenaam onjuiste informatie is verstrekt waardoor de tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.

relaties0relaties0

Artikel 15 Hardheidsclausule

De Minister van Defensie is bevoegd af te wijken van deze regeling indien de toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

relaties0relaties0

Artikel 17 Overgangsbepaling

 • 1. De werknemer die voor long-, neus-, neusbijholte-, maag-, strottenhoofdkanker, COPD, longfibrose of niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma een immaterieel deel van de uitkering heeft ontvangen waarbij de hoogte is gebaseerd op de ten tijde in bijlage 3 opgenomen indeling in groep 1 categorie B of C, ontvangt een nabetaling tot het bedrag dat thans voor de betreffende aandoening staat opgenomen bij groep 1.relaties0
 • 2. De werknemer danwel de nabestaande aan wie bij besluit bekend is gemaakt dat hij geen uitkering krijgt voor COPD omdat de aandoening zich niet voor 1 januari 2012 heeft geopenbaard, maar wel voldoet aan een latentieperiode van tien jaar als bedoeld in artikel 3, derde lid, komt alsnog in aanmerking voor een uitkering, mits aan de overige voorwaarden is voldaan.relaties0
relaties0

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 juni 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 4 juni 2018 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 4 juni 2018.

relaties0relaties0

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkering chroom-6 Defensie.

relaties0relaties0

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage
31 mei 2018
De Staatssecretaris van Defensie,
B.
Visser

