Onderwerp: Bezoek-historie

Arbocatalogus Defensie
Geldigheid:24-03-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Arbocatalogus Defensie

De Arbocatalogus Defensie [Kader, opzet en onderwerpen gericht op de bescherming van het personeel zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet] is door de sociale partners van de sector Defensie (ACOP, CCOOP, AC en CMHF) vastgesteld en ondertekend op 24 maart 2015. De Arbocatalogi over specifieke onderwerpen (zoals niet uitputtend benoemd in Bijlage 1) zullen door de sociale partners van de sector Defensie worden vastgesteld nadat deze zijn afgestemd in de diverse deskundigen- en lijnoverleggen en in de voorportalen van het georganiseerd overleg.

1 Inleiding

Het Ministerie van Defensie kent veel processen en activiteiten die risico’s met zich meebrengen voor de mens, het materieel en de omgeving. Bescherming van haar medewerkers is een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid die de Minister van Defensie heeft als werkgever. Het beheersen van die risico’s, de borging en het monitoren van de effecten dient een onlosmakelijk element te zijn van de bedrijfsvoering. Het specifieke karakter van de sector Defensie vraagt in bepaalde gevallen om passende normen en maatregelen. Binnen het stelsel van Arbowetgeving geeft de overheid daarvoor de ruimte, wat tegelijk een doelmatige en eenduidige aanpak voor de sector Defensie mogelijk maakt. Specifieke normen en maatregelen voor veilig en gezond werken worden vastgelegd in de vorm van een Arbocatalogus Defensie, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving. Vanwege de diversiteit aan onderwerpen is gekozen om voor elk onderwerp een aparte Arbocatalogus voor Defensie op te stellen. Deze Defensie publicatie fungeert daartoe als kader en beschrijft het doel en de opzet van de Arbocatalogi Defensie en bevat een (niet uitputtend) overzicht van de onderwerpen waarvoor een Arbocatalogus is of wordt ontwikkeld.

De Arbocatalogi Defensie bevatten inhoudelijke normen en maatregelen voor diverse onderwerpen en gelden defensiebreed als kader voor de commandanten in hun rol van decentrale werkgever. Bij (extern) toezicht en handhaving worden de arbocatalogi gebruikt als maatstaf. Het stelsel van Arbocatalogi Defensie sluit aan op de kaders die gelden voor de opzet en inrichting van veiligheidsmanagement bij Defensie (bedrijfsvoering), zoals vastgelegd in de MP12-100, het Veiligheidsmanagementsysteem Defensie (VMS Def). Dit systeem beschrijft de organisatie, verantwoordelijkheden en instrumenten om blijvend te kunnen voldoen aan de normen voor de veiligheid en gezondheid, om daarop toe te zien en om te leren en verbeteren.

2 Algemeen

De Arbocatalogus is een instrument dat door de overheid is vastgesteld1 om in het private domein vast te leggen met welke erkende werkwijze(n), technische en/of organisatorische maatregelen of middelen aan de wettelijke doelvoorschriften voor veilig en gezond werken kan worden voldaan. Dit gebeurt door werkgevers en werknemers samen, als aanvulling op de wettelijke doelvoorschriften en de te realiseren beschermingsniveaus. In de Arbocatalogi Defensie gaat het over de risico’s die het personeel van Defensie en eventuele derden lopen door de arbeid binnen de sector Defensie. De Arbocatalogi Defensie worden slechts met instemming van de Centrales voor Overheidspersoneel vastgesteld.

De overheid stelt drie eisen aan een Arbocatalogus2. Ten eerste moet deze door de sociale partners voor de sector Defensie, dus de Minister van Defensie als werkgever en het AC, de ACOP, de CCOOP en de CMHF als Centrales van Overheidspersoneel gezamenlijk worden ontwikkeld en vastgesteld. Daarbij is als tweede eis een marginale toetsing op de inhoudelijke normen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vereist. Als derde eis geldt dat de catalogus beschikbaar en kenbaar is voor de werkgevers (voor Defensie de commandanten die zijn aangewezen als decentrale werkgever) en de werknemers (voor Defensie het individu, de medezeggenschapscommissie en de centrales) in de branche. Navolging van een Arbocatalogus moet redelijkerwijs betekenen dat invulling wordt gegeven aan de Arbowetgeving.

