Onderwerp: Bezoek-historie

Invulinstructies behorend bij het beklagformulier:
Geldigheid:01-01-1995 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Invulinstructies behorend bij het beklagformulier:

datum: 1 maart 2004

Algemeen De straffenformulier-set vormt een doorschrijfsysteem. Voor correcte invoering in de computer is nauwkeurig invullen noodzakelijk. Invulling van dit formulier dient te geschieden in blokletters met zwarte of blauwe ballpoint. Na invulling moet worden gecontroleerd of de invulling op alle doordrukken leesbaar is en de relevante hokjes juist zijn ingevuld. Ook eventueel aangebrachte correcties dienen leesbaar te zijn op alle doordrukken. Letters moeten als volgt worden ingevuld: de hoofdletter I moet als i worden geschreven, de hoofdletter IJ moet als iJ in twee hokjes worden geschreven ter onderscheiding van de letter Y. Cijfers worden als volgt geschreven: de nul als 0 (liefst met een streepje erdoorheen), de 1 met een streepje als basis en boven een kort schuin streepje links, de 7 met een streepje erdoorheen. Datum en tijd dienen als volgt te worden ingevuld: dag-maand-jaar-uur-minuten. Bijvoorbeeld 5 december 2003 14.35 uur wordt als volgt ingevuld: 05122003 1435. De invulling van data en tijden dient nauwkeurig te geschieden i.v.m. de termijnen, genoemd in de WMT.

Rubriek 1: Hier het volgnummer invullen van het betrokken straffenformulier waarop beklag is aangetekend.

Rubriek 2: Schip / eenheid overnemen van het straffenformulier.

Rubriek 3: Het elconummer / codenummer overnemen van het straffenformulier.

Rubriek 4: Invullen: 0 - rechtbank (bij beroep). 1 - beklagmeerdere (bij beklag).

Rubriek 5: Achternaam, voorvoegsels en voorletters invullen.

Rubriek 6: Registratienummer invullen.

Rubriek 7: KM: kwaliteit afgekort vermelden in klare taal op de schrijflijn. KL, KLu en KMAR: ingevuld moet worden de (overeenkomstige) feitelijke rang volgens de onderstaande codering:

04:soldaat 343:kapelmeester
05:soldaat 250:tweede luitenant
06:soldaat 153:eerste luitenant
11:korporaal56:kapitein
15:korporaal 162:majoor
20:sergeant65:luitenant-kolonel
24:sergeant 167:kolonel
28:sergeant-majoor70:brigade-generaal
32:adjudant-onderofficier72:generaal-majoor
36:vaandrig75:luitenant-generaal
42:technisch opzichter78:generaal

KM, KL, KLu en KMAR: 00:burger: Defensie. 01:burger, niet Defensie. 02:Antilliaanse / Arubaanse militie.

Rubriek 8: Krijgsmachtdeel invullen volgens de onderstaande codering: 1 - Koninklijke Landmacht. 2 - Koninklijke Marechaussee. 3 - Koninklijke Luchtmacht. 4 - Koninklijke Marine.

N.B. Het beklagformulier verzenden naar het krijgsmachtdeel waarbij de gestrafte hoort.

Rubriek 9: Datum ontvangst beklagschrift invullen.

Rubriek 10: Invullen: 01 - beklag over uitspraak door commandant (artikel 80a lid 1 WMT). 02 - beklag over schuldigverklaring zonder strafoplegging door commandant (artikel 80a lid 2 WMT). 03 - beklag over wijze van ten uitvoerlegging strafdienst / uitgaansverbod door commandant (artikel 80a, lid 3 WMT). 04 - beroep tegen niet-ontvankelijk verklaring door beklagmeerdere (artikel 80d lid 1 WMT , artikel 81 lid 1a WMT). 05 - beroep tegen uitspraak op beklag door beklagmeerdere (artikel 80p WMT, artikel 81 lid 1b WMT). 06 - beroep tegen schuldigverklaring zonder strafoplegging door beklagmeerdere (artikel 81 lid 2 WMT). 07 - beroep tegen wijze van tenuitvoerlegging strafdienst / uitgaansverbod (artikel 81 lid 4 WMT). 08 - combinatie 01 en 03. 09 - combinatie 05 en 07. 10 - beroep van beklagmeerdere (artikel 81 lid 3 WMT). 11 - verwijzen door beklagmeerdere naar rechtbank (artikel 80p lid 2f WMT).