Bijlage 1 behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Functie Afdeling Onderdeel Opmerking
Technician Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen POMS  
Mechanic Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels POMS  
Repairman Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels POMS  
Monteur Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels POMS  
Derust repairman Maintenance/engineer POMS  
Preserveerder Maintenance/preservation POMS  
Lasser Maintenance/engineer, trade shop Vriezenveen POMS  
Metal worker Maintenance/trade shop Vriezenveen POMS  
Meewerkend voorman Maintenance/commel, engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen POMS  
Spuiter Maintenance/preservation POMS  
Straler Maintenance/preservation POMS  
Verfspuiter   Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO, Historische verzamelingen  
Gritstraler   Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO  
Onderhoudsmonteur   Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO  
Lasser/Plaatwerker   Hersteleenheden/NVC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO  
DMO      
Functie Afdeling Onderdeel Opmerking
Hersteller wapensystemen KC W&M DMUNB Medewerker KK en GK
Munitie behandelaar FD DMUNB Functienaam geupdate
Voorman FD DMUNB Functienaam geupdate
Voorman spuiter FD DMUNB  
Mdw instandhouding munitie&spuiter FD DMUNB  
Mdw ondersteuning instandhouding   DMUNB  
CLSK
Functie Afdeling Onderdeel Opmerking
Monteur Galvano Munitie depot Alphen Riel/DELM  
Monteur vliegtuigonderhoud Galvano Munitie depot Alphen Riel/DELM  
Schilders Galvano Munitie depot Alphen Riel/Delm  
Kunststofbewerker Galvano Munitie depot Alphen Riel/Delm  
GU monteur   LcW/LcKLu/DMVS/DVM  
MT monteur   LcW/LcKLu/DMVS/DVM  
Monteur vakgroep wapentechniek   LcW/LcKLu/DMVS/DVM  
Schilder   LcW/LcKLu/DMVS/DVM  
Vliegtuigplaatwerker   LcW/LcKLu/DMVS/DVM  
Monteur GGW/Geleide Wapens   GGW/Vliegbasis  
Monteur Gronduitrusting   GGW  
Monteur bewapening (ook SHORAD)   GGW/Vliegbasis  
Schilder   GGW  
Monteur SHORAD   GGW/Vliegbasis  
Monteur Vliegtuigonderhoud   Vliegbasis /LCW  
Schilder   Vliegbasis  
Kunststofbewerker   Vliegbasis/LCW  
MT Monteur   Vliegbasis  
GU Monteur   Vliegbasis  
Monteur Vakgroep Wapentechniek   Vliegbasis  
Vliegtuigplaatwerker   Vliegbasis  
Instructeur Plaatwerken   LETS Valt onder vakgroep Plaatwerker
Instructeur Schilderen   LETS Valt onder vakgroep Schilder
Instructeur Vliegtuigonderhoud   LETS Valt onder vakgroep Vliegtuigonderhoud
VVU/VUT   Vliegbasis  
Metaalbewerking   Vliegbasis  
Werkcentrum Radar MPR   Vliegbasis / AOCS  
CZSK
Functie Afdeling Onderdeel Opmerking
1e mdw servicecentrum Speciale producten/Optronica/ Servicecentrum Marinebedrijf Voormalig MEOB
Hoofdtechnicus, hoofd assistant, ass. Hoofdtechnicus SEWACO, Matgrp BWS, prodgrp Radar/EOV Marinebedrijf Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniekgrp Sensor en wapensyst./sie prod.
Hoofdtechnicus, hoofd assistant, ass. Hoofdtechnicus SEWACO, Matgrp BWS, prodgrp VL/Geschut Marinebedrijf Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniekgrp Sensor en wapensyst./sie prod.
Hoofdtechnicus, hoofd assistant, ass. Hoofdtechnicus, 1e technicus, 2e technicus Speciale producten/Specifieke werkplaats/Missiles Marinebedrijf Voormalig onderdeel van SAWECO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek /Techniekgroep Speciale Producten / Sectie Productie Chatham
Hoofdtechnicus, (1e) technicus, (1e) schilder/verfspuiter, spec. oppervlakte tech., 1e techn. Verspanend, techn. Niet verspanend Speciale producten/ specifieke werkplaats/KKW/ROM Marinebedrijf Voormalig onderdeel van SAWECO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek /Techniekgroep Speciale Producten / Sectie Productie Chatham
Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, technicus plaat en scheepsbouw, technicus lassen en branden, medew. plaat en scheepsbouw, medew. lassen en branden Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/afd scheepsconstructie staal DMI/AMI Marinebedrijf Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniekgrp platform/ sectie productie staal FF&OPV: Productiegroep Staal
Vakspecialist frezer en draaier, specialist frezer en draaier, technicus metaalspuiter, constructie/ fijnbankwerker, medew. frezer en draaier Divisie Platform/Materieelgroep systemen/afdeling technieken Marinebedrijf Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniekgrp platform/ sectie productie staal
Hoofdtechnicus dok en applicatie, technicus dok en applicatie, medew. Dok en applicatie Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/afd dok en applicatie DMI/AMI Marinebedrijf Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniekgrp platform/ sectie productie staal FF&OPV: Productiegroep Conservering
Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, hoofdtechnicus hout en polyester, (Sr.) technicus hout/polyester, medew. plaat en scheepsbouw, medew. hout en polyester. Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/Afd. Hout en polyester Marinebedrijf Huidige Organisatie eenheid: Afd. Maritieme instandhouding/ instandhoudingsgrp. Klein boven water/ sie prod./ polyester
Technicus hout/polyester, mdw plaat en scheepsbouw, mdw. Hout en polyester, technicus dok en applicatie Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/Afd. Kleine en lichte vaartuigen Marinebedrijf Huidige Organisatie eenheid: Afd. Maritieme instandhouding/ instandhoudingsgrp. Klein boven water/ sie prod./ polyester
Specialist, 1e mdw., mdw. Divisie speciale producten/COBI NEUTRA Marinebedrijf Huidige organisatie extern defensie: VENKO via PPS constructie
Technius vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking Onderhoudsdienst/WGOO/UE373 MarHeli  
1e technicus meet&materialen onderzoek Onderhoudsdienst/WGOO/UE374 MarHeli Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW
Technicus kunststoffen/houtbewerking Onderhoudsdienst/WGOO/UE375 MarHeli Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW
Technicus vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking, 1e technicus meet&materialen onderzoek, technicus kunststoffen/houtbewerking Onderhoudsdienst (MVKV) MarPat Voormalig onderdeel van de Marineluchtvaartdienst
Militaire vliegtuigmonteurs daadwerkelijk betrokken bij vliegtuigonderhoud (verfwerkzaamheden) Onderhoudsdienst (MVKV) MarPat Voormalig onderdeel van de Marineluchtvaartdienst
Constructie technicus, ass. Constructie technicus, spec. oppervlaktebehandeling, 1e techn. Knst/plw, ass. Oppervlaktebehandeling 990 PVE ONH PLW/SCH/KNST Marine/ MarHeli Huidige organisatie eenheid: CLSK/DHC/990 SQN/Bur Maintenance
Onderhoudsmonteurs (diverse)   Marine kazerne  
Monteurs technische dienst en wapentechnische dienst aan boord van schepen   Aan boord schepen  
Systeemtechnicus, Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, Hoofdtechnicus lassen en branden, Technicus plaat en scheepsbouw, Technicus lassen en branden, Medew. plaat en scheepsbouw, Medew. lassen en branden AMI / IG-OZB / Productie-Staal DMI Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Staal
Hoofdtechnicus dok en applicatie, Technicus dok en applicatie, Medew. Dok en applicatie AMI / IG-OZB / Productie – Conservering (DAC) DMI Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Conservering (DAC)
Systeemtechnicus WB, Installatietechnicus WTBW, Technicus WTBW, Monteur WTBW AMI / IG-OZB / Productie-WTBW DMI Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Werktuigbouw
Systeembeheerder PLFM, Systeemtechnicus, Installatietechnicus Electro, Technicus Electro, Monteur Electro AMI / IG-OZB / Productie-Electro DMI Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Electro
Systeem technicus MI OZB DMI / CZSK / MI OZB DMI (Marinebedrijf) Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Installatie Techn. Elektro MI OZB DMI / CZSK / MI OZB DMI (Marinebedrijf) Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Technicus Elektro MI OZB DMI / CZSK / MI OZB DMI (Marinebedrijf) Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Monteur Elektro MI OZB DMI / CZSK / MI OZB DMI (Marinebedrijf) Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Functie Afdeling Onderdeel Opmerkingen
Installation technician Staf/facility management/infra POMS  
Quality inspector Staf/quality control POMS  
Safety en arbo&milieu specialist Commandogroep POMS  
Magazijnbediende Shop stock POMS  
Bewaker Staf/security POMS  
Medewerker storage Storage POMS  
Handyman Staf/general services POMS  
Medewerker trade shop (overige) Maintenance trade shop Vriezenveen POMS  
Supervisor Maintenance/engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop POMS  
Tools & parts-attendant Maintenance/engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop POMS  
ProductieManager Staal en DAC AMI / IG-OZB / Productie-Staal DMI Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Staal
ProductieManager WTBW AMI / IG-OZB / Productie-WTBW DMI Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Werktuigbouw
ProductieManager Electro AMI / IG-OZB / Productie-Electro DMI Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie – Electro
Productie managers MI OZB W/E Controlerend en inspecterend dan wel aanwezig in de uitvoering. DMI / CZSK / MI OZB DMI (Marinebedrijf) Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Platformbeheerder MI OZB DMI / CZSK / MI OZB DMI (Marinebedrijf) Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Functie Afdeling Onderdeel Opmerkingen
Chief/coördinator staf Staf/facility management/infra POMS  
Inventory technician Staf/quality control POMS  
Technical army maintenance management system clerk/admin clerk Management maintenance POMS  
Technical assistant Management maintenance POMS  
Technician wapenkamer Maintenance/tracks, wheels POMS  
Supervisor/chief/ meewerkend voorman storage Storage POMS  
relaties0

