Onderwerp: Bezoek-historie

Reglement examens militair rij-instructeur (RI)
Geldigheid:01-05-1993 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Reglement examens militair rij-instructeur (RI)

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
21-01-93DJZ/W&RC86/791 9203260301-05-93

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

a. C-OCVVR: de commandant van het Opleidingscentrum Vervoer, Verkeer en Rijopleidingen;

b. examen: het namens de Minister van Defensie ingesteld onderzoek ter toetsing van de kennis en bekwaamheden tot het geven van rijonderricht;

c. examencommissie: de examencommissie als bedoeld in artikel 5 van dit reglement.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit reglement heeft betrekking op de examens bij de opleidingen voor:

a. Rij-instructeur (RI);

b. Aanvullende bevoegdheid RI.

Artikel 3

1. Het examen wordt ingericht voor een onderzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid Wet rijonderricht motorrijtuigen (Stb. 1974, 346), naar de bekwaamheid tot het geven van rij-onderricht aan bestuurders van militaire motorrijtuigen van de categorieën B, C en E.

2. Bij de aanvullende opleiding worden de examens ingericht voor een onderzoek tot het geven van rij-onderricht aan bestuurders van militaire motorrijtuigen A,C,D danwel F.

Artikel 4

1. Het examen voor de categorie B, C en E bestaat uit tenminste de volgende examenvakken:

 1. onderwijskunde theorie schriftelijk
 2. voertuigkennis chassis theorie schriftelijk
 3. voertuigkennis motor/electro theorie schriftelijk
 4. verkeerswetgeving I theorie schriftelijk
 5. verkeersdeelneming theorie schriftelijk
 6. voertuigbeheersing theorie schriftelijk
 7. verkeerswetgeving II theorie schriftelijk
 8. rijvaardigheidstest praktijk
 9. het geven van een theoretische les
 10. het geven van een praktische rijles

2. Het aanvullende examen voor de categorie A, C, D of F omvat tenminste de volgende examenvakken:

 1. voertuigkennis theorie mondeling
 2. rijvaardigheidstest praktijk
 3. verkeerswetgeving I * theorie schriftelijk
 4. verkeerswetgeving II * theorie schriftelijk

* Deze vakken alleen voor de categorie A en D.

3. De examenduur is tenminste 60 minuten per examen vak met uitzondering van de examenvakken genoemd onder 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, en 2d. Hiervan is de duur tenminste 30 minuten.

Artikel 5 Examencommissie

1. Er is een examencommissie.

2. De examencommissie bestaat uit de volgende leden:

 1. de C-OCVVR, tevens voorzitter;
 2. een daartoe aangewezen examinator;
 3. de commandant van de rijschool waar het examen wordt afgenomen, tevens secretaris.

3. Taak van de examencommissie:

 1. zij is verantwoordelijk voor de juiste procedure als bedoeld in de exameninstructie;
 2. zij draagt zorg voor de administratieve maatregelen als bedoeld in artikel 14;
 3. zij houdt toezicht op het verloop van de examens;
 4. zij maakt een protocol op van de resultaten van elke kandidaat;
 5. zij adviseert C-OCVVR welke kandidaten in aanmerking komen voor een herexamen, herhaling danwel ontheffing overeenkomstig de bepalingen, opgenomen in artikel 15;
 6. de inrichting van de examens;
 7. de voorzitter is belast met de algehele leiding tijdens het examen en stelt de examenopgaven vast.

Artikel 6

1. De examencommissie is bevoegd examens bij te wonen.

2. De examencommissie is bevoegd, indien naar haar mening gegronde redenen aanwezig zijn, een examen van een kandidaat te verlengen.

Artikel 7

 1. De examencommissie beslist bij meerderheid van stemmen.
 2. Bij twijfel omtrent een toe te kennen cijfer, stelt de voorzitter van de examencommissie in overleg met de gecommitteerde het cijfer vast.

Artikel 8

De examens zijn niet openbaar. Buiten de examenkandidaten verleent de voorzitter toegang tot het examen aan personen die in het bezit zijn van een door C-OCVVR gewaarmerkte uitnodiging.

Artikel 9

1. De examens staan onder toezicht van een gecommitteerde, aan te wijzen door de Directeur van het Politie Verkeersinstituut (PVI).

2. De gecommiteerde heeft de volgende taken:

 1. hij ziet toe op de juiste naleving van het examenverloop;
 2. hij ziet er op toe, dat in die gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, geen beslissingen worden genomen zonder zijn voorafgaande toestemming.

Artikel 10

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examencommissie, na overleg met de gecommitteerde.

Artikel 11

Bepaling uitslag van het examen

1. Het eindoordeel omtrent de kennis en bekwaamheid van de kandidaat wordt tot uitdrukking gebracht in de cijfers 1 t/m 100.

1 t/m 54: onvoldoende 55 " 64: voldoende 65 " 74: ruim voldoende 75 " 84: goed 85 " 94: zeer goed 95 " 100: uitmuntend.

2. Voor elk der onderdelen van het examen wordt een cijfer gegeven, met uitzondering van de in de desbetreffende syllabi vermelde vakken, waarvoor in dat geval de waardering voldoende dan wel onvoldoende wordt gehanteerd.