Rubriek 11: Datum en tijd oproeping voor het onderzoek op beklag invullen. Bij beklag is relevant dat indien de termijn van 30 dagen wordt overschreden (artikel 80g WMT) de reden moet worden vermeld in rubriek 28 (“Bijzonderheden”).

Rubriek 12: Invullen: J - ontvankelijk verklaard. N - niet-ontvankelijk verklaard. Een toelichting en/of motivering geven in rubriek 28 (“Bijzonderheden”).

Rubriek 13: Invullen: J - wel voorbereiding van het onderzoek op beklag gehouden. N - geen voorbereiding van het onderzoek op beklag gehouden.

Rubriek 14: Alleen invullen, indien voorbereiding van het onderzoek op beklag heeft plaatsgevonden. J - gestrafte is gewezen op zijn/haar recht tot zwijgen (“cautie”) vóór of bij aanvang voorbereiding van het  onderzoek op beklag.

Rubriek 15: Datum en tijd aanvang procedure invullen.

Rubriek 16: Invullen: J - gestrafte is gewezen op zijn/haar recht tot zwijgen (“cautie”) bij aanvang van het onderzoek op beklag.

Rubriek 17: Invullen: 0 - geen getuige(n)/deskundige(n) gehoord (rubriek 13=N). 1 - bij voorbereiding van onderzoek op beklag zijn getuige(n)/deskundige(n) gehoord (rubriek 13=J). 2 - bij het onderzoek op beklag is/zijn getuigen(n)/deskundige(n) gehoord. 3 - zowel bij voorbereiding van onderzoek op beklag als op het onderzoek op beklag is/zijn getuige(n)/deskundige(n) gehoord (rubriek 13=J).

Rubriek 18: Invullen: J - vertrouwensman aanwezig in de procedure. N - geen vertrouwensman aanwezig in de procedure.

Rubriek 19: Invullen: 0 - normaal verloop van de beklagprocedure. 1 - melding strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie. Het OM geeft machtiging om de zaak tuchtrechtelijk af te doen. Deze code geldt ook indien de bevelvoerende militair van zijn bevoegdheden gebruik maakt. 3 - schorsing vanwege het niet verschijnen van de gestrafte wegens een gewichtige reden (artikel 80i lid 2 WMT). 6 - onderzoek op beklag wordt eerder gehouden op verzoek van de gestrafte. 7 - schorsing / opschorting i.v.m. horen getuige(n)/deskundige(n) tijdens beklagprocedure. 8 - gestrafte stelt het niet op prijs te worden gehoord. (Gestrafte is gehoord in voorbereiding op onderzoek op beklag en beklagmeerdere oordeelt horen niet nodig te vinden.)

N.B. Indien verschillende mogelijkheden van toepassing zijn, dient alleen de eerst gevonden code (laagste cijfer) in rubriek 19 te worden vermeld. In rubriek 28 (“Bijzonderheden”) wordt dan vermeld: “rubriek 19 code X ook van toepassing”.

Rubriek 20: Invullen: 1 - de gestrafte is erop gewezen dat hij het laatste woord mag voeren. 2 - geldt niet bij toepassen artikel 80i lid 3 WMT.(Gestrafte verschijnt niet, zonder gewichtige reden.) 3 - geldt niet bij toepassen artikel 80i lid 1 WMT (Gestrafte is gehoord in voorbereiding op onderzoek op beklag en wenst niet gehoord te worden en beklagmeerdere oordeelt horen niet nodig te vinden.)

