Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit uitvoering boven- en naastwettelijke uitkeringsregelingen bij werkloosheid sector defensie 2017
Publicatiedatum:24-01-2018Geldigheid:24-01-2018 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20180124 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit uitvoering boven- en naastwettelijke uitkeringsregelingen bij werkloosheid sector defensie 2017
De Staatssecretaris van Defensie

Besluit

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2

De Minister verleent aan WWplus het volgende mandaat:

  • 1.WWplus is bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen ter uitvoering en op grond van de uitkeringsregelingen.relaties0
  • 2.WWplus legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van de uitkeringsregelingen, voor aan de Minister indien WWplus gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een uitkeringsregeling en het naar het oordeel van WWplus een geval betreft dat grote beleidsmatige of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.relaties0
  • 3.WWplus is bevoegd om te beslissen op bezwaarschriften tegen ingevolge het eerste lid van dit artikel genomen besluiten, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.relaties0
  • 4.WWplus is bevoegd om inzake de uitvoering van de uitkeringsregelingen namens de Minister in rechte op te treden en om namens de Minister tegen rechterlijke uitspraken ter zake al dan niet hoger beroep of cassatie in te stellen. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanzienlijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent WWplus deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister. WWplus is in dat geval bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.relaties0
  • 5.WWplus is bevoegd tot het schriftelijk verlenen van ondermandaat aan bij WWplus in dienst zijnde functionarissen. WWplus houdt een register bij van verleende ondermandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van WWplus die op basis van het ondermandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het ondermandaat.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

Namens de Staatssecretaris van Defensie

voor deze,

... (handtekening en naam van de functionaris)

... (de functie van de ondertekenaar)

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit uitvoering boven- en naastwettelijke uitkeringsregelingen bij werkloosheid sector defensie 2017.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 september 2017.

relaties0relaties0

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de serie Ministeriele Publicaties van het Ministerie van Defensie en met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
De Hoofddirecteur Personeel,
P.F.M.
Reesink
Schout-bij-nacht
Naar boven