Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling uitkering chroom-6 Defensie
Publicatiedatum:20-11-2019Geldigheid:20-11-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Verhouding tot aansprakelijkheid

 • 1. Door het aanvaarden van een uitkering op grond van deze regeling doet de werknemer geen afstand van een lopende of een toekomstige aansprakelijkstelling.relaties0
 • 2. Uitkering uit hoofde van deze regeling houdt geen erkenning van aansprakelijkheid door de Staat der Nederlanden in.relaties0
 • 3. Een aanvraag voor de uitkering of de coulanceregeling geldt niet als aansprakelijkstelling of als stuiting van de verjaring.relaties0
relaties0

Artikel 3 Recht op immaterieel deel uitkering werknemer

 • 1. De werknemer komt op zijn aanvraag in aanmerking voor de uitkering als aannemelijk is dat hij:
  • a.gedurende ten minste een jaar een functie als omschreven in bijlage 1 uitoefent of heeft uitgeoefend; enrelaties0
  • b.lijdt aan een of meer aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld die, gelet op bijlage 2, in de uitoefening van de onder a genoemde functie mogelijk zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6.relaties0
  relaties0
 • 2. In aanvulling op het eerste lid, geldt bij COPD dat de diagnose voor deze aandoening moet zijn gesteld uiterlijk binnen vijf jaar na de laatste blootstelling aan chroom-6 bij Defensie.relaties0
 • 3. De termijn van een jaar, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing bij allergisch contacteczeem, allergische astma en rhinitis en perforatie van het neustussenschot.relaties0
 • 4. Als de beoordeling van de feitelijke situatie daar aanleiding toe geeft, wordt ten gunste van de werknemer afgeweken van het eerste lid.relaties0
relaties0

Artikel 4 Recht op uitkering na overlijden werknemer

 • 1. Indien de werknemer overlijdt na het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, maar voordat op de aanvraag is beslist, wordt de uitkering, voor zover hij daarvoor in aanmerking zou zijn gekomen, uitgekeerd aan de erfgenamen, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.relaties0
 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aanvraag, bedoeld in het eerste lid, ook begrepen de door de werknemer ingediende aanvraag van de coulancetegemoetkoming.relaties0
relaties0

Artikel 5 Hoogte van immaterieel deel uitkering

 • 1. Het immaterieel deel van de uitkering, genoemd in de artikelen 3 en 4, wordt berekend aan de hand van bijlage 3.relaties0
 • 2. Voor zover bij de berekening van de uitkering, de duur van blootstelling aan chroom-6 van belang is, worden afzonderlijke perioden van blootstelling in de in bijlage 1 genoemde relevante functies, bij elkaar opgeteld.relaties0
 • 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op artikel 3, vierde lid.relaties0
 • 4. De uitkering wordt verrekend met coulancetegemoetkoming en letstelschadevergoeding, voor zover die eerder zijn toegekend in verband met blootstelling aan chroom-6.relaties0
 • 5. In afwijking van het eerste lid heeft de werknemer bij een combinatie van verschillende aandoeningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, recht op een uitkering ter hoogte van het hoogste bedrag, aangevuld met 50% van het bedrag behorend bij andere aandoeningen.relaties0
 • 6. Bij verergering van de aandoening, waarbij op basis van deze regeling een hogere uitkering wordt toegekend, vindt verrekening plaats met een eerdere uitkering die in verband met deze aandoening is toegekend.relaties0
relaties0

Artikel 6 Recht op materieel deel uitkering werknemer

 • 1. Ongeacht het aantal aandoeningen wordt bij recht op een uitkering, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eenmalig een bedrag betaald ter hoogte van € 3.850,–.relaties0
 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien eerder een uitkering op grond van deze regeling is toegekend.relaties0
relaties0

