Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling aanduiding NAVO-status
Geldigheid:01-03-2003 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling aanduiding NAVO-status

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-06-00DJZ C2000/230/200000180101-06-00
21-02-03 C2000/230 2003000648Art. 4 en 5± 01-03-03

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de NAVO-status:de rechtspositie die ingevolge het NAVO-statusverdrag (Trb. 1953, 10) en met betrekking tot de Bondsrepubliek Duitsland bovendien ingevolge de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-statusverdrag (Trb. 1961, 119), toekomt aan de leden van de Nederlandse krijgsmacht of van de civiele dienst die zich voor de uitoefening van de dienst op het grondgebied van een andere NAVO-lidstaat bevinden, alsmede aan hun in de staat van verblijf bevindende gezinsleden;

b. de civiele dienst:de categorie van personen, bedoeld in artikel 2, onderdeel b tot en met d;

c. hoofd NAVO-statusgerechtigden:personen als bedoeld in artikel 2;

d. afgeleide NAVO-statusgerechtigden:personen als bedoeld in artikel 4;

e. de staat van verblijf:de NAVO-lidstaat op wiens grondgebied de Nederlandse krijgsmacht of civiele dienst zich bevindt, dan wel is gelegerd, dan wel zich op doortocht bevindt;

f. wonen:een verblijf van tenminste 270 nachten per jaar.

2. In deze regeling wordt onder commandant verstaan de commandant van het Netherlands Armed forces Support Agency Germany indien de staat van verblijf van de NAVO-statusgerechtigde de Bondsrepubliek Duitsland betreft.

3. Indien de staat van verblijf van de NAVO-statusgerechtigde een andere NAVO-lidstaat dan de Bondsrepubliek Duitsland betreft, treedt als commandant in de zin van deze regeling op:

a. de commandant Nederlands Administratief Korps bij de internationale staf in de betreffende NAVO-lidstaat;

b. de militaire attaché geaccrediteerd bij hare Majesteits ambassade in de betreffende NAVO-lidstaat voor zover er geen functionaris als bedoeld in onderdeel a van dit artikellid in de NAVO-lidstaat is;

c. de commandant die belast is met de plaatsing naar de betreffende NAVO-lidstaat voorzover geen functionaris als bedoeld in onderdeel a of b van dit artikellid in de NAVO-lidstaat is.

4. In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel treedt als commandant in de zin van deze regeling ten aanzien van de Koninklijke marine op de commandant maritieme middelen Amsterdam.

Paragraaf 2 Hoofd NAVO-statusgerechtigden

Artikel 2 Hoofd NAVO-statusgerechtigden

De volgende personen hebben de NAVO-status en worden hoofd NAVO-statusgerechtigde genoemd:

a. militair personeel behorende tot de Nederlandse krijgsmacht, wanneer het zich voor de uitoefening van de dienst op het grondgebied van een andere NAVO-lidstaat bevindt;

b. burgerambtenaren in dienst van het ministerie van Defensie, die voor de uitoefening van de dienst feitelijk zijn tewerkgesteld op het gebied van een andere NAVO-lidstaat;

c. burgerambtenaren in dienst van de Stichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag III, die voor drie maanden of langer zijn geplaatst bij een Nederlandse school die in een NAVO-lidstaat is opgericht ten behoeve van de aldaar gelegerde Nederlandse krijgsmacht;

d. functionarissen die voor drie maanden of langer op het grondgebied van een NAVO-lidstaat in dienst zijn van de Stichting Algemene Militaire Tehuizen, de Vereniging Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege of de Stichting Jeugdwerk West-Duitsland;

Artikel 3

De in artikel 2, onderdeel b tot en met d, genoemde categorieën van personen hebben de NAVO-status niet indien zij:

a. staatloos zijn;

b. onderdaan zijn van een staat, niet toegetreden tot het Noord-Atlantisch Verdrag;

c. onderdaan zijn van de staat van verblijf;

d. voor hun indiensttreding respectievelijk tewerkstelling worden geacht in de staat van verblijf hun woonplaats te hebben, hetgeen onder meer kan blijken uit een inschrijving in het bevolkingsregister van een gemeente in de staat van verblijf; of

e. voor minder dan 19 uren in de week in hun dienstbetrekking zijn aangesteld.

