Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaatbesluit SCPL Regeling bedrijfsvakanties
Geldigheid:01-01-2007 t/m 01-09-2017Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaatbesluit SCPL Regeling bedrijfsvakanties

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
12-07-07SCPL028621-26.1 /-01-01-07

 

Gelet op artikel 36 van het Burgerlijke ambtenarenreglement defensie, artikel 2.1 van de Regeling bedrijfsvakanties en artikel 3 van het Mandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. CZSK: de commandant zeestrijdkrachten;

b. SCPL: de souschef personeelslogistiek commando zeestrijdkrachten.

c. Commandant: de commandant zoals bedoeld in de regeling aanwijzing commandanten defensie

Artikel 2 Mandaat

Aan commandanten en hoofden van scholen wordt ondermandaat verleend met betrekking tot de bevoegdheden van CZSK, genoemd in de Regeling bedrijfsvakanties, om namens deze besluiten te nemen en uitgaande brieven te tekenen.

Artikel 3 Het verlenen van ondermandaat

De commandant cq. hoofd van de school is niet gemachtigd de aan hem in artikel 2 verleende bevoegdheden, in ondermandaat te laten uitoefenen.

Artikel 4 Uitoefening jegens zichzelf

De gemandateerde oefent een aan hem in mandaat of ondermandaat verleende bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. In dat geval wordt de bevoegdheid uitgeoefend door CZSK respectievelijk, in geval van verlening van een bevoegdheid in ondermandaat, de mandaatgever die de bevoegdheid in ondermandaat heeft verleend.

Artikel 5 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde treedt dien plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 6 Voorleggen ter beslissing aan mandaatgever

De gemandateerde maakt geen gebruik van een aan hem in ondermandaat verleende bevoegdheid in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandaatgever een beslissing moet nemen of een document moet ondertekenen.

Artikel 7 Regelen en instructies

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de aan de uitoefening van het (onder)mandaat of gestelde regelen en de daaraan verbonden instructies.

Artikel 8 Ondertekening

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van besluiten en correspondentie die op basis van het ondermandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te brengen door opneming van de volgende formule: De commandant zeestrijdkrachten, voor deze: Functie van de betrokken mandataris Handtekening van de betrokken mandataris Naam van de mandataris Rang van de mandataris

Artikel 9 Afdoening bezwaarschriften

1. Aan SCPL is mandaat verleend te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten die op grond van artikel 2 zijn genomen. 2. In besluiten die op grond van dit mandaatbesluit zijn genomen, dient de mogelijkheid van bezwaar als volgt te worden vermeld: ‘’Bezwaar tegen deze beslissing kan worden ingesteld bij de commandant zeestrijdkrachten door middel van een bezwaarschrift, dat binnen zes weken na uitreiking of verzending van de beslissing moet worden ingediend bij de souschef personeelslogistiek bij het commando zeestrijdkrachtenbij, p/a CDC Juridische Dienstverlening, MPC 13A, Postbus 20702, 2500 ES Den Haag.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Ondermandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties".

Naar boven