Rubriek 21: Bewijsmiddelen worden vermeld door in het desbetreffende hokje een “J” te plaatsen en in de niet van toepassing zijnde hokjes een “N”. hokje 1 - eigen waarneming van de commandant van de betrokken gedraging. hokje 2 - eigen waarneming van de commandant tijdens onderzoek in eerste aanleg. hokje 3 - verklaring van de gestrafte. hokje 4 - verklaring van de getuige(n). In hokje 4 een “A” invullen indien het een verklaring betreft van een (militaire) ambtenaar, belast met enig toezicht op de naleving van gedragsregels. hokje 5 - verklaring van de deskundige(n). hokje 6 - geschriften. hokje 7 - eigen waarneming van de beklagmeerdere tijdens onderzoek op beklag.

Rubriek 22: De bewezen gedraging(en) wordt/worden zo concreet mogelijk in klare taal vermeld. Indien de bewezen gedraging(en) gelijk is/zijn aan die vermeld in het oorspronkelijke straffenformulier, kan worden volstaan met “zie bewezen gedraging” (rubriek 30 van straffenformulier). De linker marge mag voor invulling worden gebruikt.

Rubriek 23: Hier wordt/worden het overtreden artikel/de overtreden artikelen en het lid/de leden van de WMT vermeld. Er kunnen maximaal drie overtreden wetsartikelen worden vermeld. Het in de ogen van de beklagmeerdere meest ernstige vergrijp dient als eerste te worden vermeld, behalve in geval van artikel 79 WMT. Indien er meer dan drie wetsartikelen zijn overtreden, dient de beklagmeerdere de naar zijn mening meest ernstige te vermelden.

Bijvoorbeeld artikel 7 WMT wordt ingevuld als 0 7 - _ _ en artikel 14 lid 2 WMT als 1 4 - 2 _.

N.B. Aangezien de codering van artikel 26 WMT erg omslachtig is, worden hieronder de in dit artikel voorkomende mogelijke vergrijpen en de daarbij behorende coderingen weergegeven. Tijdens het doen van dienst of in de tijd waarin de militair dienst behoort te doen terwijl de militair zich bevindt op een militaire plaats:

 • de militair weerhoudt een andere militair d.m.v. gift, belofte, bedreiging of misleiding van het ter kennis van de commandant brengen van een inbreuk op een gedragsregel uit de WMT (code 26-1a).
 • de militair haalt een andere militair d.m.v. gift, belofte, bedreiging of misleiding over tot het valselijk ter kennis van de commandant brengen van een inbreuk op een gedragsregel uit de WMT (code 26-1b).
 • de militair haalt een andere militair over tot of weerhoudt een andere militair van het instellen van beroep, het doen van een beklag of het indienen van een verzoek d.m.v. gift, belofte, bedreiging of misleiding (code 26-1c).

Niet tijdens het doen van dienst, of niet in de tijd waarin de militair dienst behoort te doen terwijl de militair zich niet bevindt op een militaire plaats:

 • de militair weerhoudt een andere militair d.m.v. gift, belofte, bedreiging of misleiding van het ter kennis van de commandant brengen van een inbreuk op een gedragsregel uit de WMT (code 26-2a).
 • de militair haalt een andere militair d.m.v. gift, belofte, bedreiging of misleiding over tot het valselijk ter kennis van de commandant brengen van een inbreuk op een gedragsregels uit de WMT (code 26-2b).
 • de militair haalt een andere militair over tot of weerhoudt een andere militair van het instellen van beroep, het doen van een beklag of het indienen van een verzoek d.m.v. gift, belofte, bedreiging of misleiding (code 26-2c).

N.B. Indien artikel 79 van toepassing is, dient eerst dit artikel te worden genoemd (zonder aanduiding van het desbetreffende lid) met onmiddellijk daarachter het artikelnummer van de desbetreffende gedragsregel uit de WMT. Pas daarna dienen eventuele andere overtreden gedragsregels te worden vermeld. Bijvoorbeeld 79-39.

Rubriek 24: Het overtreden dienstvoorschrift moet (met nummer) worden vermeld op de schrijflijn. Altijd de statuspagina’s bijvoegen (titelblad, vaststeller, datum vaststelling). Indien wijzigingen zijn aangebracht, moet de tekst van het voorschrift (op de bladzijde) ten tijde van plegen feit worden overgelegd.