Artikel 7 Recht op uitkering nabestaande

 • 1. De nabestaande heeft recht op een nabestaandenuitkering ter hoogte van € 3.850,– als aannemelijk is dat de werknemer is overleden aan long-, neus-, neusbijholte-, of maagkanker of aan een chronische longziekte met AMA-klasse 4, en in verband met deze aandoening:
  • a.de werknemer een coulancetegemoetkoming is toegekend; ofrelaties0
  • b.de werknemer een uitkering op grond van artikel 3 is toegekend; ofrelaties0
  • c.de erfgenamen een uitkering op grond van artikel 4 is toegekend; ofrelaties0
  • d.de werknemer een uitkering op grond van deze regeling zou zijn toegekend, ware hij niet overleden voor inwerkingtreding van deze regeling.relaties0
  relaties0
 • 2. Als de nabestaande reeds is overleden wordt voor de toepassing van het eerste lid, het bedrag van € 3.850,– toegekend aan het kind van de werknemer, of bij meerdere kinderen aan hen gezamenlijk, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.relaties0
relaties0

Artikel 7a Recht op materieel deel uitkering nabestaande

 • 1. De nabestaande heeft eenmalig recht op het materieel deel van de uitkering ter hoogte van € 3.850 als is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 7, eerste lid.relaties0
 • 2. Het eerste lid geldt niet voor de nabestaande van de werknemer ten aanzien van wie op grond van artikel 6 een bedrag is betaald.relaties0
 • 3. Op deze uitkering is artikel 7a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 8 Gevolmachtigde nabestaanden of erfgenamen

 • 1. Voor zover er meer dan één nabestaande of erfgenaam is, dragen zij er zorg voor dat aan één van hen een volmacht wordt verleend tot vertegenwoordiging ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 4, 7, tweede lid en 7a, derde lid.relaties0
 • 2. De volmacht is schriftelijk, ondubbelzinnig en door alle betrokkenen ondertekend.relaties0
relaties0

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1. De werknemer dient de aanvraag voor de uitkering in bij het ABP.relaties0
 • 2. De werknemer hoeft geen aanvraag in te dienen als hem een coulancetegemoetkoming is toegekend.relaties0
 • 3. De aanvraag gaat vergezeld van stukken die nodig zijn om te bepalen of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de uitkering.relaties0
 • 4. De Minister van Defensie verstrekt het ABP op zijn aangeven de inlichtingen die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de werkzaamheden in de in bijlage 1 genoemde functies.relaties0
 • 5. De toekenning of afwijzing van het verzoek is een besluit, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.relaties0
 • 6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a.relaties0
relaties0

Artikel 10 Aanvullend medisch onderzoek

 • 1. Als een aandoening nog onvoldoende is vastgesteld, kan het ABP aanvullend medisch onderzoek laten uitvoeren.relaties0
 • 2. Het ABP schakelt bij een geschil over de aandoening een onafhankelijke medische deskundige in.relaties0
 • 3. De redelijke kosten die de werknemer in verband met het aanvullend medisch onderzoek heeft gemaakt, worden hem vergoed voor zover deze niet uit anderen hoofde worden vergoed. Het betreft reis- en verblijfskosten en medische kosten.relaties0
relaties0

Artikel 11 Uitbetaling uitkering

 • 1. De uitkering wordt in één keer uitbetaald.relaties0
 • 2. Op verzoek van de werknemer of zijn erfgenaam betaalt het ABP de uitkering in termijnen uit.relaties0
 • 3. Het ABP betaalt de uitkering zo spoedig mogelijk uit, in ieder geval binnen 8 weken na de datum waarop deze is toegekend. De uitkerings- en uitvoeringskosten komen ten laste van het Ministerie van Defensie.relaties0
 • 4. Als over de uitkering belasting moet worden betaald ingevolge de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 of premie voor de volksverzekeringen ingevolge de Wet financiering sociale verzekeringen, komt die belasting of premie ten laste van het Rijk.relaties0
 • 5. Als de uitkering voor de werknemer leidt tot aantoonbaar onevenredig nadelige financiële neveneffecten, kan de Minister van Defensie in redelijkheid een maatwerkvoorziening treffen.relaties0
 • 6. Op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a, zijn het tweede en vijfde lid van dit artikel niet van toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 12 Ondersteuning en voorziening

