Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Commando DienstenCentra 2012
Geldigheid:18-08-2012 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Commando DienstenCentra 2012

gelet op artikel 15, tweede lid, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
10-07-12CDCCDC/201204353818-08-12

 

Artikel 1. Organisatie van het Commando DienstenCentra

1. Het Commando DienstenCentra bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Ondersteuningsgroep & Kabinet;
 2. de Diensten Geestelijke Verzorging;
 3. de Divisie Personeel & Gezondheid;
 4. de Divisie Facilitair & Logistiek;
 5. de Divisie Vastgoed & Beveiliging;
 6. de Nederlandse Defensie Academie.

2. Onder de Divisie Personeel & Gezondheid ressorteren de onderdelen:

 1. de Staf;
 2. het DienstenCentrum Human Resources;
 3. het DienstenCentrum Re-integratie;
 4. het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening;
 5. het DienstenCentrum Gedragswetenschappen;
 6. het DienstenCentrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel;
 7. het DienstenCentrum Formatieadvies;
 8. het DienstenCentrum Werving & Selectie;
 9. het DienstenCentrum BedrijfsMaatschappelijk Werk;
 10. de Centrale Organisatie Integriteit Defensie;
 11. de Human Resource Management Academie
 12. het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen;
 13. het Centraal Militair Hospitaal;
 14. het Militair Revalidatiecentrum;
 15. de Militair Geestelijke Gezondheidszorg;
 16. het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen;
 17. het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum;
 18. het Coordinatiecentrum Expertise en ARBO Militaire Gezondheidszorg;
 19. de Organisatie voor Bijzondere Medische Beoordelingen;

3. Onder de Divisie Facilitair & Logistiek ressorteren de onderdelen:

 1. de Interne OndersteuningsGroep;
 2. de Directie Vraag- en Aanbodmanagement;
 3. het DienstenCentrum Paresto;
 4. het Facilitair Bedrijf Defensie;
 5. het DienstenCentrum Internationale Ondersteuning Defensie;
 6. de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie;
 7. de Audiovisuele Dienst Defensie;
 8. het Financieel Dienstencentrum;
 9. het Bureau Internationale Militaire Sport;
 10. het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek.

4. Onder de Divisie Vastgoed & Beveiliging ressorteren de onderdelen:

 1. de Divisiestaf;
 2. de Dienst Vastgoed Defensie;
 3. de Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie.

5. Onder de Nederlandse Defensie Academie ressorteren de onderdelen:

 1. de Staf;
 2. de Bedrijfsvoering;
 3. Opleidingen KMA;
 4. Opleidingen KIM;
 5. Instituut Defensie Leergangen;
 6. Faculteit der Militaire Wetenschappen;
 7. Nederlands Instituut voor Militaire Historie;

Artikel 2. Ondersteuningsgroep & Kabinet CDC

De Ondersteuningsgroep & Kabinet is belast met:

 1. het ondersteunen van de Commandant Commando DienstenCentra in zijn rol van ambtelijk eindverantwoordelijke voor het Commando DienstenCentra;
 2. het voorbereiden van besluiten van de Commandant Commando DienstenCentra aangaande de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het Commando DienstenCentra;
 3. het coordineren van de uitvoering van het beleid van de Bestuursstaf binnen het Commando DienstenCentra;
 4. het ten behoeve van de beleidsvoorbereiding, de beleidsevaluatie en controle voorzien in de door de Commandant Commando DienstenCentra en de Bestuursstaf gestelde informatiebehoefte;
 5. het met inachtneming van de functionele aanwijzingen en richtlijnen van de Hoofddirecteur Financien en Control uitvoeren van de door hem gemandateerde taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet 2001 en het daarop gebaseerde Besluit Taak Financieel-Economische Zaken (FEZ);
 6. het scheppen van voorwaarden voor de taakuitvoering van de Divisies.

Artikel 3. Diensten Geestelijke Verzorging

De Diensten Geestelijke Verzorging staan onder Ieiding van het hoofd van de dienst roomskatholieke geestelijke verzorging, het hoofd van de dienst protestantse geestelijke verzorging, het hoofd van de dienst humanistische geestelijke verzorging, het hoofd van de dienst hindoe geestelijke verzorging, het hoofd van de dienst joodse geestelijke verzorging en respectievelijk het hoofd van de dienst islamitische geestelijke verzorging en zijn, elk voor hun eigen dienst, belast met:

 1. het bieden van ondersteuning bij orientatie op godsdienst en levensovertuiging met het oog op de existentiele en ethische vragen die samenhangen met het werken in de Krijgsmacht en het daarmee bijdragen aan het (geestelijk) welbevinden van actief dienende militairen en het thuisfront, als belangrijke factor in het leven van een militair;
 2. het binnen de beschikbare ruimte verlenen van zorg aan veteranen en burgerpersoneel;
 3. het fungeren als levensbeschouwelijk kenniscentrum ter ondersteuning van commandanten met het oog op onderwijs, vorming en voorlichting bij Defensie.

