Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling bekendmaking beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie
Geldigheid:01-12-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling bekendmaking beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
23-11-05DJZC/2005016789Zie artikel 4

Artikel 1

De mededeling in de Staatscourant, bedoeld in artikel 1 van het Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie, geschiedt overeenkomstig het model dat als bijlage bij deze regeling behoort.

Artikel 2

1. De commandant draagt er zorg voor dat de onder hem ressorterende personen worden geïnformeerd omtrent de beëindiging van de aanwijzing van een gedeelte van de krijgsmacht waartoe betrokkenen behoren.

2. Daarbij wijst de commandant erop dat:

  1. de mogelijkheid om als behorend tot een aangewezen gedeelte van de krijgsmacht een militair noodtestament op te maken niet meer bestaat nadat de aanwijzing is beëindigd;
  2. een noodtestament vernietigbaar is indien de erflater overlijdt meer dan zes maanden nadat voor hem de mogelijkheid is geëindigd om een noodtestament te maken, welke termijn telkens met een maand wordt verlengd, indien de erflater redelijkerwijze niet in staat is geweest in de laatst verstreken maand een uiterste wil te maken.

3. De commandant wijst tevens op de mogelijkheid om in buitengewone omstandigheden een noodtestament te maken.

Artikel 3

De regeling van de Minister van Defensie van 16 november 1990, nr. C 90/268, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 993 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende het maken van uiterste willen in buitengewone omstandigheden en het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van de plaatsing van deze regeling in de ministeriële publicatieserie van het Ministerie van Defensie (MP 11-80).

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekendmaking beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie.


Bijlage, behorende bij artikel 1 van de Regeling bekendmaking beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie

Ministerie van Defensie

Onderwerp: Beëindiging mogelijkheid militair noodtestament Nummer

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 1 van het Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie;

Maakt het volgende bekend:

Enig artikel

De aanwijzing van een gedeelte van de krijgsmacht als bedoeld in artikel 98, tweede lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is voor de categorieën militairen en andere personen die staan vermeld op de bijlage die bij deze bekendmaking behoort, geëindigd met ingang van het aldaar genoemde tijdstip.

Deze bekendmaking heeft tot gevolg dat de mogelijkheid tot het maken van een uiterste wil als bedoeld in artikel 98, tweede lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (het militair noodtestament) met ingang van het in de bekendmaking bedoelde tijdstip niet meer bestaat.

Deze bekendmaking zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt bij (..)

De Minister van Defensie

voor deze, (..) (functie, handtekening en naam)

Naar boven