 • 1. De werknemer die recht heeft op de uitkering, krijgt op zijn redelijk verzoek van of namens het Ministerie van Defensie advies of ondersteuning inzake het verkrijgen van een uitkering of voorziening op grond van een andere regeling.relaties0
 • 2. De werknemer die recht heeft op een uitkering, kan in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor een voorziening in verband met zijn aandoening, indien hierin niet door een andere regeling wordt voorzien.relaties0
 • 3. Van een bijzonder geval, bedoeld in het tweede lid, is sprake indien het niet toekennen van de voorziening voor de werknemer zou leiden tot kosten die redelijkerwijs niet ten laste van hem dienen te komen en bovendien zou leiden tot ernstige bestaansverschraling.relaties0
relaties0

Artikel 13 Indexering

De in deze regeling genoemde bedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig de wijziging van het wettelijk minimumloon van het voorgaande jaar. De wijziging wordt door of namens de Minister van Defensie bekend gemaakt.

relaties0relaties0

Artikel 14 Terugvordering

De uitkering wordt teruggevorderd indien als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, de nabestaande of erfgenaam onjuiste informatie is verstrekt waardoor de tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.

relaties0relaties0

Artikel 15 Hardheidsclausule

De Minister van Defensie is bevoegd af te wijken van deze regeling indien de toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

relaties0relaties0

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 juni 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 4 juni 2018 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 4 juni 2018.

relaties0relaties0

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkering chroom-6 Defensie.

relaties0relaties0

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage
31 mei 2018
De Staatssecretaris van Defensie,
B.
Visser

Bijlage 1 behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Groep 1: Functies met mogelijk directe blootstelling aan chroom-6
 
Categorie A  
technician maintenance/commel, engineer, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen
mechanic, repairman en monteur maintenance/commel, engineer, tracks, wheels
derust repairman maintenance/engineer
preserveerder maintenance/preservation
lasser maintenance/engineer, trade shop Vriezenveen
metal worker maintenance/trade shop Vriezenveen
 
Categorie B  
meewerkend voorman maintenance/commel, engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen
 
Categorie C  
spuiter maintenance/preservation
straler maintenance/preservation
 
Groep 2: Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-6
installation technician staf/facility management/infra
quality inspector staf/quality control
safety en arbo&milieu specialist commandogroep
magazijnbediende shop stock
bewaker staf/security
medewerker storage Storage
handyman staf/general services
Medewerker trade shop (overige) maintenance trade shop Vriezenveen
supervisor maintenance/engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop
tools & parts-attendant maintenance/engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop
 
Groep 3: Functies met mogelijk incidentele blootstelling aan chroom-6
chief/coordinator staf staf/facility management/infra
inventory technician staf/quality control
technical army maintenance management system clerk/ admin clerk management maintenance
technical assistant management maintenance
technician wapenkamer maintenance/tracks, wheels
supervisor/chief/meewerkend voorman storage Storage
relaties0

Bijlage 2 behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

 
longkanker neuskanker en neusbijholtekanker maagkanker chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem chroom-6-gerelateerde allergische astma en rhinitis Functies met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2) Functies met mogelijk incidentele blootstelling (groep 3)
COPD longfibrose niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma Functies met mogelijk directe blootstelling (groep 1)
perforatie neustussenschot door chroomzweren Functies met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2)
relaties0

Bijlage 3 behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

€ 18.000 € 40.000 € 28.000 € 18.000 € 22.000
€ 7.500 AMA 0,1: 7.500 AMA 2: € 20.000 AMA 3: € 27.000 AMA 4: € 40.000 AMA 0,1: 7.500 AMA 2: € 14.000 AMA 3: € 19.000 AMA 4: € 28.000 € 7.500
AMA 0,1: 7.500 AMA 2: € 20.000 AMA 3: € 27.000 AMA 4: € 40.000 AMA 0,1: 7.500 AMA 2: € 14.000 AMA 3: € 19.000 AMA 4: € 28.000 € 7.500
€ 5.000
€ 5.000
€ 10.000
relaties0
Naar boven