Door de overheid worden publieke grenswaarden vastgesteld voor een groeiend aantal gevaarlijke stoffen, maar voor de overige gevaarlijke stoffen die zorgen voor blootstelling moeten de sociale partners zelf private grenswaarden vaststellen. In principe betekenen de publieke en private grenswaarden dat bij blootstelling beneden de grenswaarde geen schade aan de gezondheid optreedt. Voor bepaalde stoffen kan geen veilige grenswaarde worden vastgesteld en dient de werkgever de blootstelling te beheersen tot een zo laag mogelijk niveau, waarbij rekening wordt gehouden met aard en duur van de blootstelling. Dit betreft carcinogene (kankerverwekkende) en mutagene (DNA-beschadigende) stoffen, zoals in het geval van dieselmotorenemissie (DME).

Naast normen voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, kent Defensie voor meer onderwerpen voorschriften met normen en werkwijzen om te zorgen voor een adequate bescherming van het personeel, deels in de vorm van een (nog op te stellen) Arbocatalogus; zie het overzicht daarvan gevoegd als bijlage 1. De keuze tot het schrijven van een Arbocatalogus wordt gemaakt door Defensie en de centrales voor overheidspersoneel samen binnen het georganiseerd overleg. De opsomming in bijlage 1 zal daarom kunnen veranderen; daarvoor is geen nieuw besluit over deze ministeriële regeling benodigd. Aanwijzingen en voorschriften binnen Defensie die de functie hebben van Arbocatalogus kunnen ook als zodanig worden betiteld.

De Arbocatalogus Defensie is van toepassing op de gehele Defensieorganisatie en op alle processen en activiteiten, zowel in de vredesbedrijfsvoering als tijdens oefeningen en inzet. Daarbij zijn de algehele en partiële uitzonderingsbepalingen in de Arbowetgeving van toepassing. De uitzonderingsbepalingen laten echter onverlet dat Defensie ook in genoemde bijzondere omstandigheden de zorgplicht heeft voor de veiligheid en gezondheid van het personeel. Daarom wordt er gestreefd naar zo veilig en gezond mogelijk werken conform het veiligheidsbeleid Defensie (MP12-100) en de NATO AJMedP-4 Force Health Protection Doctrine.

3 Opzet en functie van de Arbocatalogus Defensie

De Arbocatalogi Defensie maken deel uit van het Veiligheidsmanagementsysteem3 Defensie. Arbocatalogi worden bij Defensie ontwikkeld in samenwerking met de centrales en vastgesteld door een vertegenwoordiger van de Minister van Defensie en door vertegenwoordigers van de Centrales van Overheidspersoneel4. Bij de vaststelling wordt ook de datum van evaluatie bepaald. De onderwerpen uit de Arbocatalogi Defensie dienen te worden opgenomen in de relevante opleidingssyllabi.

Een Arbocatalogus Defensie kent de volgende opzet:

 • een algemene inleiding tot het onderwerp;
 • de definities en begrippen die voor het onderwerp van belang zijn;
 • de activiteiten en de doelgroep waarop de Arbocatalogus betrekking heeft;
 • een nadere beschrijving van het specifieke risico en daarvoor onderkende scenario’s;
 • het wettelijke kader inclusief eventuele bedrijfsnorm (inclusief de specifieke wet- en regelgeving voor het betreffende onderwerp);
 • de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de uitvoering van de Arbocatalogus;
 • de beheersmaatregelen (waar van toepassing uitgewerkt in onderliggende documenten).

In de arbocatalogi wordt in een aantal gevallen verwezen naar andere Defensie publicaties met nadere aanwijzingen/voorschriften. Deze maken indirect deel uit van de Arbocatalogus Defensie en wijzigingen in deze aanwijzingen/voorschriften dienen te worden afgestemd met de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) als beheerder van de Arbocatalogi.

