Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling melding verkeers- en oefenschade defensie
Geldigheid:01-07-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling melding verkeers- en oefenschade defensie

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-04-15DAOG BS201500748501-07-15

 

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Hoofd van dienst: De commandant van het onderdeel of degene waarbij de militair of de burgerlijke ambtenaar is ingedeeld of is tewerkgesteld.
 2. Verkeersschade: Elke schade ontstaan als gevolg van deelname aan het verkeer door een militair voertuig waarbij een ander voertuig is betrokken. Daarnaast geldt ook elke schade ontstaan buiten het verkeer waarbij een militair voertuig is betrokken en/of waarbij sprake is van letsel of dood als verkeersschade.
 3. Oefenschade: Elke schade, niet zijnde verkeersschade of schade voortvloeiende uit aanvaringen, die is toegebracht aan derden en is ontstaan tijdens of als gevolg van een militaire oefening of verplaatsing.
 4. Militair voertuig: Elk voertuig dat in gebruik is bij het Ministerie van Defensie.
 5. Militair motorrijtuig: Elk voertuig dat in gebruik is bij het Ministerie van Defensie, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.
 6. Schadebehandelaar: De functionaris belast met de behandeling van schadeclaims, werkzaam bij de afdeling Claims CDC/DPOD.
 7. Schadecommissaris krijgsmacht: De schadecommissaris krijgsmacht van de afdeling Claims/CDC/DPOD.
 8. Sectie Claims: De afdeling Claims CDC/DPOD.

Artikel 2

Het is anderen dan degenen die daartoe door de Minister zijn aangewezen, niet toegestaan in onderhandelingen te treden omtrent de afhandeling van verkeers- en oefenschade.

Artikel 3

 1. De schadecommissaris krijgsmacht is bevoegd om ter voorkoming of beperking van verkeers- of oefenschade aanwijzingen te geven aan de leider van de militaire oefening.
 2. Voordat de oefenstukken worden opgesteld, overlegt de leider van de militaire oefening met de schadecommissaris krijgsmacht over de schade-organisatie.
 3. De leider van de militaire oefening stelt de schadecommissaris krijgsmacht zo spoedig mogelijk in het bezit van de oefenstukken.

Schademeldingen bij verkeersschade

Artikel 4

 1. De bestuurder van een militair voertuig meldt de verkeersschade onverwijld aan zijn hoofd van dienst en de Koninklijke Marechaussee. Het bereikbaarheidsnummer van de Koninklijke Marechaussee is 0800-1814. Voor cdau’s gelden tevens de bij het voertuig geleverde instructies.
 2. Behoudens in de gevallen genoemd in artikel 5 draagt het hoofd van dienst er zorg voor dat de verkeersschade telefonisch zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee werkdagen, wordt gemeld aan de afdeling Claims. In geval van letsel of dood geschiedt de telefonische melding onverwijld. De bereikbaarheidsgegevens van de afdeling Claims staan vermeld in artikel 10.
 3. De verplichting in lid b. geldt tevens voor de brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee, indien hij van de verkeersschade kennis draagt.
 4. De betrokken bestuurder meldt de verkeersschade in PeopleSoft Melding Voorval, zoals aangegeven in de SG aanwijzing A 963.
 5. Het bevoegd gezag draagt zorg voor het verder doorzetten van de melding in PeopleSoft Melding Voorval, zoals aangegeven in de SG aanwijzing A 963.

Artikel 5

Telefonische schademelding blijft achterwege indien er uitsluitend sprake is van:

 1. Materiële schade aan militaire voertuigen of zaken in gebruik bij het Ministerie van Defensie en het hoofd van dienst van mening is dat niet tot verhaal van de schade op de veroorzaker moet worden overgegaan.
 2. Materiële schade die buiten Nederland is ontstaan. Indien in het buitenland niet beschikt kan worden over een MULAN aansluiting, dan dient de Dfe 100 Proces verbaal van ongeval opgemaakt te worden.

Artikel 6

 1. Bij verkeersschade aan of veroorzaakt door een militair motorrijtuig wordt op de plaats van het ongeval de Hulpkaart Verkeersschade (DF 1102003) ingevuld indien derden bij het ongeval zijn betrokken.
 2. Zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de verkeersschade wordt het Meldingsformulier Verkeersschade (DF 1102002) ingevuld.
 3. Het hoofd van dienst draagt er zorg voor dat uiterlijk vier werkdagen na de dag waarop de verkeersschade is ontstaan een exemplaar van het meldingsformulier wordt verzonden naar de Sectie Claims. Tevens wordt een exemplaar van het meldingsformulier verzonden ten behoeve van de ongevallenregistratie aan de afdeling Bedrijfsveiligheid van het betreffende defensieonderdeel.
 4. Toezending van het meldingsformulier verkeersschade aan de afdeling Claims blijft achterwege bij aanrijding/verkeersongevallen waarbij uitsluitend militaire voertuigen zijn betrokken en er alleen sprake is van materiële schade aan militaire motorrijtuigen of zaken in gebruik bij het Ministerie van Defensie en het hoofd van dienst niet van mening is dat schadeverhaal op de bestuurder dient te worden toegepast.
 5. Indien de mogelijkheid zich voordoet, dienen er foto’s van de schade en situatie gemaakt te worden. Dit draagt bij aan een beter beeld voor het bepalen van de omvang van de schade en de eventuele schuldvraag.

Artikel 7

In geval een rapport of een proces-verbaal wordt opgemaakt door de Koninklijke Marechaussee, zendt de brigadecommandant een afschrift aan de afdeling Claims indien het verkeersschade betreft waarbij: 1) Schade is toegebracht aan een derde. 2) Sprake is van letselschade of dood. 3) Door derden schade is toegebracht aan zaken die in gebruik zijn bij het Ministerie van Defensie. 4) De schadebehandelaar kan de Koninklijke Marechaussee zo nodig om een aanvullend onderzoek of rapport verzoeken.

Schademeldingen bij oefenschade

Artikel 8

 1. Het hoofd van dienst laat in geval van oefenschade zo spoedig mogelijk een schademeldingsrapport (DF 11/1) opmaken.
 2. Een exemplaar van het schademeldingsrapport wordt direct in handen gesteld van de schadecommissaris krijgsmacht.
 3. Onverwijlde telefonische melding aan de schadecommissaris krijgsmacht geschiedt in geval van: 1) milieuschade, voor zover deze zich niet beperkt tot het grondgebied van het militaire terrein. 2) Schade aan energie- of communicatievoorzieningen of andere ernstige materiële schade. 3) Letselschade.
 4. De verplichting in lid c. geldt tevens voor de brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee, indien deze van de oefenschade kennis draagt.
 5. De schadebehandelaar kan de Koninklijke Marechaussee zo nodig om een aanvullend onderzoek of rapport verzoeken.

Slotbepalingen

Artikel 9

Bereikbaarheidsgegevens afdeling Claims:

 1. Postadres: Ministerie van defensie CDC/DPOD Afd Claims Postbus 90004 3509 AA UTRECHT
 2. Telefonische bereikbaarheid: MDTN: *06-560-80420 (b.g.g. 80444) Tel: 030-2180420 (b.g.g. 80444)

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding verkeers- en oefenschade defensie.

Naar boven