3. De kandidaat heeft een examendeel met goed gevolg afgelegd,indien hij voor alle vakken tenminste het cijfer 55 of tenminste de waardering voldoende heeft behaald.

Artikel 12

Vakken die mondeling worden afgenomen, de rijvaardigheidstest, het geven van een praktische rijles en het geven van een theoretische rijles worden als regel geexamineerd door twee examinatoren.

Artikel 13

De examinatoren stellen aan de hand van een protocol en de daarbij behorende exameninstrukties het behaalde cijfer vast. Het protocol wordt, voorzien van het toegekende waarderingscijfer en ondertekend door beide examinatoren, bij de secretaris ingeleverd.

Artikel 14

1. Aan het eind van de examens/herexamens zal het per vak behaalde cijfer worden vermeld op een cijferlijst en aan de kandidaat bekend gemaakt worden.

2. Na afloop van de examens/herexamens wordt door de secretaris van de examencommissie een verklaring opgemaakt volgens model als aangegeven in bijlage A.

De verklaring met de bijbehorende cijferlijst dient uiterlijk binnen vijf werkdagen na afloop van het (her)examen te worden ingediend bij Sectie S3 van het OCVVR.

3. C-OCVVR ondertekent/waarmerkt namens de Minister van Defensie het diploma.

Artikel 15 Herexamens/ herhalen / ontheffen

1. Herexamens

De kandidaat, die op grond van het gestelde in artikel 11 voor een of meer vakken een onvoldoende eindwaardering behaalt, kan voor herexamen in aanmerking komen.

Het herexamen wordt afgelegd na tenminste 48 uur en uiterlijk binnen 10 werkdagen na het examen.

2. Herhalen / ontheffen

 1. Indien een kandidaat, na herexamen, voor een of meer examenvakken een onvoldoende eindwaardering behaalt, kan C-OCVVR op grond van het door de examencommissie uitgebrachte advies beslissen, dat de kandidaat de opleiding of gedeelte hiervan herhaalt, danwel van de opleiding wordt ontheven.
 2. De kandidaat komt in principe slechts eenmaal in aanmerking voor herhalen van de opleiding of gedeelten hiervan.
 3. Indien een kandidaat na herhaling van de opleiding of gedeelten hiervan, na herexamen, voor een of meer examenvakken een onvoldoende eindwaardering behaalt, kan C-OCVVR op grond van het door de examencommissie uitgebrachte advies beslissen, dat de kandidaat van de opleiding wordt ontheven.

Artikel 16

1. Ingeval van bedrog of een poging daartoe, wordt de kandidaat onmiddellijk van verdere deelneming aan een examen uitgesloten en wordt zijn examen ongeldig verklaard.

2. Indien na een examen(deel) een onregelmatigheid blijkt, als bedoeld in het eerste lid, zal de kandidaat alsnog de cijferlijst en/of verklaring worden onthouden. Een reeds uitgereikte cijferlijst of verklaring zal alsdan door de examencommissie ongeldig worden verklaard. De kandidaat zal van deze ongeldigheidsverklaring door de C-OCVVR schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 17

1. De kandidaat kan, indien hij van mening is dat bij het afnemen of bij het vaststellen van een examen/herexamen of een onderdeel daarvan, niet correct is gehandeld door de examinatoren een verzoek om herziening indienen. Het verzoek moet binnen zes weken na de dag waaarop de examenuitslag bekend wordt gemaakt, ingediend worden bij C-OCVVR.

2. De kandidaat kan binnen zes weken tegen de beslissing van C-OCVVR een met redenen omkleed en aan de Minister van Defensie gericht bezwaarschrift indienen bij de Commandant van het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht (COKL).

Artikel 18

Het toetsingsreglement rij- en onderhouds instructeur militaire voertuigen van 23 september 1986, directie juridische zaken, afdeling wetgeving- en publiekrecht, nr. C 86/791/86027250 wordt ingetrokken.

Artikel 19

Dit reglement kan worden aangehaald als: "Reglement Examens Militair Rijinstructeur".

Artikel 20

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 mei 1993.


Bijlage A bij het Reglement Examens Rijinstructeur (RI)

Commando opleidingen koninklijke landmacht

Opleidingscentrum vervoer, verkeer en

Rijopleidingen

van een examen als bedoeld in het Reglement examens militair rijinstructeur.

Op heden,................ hebben wij, ondergetekenden, ons in commissie verenigd en stellen het navolgende vast:

De militairen, genoemd in de bijlage(n) hebben deelgenomen aan de examens ter afsluiting van de:

RI-opleiding/aanvullende RI-opleiding*)

voor de categorie(n) en voertuigtype(n):

In de bijlage(n) zijn de door de examencommissie vastgestelde resultaten en de door ons gegeven adviezen aan C-OCVVR vastgelegd.

Aldus opgemaakt te .............,.................

De gecommitteerde, De voorzitter,
Naam : . . . . . . . . . . . . . . . Naam : . . . . . . . . . . . . . . .
Rang : . . . . . . . . . . . . . . . Rang :  . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening:.............Handtekening : .............

De secretaris,

Naam :.................

Rang :.................

Handtekening:.................

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Naar boven