Een Arbocatalogus Defensie fungeert als set van normen en maatregelen voor commandanten voor het inrichten en beheersen van de processen en activiteiten. Of deze van toepassing zijn, blijkt uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of indirect uit onderzoek van voorvallen en analyse van (bedrijfs)geneeskundige gegevens of zich manifesterende gezondheidsklachten. De normen en maatregelen (veelal “best practices”) worden door commandanten, deskundigen, werknemers en medezeggenschapscommissies gebruikt voor het beheersen van de risico’s. De arbocatalogi fungeren voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als referentiekader bij de handhaving van de Arbowetgeving.

4 Relatie met het Veiligheidsmanagementsysteem Defensie (VMS Def)

In de MP12-100 wordt het VMS Def beschreven in termen van taken en activiteiten die nodig zijn om te borgen dat risico’s zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en dat de daaruit volgende beschermende maatregelen zijn genomen voor een veilige en gezonde bedrijfsvoering en operationele taakuitvoering. Onderdeel van het VMS Def is het veiligheidsbeleid van Defensie, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s op schade en ongewenste omstandigheden (blootstellingen en voorvallen). Daarbij geldt het niveau van de Nederlandse wet- en regelgeving als uitgangspunt. Het veiligheidsbeleid van Defensie vormt ook het uitgangspunt voor de inhoud van de arbocatalogi.

De belangrijkste instrumenten binnen het VMS Def zijn:

 • de RI&E en/of de risicoanalyse operationele omstandigheden;
 • het toezicht op en monitoring (controles en audits) van de (proces)beheersing;
 • het onderzoeken van voorvallen;
 • de analyse van (bedrijfs) geneeskundige informatie (verzuim, klachten);
 • het (wetenschappelijk) onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen.

De arbocatalogi kunnen n.a.v. RI&E’s worden opgesteld en aanleiding zijn voor (wetenschappelijk) onderzoek. Na vaststelling fungeert een Arbocatalogus als norm voor toezicht en monitoring. Informatie uit onderzoek en analyses kan leiden tot aanpassingen van grenswaarden en/of maatregelen.

5 Documentatie en beheer Arbocatalogi Defensie

De Arbocatalogi Defensie zijn te beschouwen als normen voor de bedrijfsvoering en daarom in beheer bij de HDBV. Voor elke Arbocatalogus is een inhoudelijke eigenaar aangewezen die verantwoordelijk is voor het actueel houden, onder andere volgens de stand der techniek en nieuwste inzichten. Een Arbocatalogus Defensie wordt gepubliceerd op het intranet Defensie. Voor dagelijks gebruik wordt voorlichtingsmateriaal (folders, themapagina’s, instructiekaarten, etc.) ter beschikking gesteld.

Voorstellen tot wijzing kunnen worden ingediend bij de HDBV.


Bijlage 1 Geplande onderwerpen Arbocatalogus Defensie

OnderwerpGeplande datum oplevering5
1. Agressie en Geweld2e kwartaal 2014
2. Dieselmotorenemissie2e kwartaal 2014
3. Kunstmatig optische straling3e kwartaal 2014
4. Werken op hoogte4e kwartaal 2014
5. Legionella2015 e.v.
6. Elektromagnetische velden2015 e.v.
7. Lasrook 2015 e.v.
8. Ziekte van Lyme2015 e.v.
9. Geluid2015 e.v.

 


Voetnoten:

1 Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 2007.

2 Zie de Beleidsregel arbocatalogi 2010.

3 Het VMS Def wordt doorontwikkeld tot een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieumanagementsysteem (VGMMS).

4 Bij het tot stand komen van een Arbocatalogus kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandse technische afspraak NTA 8050 (nl) “Leidraad voor de totstandkoming van arbocatalogi”.

5 De meest actuele planning is opgenomen in het Plan van Aanpak Veiligheidsmanagement (intern document Defensie)

               

Naar boven