Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit Commando DienstenCentra 2010
Geldigheid:17-04-2010 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit Commando DienstenCentra 2010

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2005:

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
15-04-10CDCCDC/201000045517-04-10

Artikel 1

1. Bij afwezigheid van de commandant CDC wordt het aan hem verleende mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de plaatsvervangend commandant CDC, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn waarnemer.

2. Aan het hoofd van een organisatie-eenheid, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge de artikelen 2 tot en met 10 van het Subtaakbesluit Commando DienstenCentra 2010 tot zijn werkterrein behoren.

3. Aan de eerstaanwezend-ingenieur directeuren van de regionale directies en de directeur van de directie beveiliging vastgoed van de bedrijfsgroep vastgoed wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken ingevolge artikel 9 van het Subtaakbesluit Commando DienstenCentra 2010 ten aanzien van hun directie.

4. Aan de directeur coördinatiecentrum expertise militaire gezondheidszorg wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken op het gebied van autorisatieverlening en registratie betreffende stralingshygiëne.

5. Aan het hoofd en de senior-medewerkers van de sectie vorderingen, inhoudingen en kortingen van het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die voortvloeien uit de volgende taken:

  1. het vertegenwoordigen van de minister van defensie bij het voeren van gerechtelijke procedures;
  2. het geven van uitvoering van de onder defensie gelegde executoriale en conservatoire beslagen op de inkomsten van defensiepersoneel en gewezen defensiepersoneel, het toepassen van kortingen en inhoudingen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij aflossing van schulden;
  3. het behandelen van aktes van overdracht tot zekerheid alsmede het geven van uitvoering aan incassovolmachten van defensiepersoneel;
  4. het incasseren van vorderingen van defensie op gewezen defensiepersoneel en derden.

6. De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met vijfde lid, is niet van toepassing op:

  1. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;
  2. stukken bestemd voor de Nationale ombudsman;
  3. voordrachten voor onderscheidingen;
  4. beslissingen en stukken over onderwerpen met een principieel beleidsmatig of een mogelijk gevoelig karakter.

7. In aanvulling op het zesde lid is de verlening van bevoegdheden, bedoeld in het tweede lid, niet van toepassing op aangelegenheden betreffende de Diensten Geestelijke Verzorging.

Artikel 2

Het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Commando DienstenCentra 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Commando DienstenCentra 2010.

Naar boven