Paragraaf 3 Afgeleide NAVO-statusgerechtigden

Artikel 4

De volgende personen hebben eveneens de NAVO-status en worden afgeleide NAVO-statusgerechtigde genoemd:

a. de in de staat van verblijf wonende: 1° echtgenoot of echtgenote of, 2° persoon, bedoeld in artikel 1, derde lid, onderdeel a, onder 1° en 2°, van het Algemeen militair ambtenarenreglement en artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 1° en 2°, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, van een hoofd NAVO-statusgerechtigde.

b. het wettige dan wel erkende kind van een hoofd NAVO-statusgerechtigde, dat eveneens in de staat van verblijf woont en voor zijn of haar onderhoud van de hoofd NAVO-statusgerechtigde afhankelijk is; of

c. een naaste bloedverwant van een hoofd NAVO-statusgerechtigde, die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1°. niet valt onder het gestelde onder onderdeel a of b van dit artikel;

2°. financieel of om gezondheidsredenen van de hoofd NAVO-statusgerechtigde afhankelijk is en door de hoofd NAVO-statusgerechtigde ondersteund wordt;

3°. bij de hoofd NAVO-statusgerechtigde inwoont, en

4°. zich met toestemming van de Minister van Defensie op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevindt.

Paragraaf 4 Verval NAVO-status

Artikel 5

1. De NAVO-status vervalt voor de hoofd NAVO-statusgerechtigde bij beëindiging van de uitoefening van de dienst respectievelijk de tewerkstelling op het grondgebied van de NAVO-lidstaat. Detachering en plaatsing in verband met het uitvoeren van een operatie of het volgen van een opleiding in een ander land dan de staat van verblijf, voor een periode van ten hoogste negen maanden, waarbij door de bevoegde autoriteit bekend is gemaakt dat de militair na deze detachering of plaatsing aansluitend zal worden teruggeplaatst naar de staat van verblijf, beëindigt de uitoefening van de dienst in de staat van verblijf niet.

2. De NAVO-status vervalt:

a. voor de in artikel 4 bedoelde afgeleide NAVO-statusgerechtigden bij verval van de status van de hoofd NAVO-statusgerechtigde;

b. voor de in artikel 4 bedoelde afgeleide NAVO-statusgerechtigden indien deze niet langer in de staat van verblijf wonen;

c. voor de in artikel 4 bedoelde afgeleide NAVO-statusgerechtigden bij overlijden van de hoofd NAVO-statusgerechtigde;

d. voor de in artikel 4, onder a, bedoelde afgeleide NAVO-status-gerechtigden: - bij een door de rechter uitgesproken echtscheiding op het moment dat het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven; - op het moment van beëindiging van het geregistreerd partnerschap; respectievelijk - op het moment waarop de aanmelding van het partnerpensioen door de Stichting Pensioenfonds ABP wordt doorgehaald.

e. voor de in artikel 4, onder b, bedoelde afgeleide NAVO-statusgerechtigde indien deze voor zijn of haar onderhoud niet meer van de hoofd NAVO-statusgerechtigde afhankelijk is; of

f. voor de in artikel 4, onder c, bedoelde afgeleide NAVO-statusgerechtigde indien de naaste bloedverwant niet langer voldoet aan de gestelde voorwaarden in artikel 4, onder c.

3. Indien de afgeleide NAVO-statusgerechtigde in de Bondsrepubliek Duitsland woont, vervalt, in afwijking van het gestelde in het tweede lid, onder a en c, van dit artikel, in geval van terugplaatsing van de hoofd NAVO-statusgerechtigde van de Bondsrepubliek Duitsland naar Nederland danwel bij overlijden van de hoofd NAVO-statusgerechtigde, de NAVO-status van de afgeleide NAVO-statusgerechtigde uiterlijk negentig dagen na de overplaatsing respectievelijk het overlijden van de hoofd NAVO-statusgerechtigde.

Paragraaf 5 NAVO-status aanduiding

Artikel 6

1. Indien de hoofd NAVO-statusgerechtigde in het bezit is van een identiteitsbewijs ministerie van Defensie wordt de NAVO-status aangetoond met een door de commandant uitgegeven NAVO-statuskaart als bedoeld in bijlage B, in combinatie met het identiteitsbewijs ministerie van Defensie.

2. Hoofd NAVO-statusgerechtigden, die niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs ministerie van Defensie, krijgen de NAVO-status in het militair paspoort aangeduid, overeenkomstig het in bijlage A aangegeven model.

3. Bij het ontbreken van een militair paspoort of een identiteitsbewijs ministerie van Defensie wordt de NAVO-status aangetoond met een door de commandant uitgegeven NAVO-statuskaart als bedoeld in bijlage B, in combinatie met een ander militair legitimatiebewijs.