Rubriek 25: De uitspraak en de opgelegde straf worden vermeld in klare taal. In geval van vrijspraak of schuldigverklaring zonder oplegging van straf wordt dit ook in deze rubriek vermeld. Bijvoorbeeld: “Schuldig zonder strafoplegging” of “Uitgaansverbod van 4 dagen”.

Rubriek 26: Zie artikel 80p WMT. Invullen: 0 - vrijspraak (niet bewezen). 9 - er is meer dan een straffenformulier bij de strafoplegging betrokken. 10 - bevestiging, zo nodig met verbetering of aanvulling. 11 - bevestiging, zo nodig met verbetering of aanvulling met vermindering strafmaat binnen opgelegde strafsoort. 12 - bevestiging, zo nodig met verbetering of aanvulling met wijziging straf in berisping. 13 - bevestiging, zo nodig met verbetering of aanvulling met tenietdoening van de straf. 14 - bevestiging, zo nodig met verbetering of aanvulling met verklaring dat ten onrechte geen straf is opgelegd/opgelegde straf ontoereikend is met verwijzing naar rechtbank. 15 - geheel/gedeeltelijk gegrond (tenuitvoerlegging). 16 - geheel/gedeeltelijk ongegrond (tenuitvoerlegging) . 17 - beëindiging van rechtswege wegens overschrijding termijnen in art 80r WMT (Let op artikel 80i lid 2 WMT). 18 - vrijspraak (n.a.v. vernietiging wegens schending voorgeschreven termijnen). 19 - vrijspraak (n.a.v. vernietiging wegens andere vormverzuimen, waardoor gestrafte in zijn verdediging is geschaad).

Ad code 9: Indien verschillende beschuldigingen tegelijkertijd worden afgedaan, dan wordt één beklagformulier op de voorgeschreven wijze geheel ingevuld, waarbij in de rubriek 28 (“Bijzonderheden”) wordt vermeld: “zie ook volgnummer(s) …”.

Rubriek 27: In deze rubriek wordt de datum van de beslissing in de beklagprocedure vermeld. Zie ook pagina 1 (“Algemeen”). Het invullen van deze rubriek is noodzakelijk i.v.m. de termijnen, genoemd in de WMT, en voor de correcte verwerking van dit formulier.

Rubriek 28: Bijzonderheden: Een gegeven dat niet binnen een rubriek past, maar waarvan de beklagmeerdere van mening is dat het moet worden vermeld, zoals:

 • motivering niet-ontvankelijkheid.
 • motivering m.b.t. wijze ten uitvoerlegging van straf van strafdienst of van uitgaansverbod.
 • vermelding compensatie.
 • in geval van toepassing artikel 79 WMT moet hier worden vermeld: “afgedaan in gevolge machtiging OM d.d. …, parketnummer …”.
 • datum aangifte van mogelijk strafbaar feit (niet in beroep).
 • reden stopzetting beklagprocedure.
 • persoonsgegevens van getuige(n)/deskundige(n) (rubriek 17).
 • reden weigering getuige(n)/deskundige(n) (rubriek 17).
 • reden niet kunnen inzien stukken door beschuldigde/vertrouwensman.
 • reden weigering vertrouwensman (rubriek 18).
 • persoonsgegevens van vertrouwensman in (voorbereiding van) het onderzoek op beklag of burgerpersoneel Ministerie van Defensie of burger niet behorend tot Ministerie van Defensie.
 • feiten en omstandigheden van algemene bekendheid.
 • bijzonder verloop van het tuchtproces (rubriek 19).
 • het rekening houden met eerder opgelegde straf.
 • gebruik van drank en/of drugs.
 • opgelegd drankverbod/passagierverbod.
 • schade verhaald.
 • voorkomen van milieuvervuiling.

Linker- en rechtermarge mogen voor invulling worden gebruikt. Indien de ruimte daarvoor onvoldoende blijkt, kan verdere vermelding volgen op een apart vel, gehecht aan eerste (zwart gedrukt), tweede (groen gedrukt), derde (rood gedrukt) en vierde (blauw gedrukt) exemplaar van het beklagformulier.

Rubriek 29: In te vullen door commandant of uitreiker namens commandant.

N.B. Altijd een kopie van het originele straffenformulier bijvoegen !  

Naar boven