Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling uitkering ten behoeve van werkloze schoolverlaters uit gezinnen van defensiewerknemers, werkzaam in de Bondsrepubliek Duitsland.
Geldigheid:01-11-1986 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling uitkering ten behoeve van werkloze schoolverlaters uit gezinnen van defensiewerknemers, werkzaam in de Bondsrepubliek Duitsland.

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
21-10-86DMPZ/SoZaPS/86/048/731 01-11-86
 

Artikel 1

1. Belanghebbende in de zin van deze regeling is de persoon van 18, 19 of 20 jaar oud, die in het gezinsverband leeft van een defensiewerknemer, verblijvend in de Bondsrepubliek Duitsland en die van hem of haar afhankelijk is voor zijn onderhoud.

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt onder defensiemedewerker mede begrepen de in de Bondsrepubliek Duitsland geplaatste leerkracht, die het onderwijs verzorgt ten behoeve van kinderen van defensiemedewerkers.

Artikel 2

1. Aan de belanghebbende die onvrijwillig werkloos is wordt voor de duur van zijn werkloosheid een uitkering verleend van ƒ 57,- per maand.

2. Wanneer binnen het gezinsverband van een defensiewerknemer meerdere belanghebbenden voorkomen, bedraagt de maandelijkse uitkering voor een tweede belanghebbende ƒ 114,-, voor een derde belanghebbende ƒ 250,- en voor ieder volgende belanghebbende ƒ 274,-, mits het netto-gezinsinkomen een bedrag van ƒ 47.880,- per jaar niet overschrijdt.

3. Indien het netto-gezinsinkomen meer bedraagt dan ƒ 47.880,- per jaar, worden de in het tweede lid genoemde uitkeringsbedragen verminderd overeenkomstig de normen van de Duitse kinderbijslagwetgeving.

4. Het recht op een uitkering, bedoeld in de vorige leden, bestaat niet tot en met het kwartaal waarover voor belanghebbende aanspraak op kinderbijslag ingevolge de Nederlandse Algemene kinderbijslagwet kan worden gemaakt.

5. De over de uitkeringen verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge de sociale verzekeringswetten komen ten laste van het Rijk.

Artikel 3

1. De uitkering wordt beëindigd zodra de belanghebbende niet langer werkloos is.

2. De uitkering wordt voorts beëindigd met ingang van de eerste van de maand, volgend op die, waarin hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, dan wel uit anderen hoofde is opgehouden te behoren tot de kring van belanghebbenden.

Artikel 4

Het verzoek om uitkering dient schriftelijk te geschieden door belanghebbende volgens het bij deze beschikking behorend model en dient te worden ingediend bij het hoofd van de afdeling sociale zaken van het Ministerie van Defensie.

Artikel 5

De ministeriële beschikking van 21 april 1981, nr. PZ 80/027/4360, wordt ingetrokken met dien verstande dat belanghebbenden, die op het tijdstip van intrekking aan deze beschikking aanspraken ontlenen, deze aanspraken blijven behouden zolang zij aan de gestelde voorwaarden blijven voldoen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1986.

Bijlage

Verzoek om toekenning van een uitkering ingevolge de Regeling uitkering ten behoeve van werkloze schoolverlaters uit gezinnen van defensie-werknemers, werkzaam in de Bondsrepubliek Duitsland.

Naam en voornamen : .....................................................................................

Geboortedatum : .....................................................................................

Adres : .....................................................................................

School-/vakopleiding : .....................................................................................

Diploma’s : .....................................................................................

Datum schoolverlating : .....................................................................................

Verklaring

Ondergetekende verklaart hiermede, dat op hem/haar het bepaalde in artikel 1 en 2 van toepassing is. Ondergetekende verklaart dat hij/zij het hoofd van de afdeling sociale zaken ervan in kennis zal stellen wanneer hij/zij een passende werkkring heeft gevonden en aanvaard. Voorts is hem/haar bekend, dat bij niet voldoen aan de voor het recht op uitkering geldende verplichtingen en voorwaarden, hij/zij voor verdere uitbetaling van de uitkering niet in aanmerking komt.

datum :

plaats :

handtekening :

(aanvrager/aanvraagster)

Ondergetekende vader/moeder van aanvrager/aanvraagster, werkzaam bij ............. .................................................. verklaart hiermede ................................................ dat het kind in gezinsverband met hem/haar samenwoont, de NAVO-status bezit, en dat voor het kind ingaande .................................................. geen kinderbijslag wordt genoten.

datum :

plaats :

handtekening :

Naar boven