Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit MLA 2014
Geldigheid:01-10-2014 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit MLA 2014

Gelet op:

artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit dienstonderdeel SG 2005;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
10-09-14MLAMLA/161/201401-10-14

Artikel 1

Aan de Plaatsvervangend Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit mandaat, volmacht en machtiging doorverleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 22 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot het werkterrein van de Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit behoren.

Artikel 2

De verlening van bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, is niet van toepassing op:

  1. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift, indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;
  2. stukken, bestemd voor de Nationale Ombudsman;
  3. voordrachten voor onderscheidingen.

Artikel 3

Het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit MLA 2008 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MLA 2014.


Toelichting

Uit het oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat in voorkomend ge­val bij afwezigheid van de Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit de Plaatsvervangend Di­recteur Militaire Luchtvaart Autoriteit in zijn plaats besluiten kan nemen en handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot het werkterrein van de Militaire Luchtvaart Autoriteit behoren, kan verrichten.

Naar boven