Onderwerp: Bezoek-historie

Instellingsbeschikking Archiefcommissie
Geldigheid:01-05-2013 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Instellingsbeschikking Archiefcommissie

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
13-12-11HDIOBS/201104230616-12-11
01-05-13HDIOBS/201310633Artikel 2 en 601-05-13

 

  • Gelet op: De brief van de Staatssecretaris van Cultuur en Minister van BZK aan de Tweede Kamer, waarin de instelling van een ketengericht strategisch informatieoverleg tussen de departementale CIO, de Algemene Rijksarchivaris en een door de Staatssecretaris van Cultuur aan te wijzen deskundige aangekondigd wordt, alsmede op de toelichting erbij dat departementen ter ondersteuning een archiefcommissie kunnen instellen.

Artikel 1 Instelling Archiefcommissie Defensie

Er wordt ingesteld een ’Archiefcommissie Defensie’, hierna aangeduid als ’Archiefcommissie".

Artikel 2 Samenstelling Archiefcommissie

De Archiefcommissie is als volgt samengesteld:

a. Voorzitter, tevens lid:dhr. E.D. de Graaf, directeur Besturing en Innovatie HDBV i.o.
b. Secretaris:vertegenwoordiger op het gebied van Dl-kaderstelling.
c. Leden (intern Defensie):vertegenwoordiger op het gebied van beleid; vertegenwoordiger op het gebied van juridische zaken; vertegenwoordiger op het gebied van personeel; vertegenwoordiger op het gebied van communicatie; vertegenwoordiger op het gebied van missies; vertegenwoordiger op het gebied van inlichtingen en veiligheid; vertegenwoordiger op het gebied van onderwijs&onderzoek; vertegenwoordiger op het gebied van DI uitvoering.
d. Extern lid:dhr. dr. D.C.L.Schoonoord.
e. Ad-hoc leden:op uitnodiging van de voorzitter Archiefcommissie.

Artikel 3 Doelstelling en taken Archiefcommissie

1. De Archiefcommissie heeft tot doel om vroegtijdig mogelijke risicovolle of politiekmaatschappelijk gevoelige dossiers te signaleren en de CIO hierover te informeren zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden om (imago) schade voor de departementale bedrijfsvoering, medewerkers, politieke-en ambtelijke leiding te voorkomen.

2. De taakstelling van de Archiefcommissie is:

  1. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de CIO over de het archiefbeheer in het algemeen en over (pre)selectie, digitale duurzaamheid, waardering en vernietiging van archiefbescheiden in het bijzonder;
  2. Het doen van aanbevelingen aan de CIO over eventuele aanpassingen in het archiefbeheer van de risicovolle dossiers;
  3. Het heroverwegen van reeds genomen selectiebeslissingen naar aanleiding van incidenten of politieke dan wel maatschappelijke ontwikkelingen;
  4. Het adviseren van de CIO met betrekking tot de selectielijst, ten behoeve van het ketengericht strategisch informatieoverleg;

Artikel 4 Bevoegdheden en plichten Archiefcommissie

De Archiefcommissie heeft de volgende bevoegdheden en plichten:

  1. De Archiefcommissie rapporteert en adviseert twee maal per jaar aan de CIO;
  2. De voorzitter van de Archiefcommissie is bevoegd op ad-hoc basis andere functionarissen uit te nodigen voor specifieke aangelegenheden;
  3. De leden van de Archiefcommissie zijn door hun commandanten gemandateerd om besluiten te nemen binnen de taakstelling van de Archiefcommissie;
  4. De leden van de Archiefcommissie dienen bij afwezigheid een gemandateerde plaatsvervanger aan te wijzen;
  5. Het archief van de Archiefcommissie wordt beheerd door de secretaris. Na opheffing van de Archiefcommissie zal het archief conform de vigerende regels overgedragen worden aan de daarvoor bestemde archiefbewaarplaats.

Artikel 5 Vergaderfrequentie

De Archiefcommissie komt twee maal per jaar bijeen, of zoveel vaker als de leden wenselijk achten.

Artikel 6 Inwerkingtreden

De gewijzigde instellingsbeschikking treedt in werking op datum van ondertekening.

 

Naar boven