Artikel 4. Divisie Personeel & Gezondheid

De Divisie Personeel & Gezondheid staat onder leiding van de Commandant van de Divisie Personeel & Gezondheid die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Commando DienstenCentra geven van ambtelijke leiding aan de Divisie Personeel & Gezondheid;
 2. het ten behoeve van de defensieonderdelen realiseren van de instroom van militair personeel;
 3. het, in de meest brede zin, leveren van de volgende diensten: medische keuringen, psychologische selecties en adviezen, juridische diensten, gedragswetenschappelijk onderzoek, en specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van personeel en organisatie, en formatie;
 4. het bieden van bedrijfsmaatschappelijke hulp- en dienstverlening aan personeel, thuisfront en organisatie;
 5. het creeren van de bedrijfsvoeringtechnische voorwaarden waaronder de door de HDP opgedragen uitvoering van taken op het gebied van defensiebrede re-integratie- en externe bemiddeling van defensiepersoneel door respectievelijk het DienstenCentrum Re-integratie en het DienstenCentrum Externe Bemiddeling Defensiepersoneel kunnen worden uitgevoerd;
 6. het onafhankelijke expertisecentrum voor integriteit met als taak het terugdringen van ongewenst gedrag. De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) ondersteunt commandanten bij de uitvoering van het integriteitbeleid met adviezen, voorlichting, trainingen morele oordeelsvorming, risicoanalyses en onderzoeken. COID heeft een centraal meldpunt voor ongewenst gedrag en adviseert de defensieorganisatie en de medewerkers over integriteit en de Wet bescherming persoonsgegevens;
 7. de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de Divisie Personeel & Gezondheid;
 8. het fungeren als aanspreekpunt van de Divisie Personeel & Gezondheid voor klanten en opdrachtgevers;
 9. het in overleg met de klant c.q. opdrachtgever vaststellen van de leveringsvoorwaarden van producten en diensten van de Divisie Personeel & Gezondheid binnen de randvoorwaarden van de Commandant Commando DienstenCentra en de Bestuursstaf;
 10. het mede begeleiden van relevant onderzoek in het kader van de Strategische kennis- en innovatieagenda (SKIA) en het mede waarborgen van de kwaliteit, tijdigheid, bruikbaarheid en defensiebrede beschikbaarheid van kennisproducten conform de eisen die zijn gesteld door en in afstemming met de desbetreffende beleidsverantwoordelijken;
 11. de informatievoorziening ten behoeve van de Commandant Commando DienstenCentra, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 12. het leveren van: 1. medisch specialistische zorg, revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg; 2. zorgcapaciteit (medisch specialistische en revalidatie) voor de opvang van (grotere aantallen) militaire en civiele slachtoffers; 3. militair geneeskundige opleidingen; 4. geneeskundige goederen, geneesmiddelen, geneeskundige uitrustingen, assemblage en diensten; 5. bloed en bloedproducten; 6. uitzendbaar medisch specialistisch personeel; 7. preventie en/of tijdige interventie op arbeidsrisico’s, verzuimbegeleiding en (vroege) reintegratieactiviteiten om de inzetbaarheid van personeel te bevorderen en te behouden; 8. geneeskundige adviezen inzake de functie- c.q. dienstgeschiktheid van burgerambtenaren en militairen.

