Onderwerp: Bezoek-historie

Instellingsbeschikking werkgroep ARBO-zaken KLu
Geldigheid:04-03-1997 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Instellingsbeschikking werkgroep ARBO-zaken KLu

Gelet op artikel 31 van het Besluit georganiseerd overleg sector defensie;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
04-03-97 DPKLu  P 97016016 04-03-97

Artikel 1 Algemeen

Ingesteld wordt een werkgroep inzake arbeidsomstandigheden bij de Koninklijke Luchtmacht, genaamd werkgroep ARBO-zaken KLu.

Artikel 2 Taak van de werkgroep

De werkgroep ARBO-Zaken KLu heeft tot taak het overleg met de bijzondere commissies KLu inzake aangelegenheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de Koninklijke Luchtmacht voor te bereiden of uit te werken.

Artikel 3 Samenstelling van de werkgroep

1. Als leden van de werkgroep worden aangewezen:

a. namens de voorzitter van het overleg met de bijzondere commissies: het hoofd van de sectie arbeidsvoorwaarden en georganiseerd overleg (HSAVGO/DPKLu), tevens voorzitter;

b. het hoofd sectie grondveiligheid tevens ARBO-coördinator KLu;

c. vier leden of plaatsvervangend leden van de desbetreffende bijzondere commissies, aangewezen door deze commissies;

De werkgroep wordt bijgestaan door een secretaris aan te wijzen door de secretaris van het overleg met de sectorcommissie Defensie.

2. De voorzitter kan, al dan niet op verzoek van overige leden van de werkgroep, andere functionarissen aanwijzen om naast de in het eerste lid genoemde leden deel te nemen aan een vergadering van de werkgroep.

Artikel 4 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

2. de ministeriële regeling van 6 april 1995, nr P. 95022006/2421 wordt ingetrokken.

3. Deze regeling wordt gepubliceerd in de MP-31 serie (rechtspositie militairen) en de MP-33 serie (rechtspositie burgerpersoneel Defensie), waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant. 

Naar boven