Bijlage 2 behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Mogelijkheid dat ziekten zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6 voor de functies in de zin van artikel 3, eerste lid, onder a, juncto bijlage 1 dan wel de werkzaamheden in de zin van artikel 3, tweede lid, juncto bijlage 4.

Longkanker Neuskanker en neusbijholtekanker Maagkanker Strottenhoofdkanker Chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem Chroom-6-gerelateerde allergische astma en -rhinitis Functies/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Functies/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2) Functies/werkzaamheden met mogelijk incidentele blootstelling (groep 3)
COPD Longfibrose Niet-immunologisch (irritiatief) beroepsastma Functies/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1)
Perforatie neustussenschot door chroomzweren Functies/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Functies/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2)
relaties0

Bijlage 3 behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

€ 19.218,32 € 42.707,38 € 23.489,06
€ 8.007,63 AMA 0,1: € 8.007,63 AMA 2: € 21.353,69 AMA 3: € 28.827,48 AMA 4: € 42.707,38
AMA 0,1: € 8.007,63 AMA 2: € 21.353,69 AMA 3: € 28.827,48 AMA 4: € 42.707,38
€ 5.338,42
€ 5.338,42
€ 10.676,85
relaties0

Bijlage 4 behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

 • a.Aan de hand van onderstaande criteria wordt beoordeeld of de werkzaamheden kunnen worden ingedeeld in een groep zoals opgenomen in bijlage 1, te weten:
  Groep 1: mogelijk directe blootstelling aan chroom-6
  Groep 2: aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-6
  Groep 3: mogelijke incidentele blootstelling aan chroom-6.relaties0
 • b.Bij de beoordeling spelen de volgende werkzaamheden een rol:
  • Lassen of snijbranden van roestvast staal
  • Verfspuiten (met spuitpistool, binnen of buiten een cabine)
  • Stralen van geverfde oppervlakken (binnen of buiten cabine of kast)
  • Spotpainten (met kwast, roller of spuitbus)
  • Vrijkomen of verspreiding van verfstof, bijvoorbeeld door het verwijderen van verf (slijpen, schuren, frezen, boren of handmatig), demontage van geverfd materieel (ook openbranden), bewerking van geverfd materieel (ruimen, klinken, schroeven), of wegblazen van verfstof met perslucht.
  relaties0
 • c.Van directe blootstelling is sprake indien de werknemer een of meer van de onder b genoemde werkzaamheden gemiddeld een keer per week, doch tenminste een keer per twee weken, zelf heeft uitgevoerd.relaties0
 • d.Van achtergrondblootstelling is sprake indien de werknemer tenminste een keer per maand aanwezig was daar waar de onder b genoemde werkzaamheden werden uitgevoerd.relaties0
 • e.Van incidentele blootstelling is sprake indien de werknemer minder dan een keer per maand doch tenminste een keer per jaar, aanwezig was daar waar de onder b genoemde werkzaamheden werden uitgevoerd.relaties0
relaties0
Naar boven