4. Bij het ontbreken van een identiteitsbewijs ministerie van Defensie of een ander militair legitimatiebewijs wordt de NAVO-status aangetoond met een door de commandant uitgegeven NAVO-statuskaart als bedoeld in bijlage B, in combinatie met een civiel identiteitsbewijs.

5. In afwijking van het bepaalde onder het eerste tot en met vierde lid, dienen leden van de krijgsmacht die ter uitoefening van hun dienst korter dan 3 maanden buiten Nederland op het grondgebied van een NAVO-lidstaat verblijven, de NAVO-status aan te tonen door overleg-ging van hun militaire legitimatiebewijs in combinatie met de collectieve of individuele NAVO-Reiswijzer.

6. Overige NAVO-statusgerechtigden, in het bezit van een identiteitsbewijs ministerie van Defensie, tonen de NAVO-status aan met een door de commandant uitgegeven NAVO-statuskaart als bedoeld in bijlage B, in combinatie met het identiteitsbewijs ministerie van Defensie. Overige NAVO-statusgerechtigden, niet in het bezit van een identiteitsbewijs ministerie van Defensie, tonen de NAVO-status aan met een door de commandant uitgereikte NAVO-statuskaart als bedoeld in bijlage B, in combinatie met een civiel identiteitsbewijs.

7. Bij verval van de NAVO-status dient de in het tweede lid bedoelde aanduiding door de commandant ongeldig te worden gemaakt door het diagonaal plaatsen van het stempel "cancelled" door de eerder genoemde aanduiding. Indien de NAVO-status wordt aangetoond door middel van de NAVO-statuskaart, bedoeld in bijlage B, wordt bij verval van de NAVO-status de NAVO-statuskaart door de commandant ingenomen.

8. De bij uitgifte in te vullen geldigheidsduur dient overeen te komen met de op de functietoewijzingsbeschikking vermelde periode dan wel met de te verwachten periode waarin de NAVO-statusgerechtigde aanspraak maakt op de NAVO-status. De NAVO-status dient in ieder geval na drie jaar opnieuw te worden aangeduid indien dan nog aanspraak kan worden gemaakt op de NAVO-status.

9. De commandant registreert de door hem afgegeven en ongeldig gemaakte NAVO-statusverklaringen. De registratie van een ongeldig gemaakte NAVO-statusverklaring kan na 5 jaar, gerekend vanaf het tijdstip van ongeldig maken, worden vernietigd.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De Regeling verkrijging NAVO-status, 31 mei 1988, directie juridische zaken, afdeling administratiefrecht, nr. C 88/230 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2000.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanduiding NAVO-status.

Bijlage A

11_60_110_bijls

 

Bijlage B

CERTIFICAT - CERTIFICATE - STATUSBESCHEINIGUNG

mentioné à l’article 3 par. 3 de la convention sur le Statut des forces OTAN

as mentioned in art. 3 par. 3 of NATO Status of Forces Convention

wie genannt in art. 3 par. 3 vom Nord Atlantik Vertrag über die Rechtsstellung der Truppen.

_____________________ [naam]

Est membre/personne à charge/element civil des Forces Neerlandaise et est stationné en _____________________

[naam van de NAVO-lidstaat waar de persoon in gestationeerd in de Franse taal]

is member/dependant of a member/civilian component of the Netherlands forces and is stationed in _______________

[naam van de NAVO-lidstaat waar de persoon is gestationeerd in de Engelse taal]

ist Mitglied /ein Angehöriger eines Mitgliedes/des zivilen Gefolges der Niederländische Streitkräfte und stationiert in ___________________

[naam van de NAVO-lidstaat waar de persoon is gestationeerd in de Duitse taal]

Seulement valable en combination avec la Carte d’identité / Pasport Civile no. ______________________ [nummer]

Valid only in combination with Identitycard/ Passport no.

Nur Gültig in Kombination mit Identitätskarte/Reisepass Nr.

jusqu’au/until/bis _______________ [datum]

[ stempel en ondertekening uitgevende autoriteit]

De vinder van deze kaart wordt verzocht deze kosteloos te sturen naar:

The finder of this card is requested to send it free of any charge to:

Der Finder dieser Karte wird gebeten, diese unfrankiert zu schicken an:

Ministerie van Defensie Ministry of Defence

Antwoordnummer 10160 Free post 10160

2800 VB Gouda NL - 2800 VB Gouda

Nederland The Netherlands

Datum uitgifte __________________

Plaats uitgifte ___________________

Naar boven