Artikel 5. Divisie Facilitair & Logistiek

De Divisie Facilitair & Logistiek staat onder leiding van de Commandant van de Divisie Facilitair & Logistiek die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Commando DienstenCentra en, voor wat betreft het Financieel Dienstencentrum, de functionele aanwijzingen van de Hoofddirecteur Financien en Control geven van ambtelijke leiding aan de Divisie Facilitair & Logistiek;
 2. het organiseren en ondersteunen van de Nederlandse militaire deelname aan en presentatie tijdens internationale sportevenementen;
 3. het bieden van ouderenzorg aan inwonende oud-militairen in het Koninklijk Tehuis voor oud-militairen Bronbeek;
 4. het exploiteren van een museaal educatief centrum dat gericht is op het militair koloniaal erfgoed;
 5. het bieden van gelegenheid tot gedenken en herdenken van slachtoffers en nabestaanden van oorlogsgeweld;
 6. het bieden van reOniefaciliteiten in het kader van het defensiebrede veteranenbeleid;
 7. het uitvoeren van audiovisuele taken en activiteiten;
 8. het uitvoeren van aile aan het betaalproces, ontvangstenproces (inclusief vorderingsproces) en kas- en rekeningbeheerproces gerelateerde activiteiten en taken van Defensie;
 9. het uitvoeren van taken op het gebied van fiscale en douaneaangelegenheden van Defensie;
 10. het leveren van facilitaire ondersteuning aan de primaire processen;
 11. het fungeren als centraal aanspreek- en informatiepunt voor aile defensieambtenaren voorafgaand aan en bij terugkeer van een plaatsing in het buitenland;
 12. de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de Divisie Facilitair & Logistiek;
 13. het fungeren als aanspreekpunt van de Divisie Facilitair & Logistiek voor klanten en opdrachtgevers;
 14. het in overleg met de klant c.q. opdrachtgever doen vaststellen van de leveringsvoorwaarden van producten en diensten van de Divisie Facilitair & Logistiek binnen de randvoorwaarden van de Commandant Commando DienstenCentra en de Bestuursstaf;
 15. de informatievoorziening ten behoeve van de Commandant Commando DienstenCentra, de Hoofddirecteur Financien en Control en de defensieonderdelen, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 16. het leveren van cateringdiensten aan aile defensie-eenheden, in binnen- en buitenland op basis van dienstverleningsovereenkomsten met de defensieonderdelen en binnen de kaders van het Cateringbeleid Defensie;
 17. het, als huisvervoerder van Defensie, wereldwijd (doen) leveren van verkeers-, vervoers- en postproducten, inclusief het (doen) uitvoeren van verplaatsingen in het kader van de strategische mobiliteit, voor alle defensieonderdelen.

Artikel 6. Divisie Vastgoed & Beveiliging

De Divisie Vastgoed & Beveiliging staat onder leiding van de Commandant van de Divisie Vastgoed & Beveiliging die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Commando DienstenCentra geven van ambtelijke leiding aan de Divisie Vastgoed & Beveiliging;
 2. het leveren van diensten op het gebied van de nieuwbouw, het beheer, de instandhouding en afstoting van vastgoed ten behoeve van het Ministerie van Defensie, op basis van de door de Bestuursstaf gestelde kaders;
 3. het leveren van diensten op het gebied van beveiligen en bewaken van defensieobjecten;
 4. de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de Divisie Vastgoed & Beveiliging;
 5. het fungeren als aanspreekpunt van de Divisie Vastgoed & Beveiliging voor klanten en opdrachtgevers;
 6. het in overleg met de klant c.q. opdrachtgever doen vaststellen van de leveringsvoorwaarden van producten en diensten van de Divisie Vastgoed & Beveiliging binnen de randvoorwaarden van de Commandant Commando DienstenCentra en de Bestuursstaf;
 7. de informatievoorziening ten behoeve van de Commandant Commando DienstenCentra, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.

Artikel 7. Nederlandse Defensie Academie

De Nederlandse Defensie Academie staat onder leiding van de Commandant van de Nederlandse Defensie Academie die is belast met:

 1. het met inachtneming van de opdrachten, aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant der Strijdkrachten en de Commandant Commando DienstenCentra geven van ambtelijke leiding aan de Nederlandse Defensie Academie;
 2. het overeenkomstig de Aanwijzing Gereedstelling Commandant der Strijdkrachten: - verzorgen van initiele officiersopleidingen en leveren van geslaagde studenten; - verzorgen van loopbaanopleidingen, internationale cursussen en overige cursussen en leveren van geslaagde studenten; - uitvoeren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het brede terrein van Defensie, primair bedoeld ter ondersteuning en verbetering van de wetenschappelijke opleidingen;
 3. de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten en diensten die worden geleverd door de Nederlandse Defensie Academie;
 4. het in overleg met de afnemers van de geslaagde studenten vaststellen van de differentiatie van studenten naar korps en wapen, in- en uitstroommomenten en de vereiste kwantiteit en kwaliteit van de instroom gebaseerd op de opgedragen aantallen geslaagde studenten en de verwachte uitval;
 5. het verrichten van fundamenteel wetenschappelijk en toepassingsgericht militair-historisch onderzoek, zowel ter ondersteuning van de beleidsadviserende als publieksadviserende taak door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), conform het door de Commandant der Strijdkrachten goedgekeurde Jaarplan NIMH;
 6. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Nederlandse Defensie Academie;
 7. het in overleg met de klant c.q. opdrachtgever doen vaststellen van de leveringsvoorwaarden van overige producten en diensten van de Nederlandse Defensie Academie binnen de randvoorwaarden van de Commandant der Strijdkrachten en de Commandant Commando DienstenCentra;
 8. het mede uitvoeren van relevant onderzoek in het kader van de Strategische kennis- en innovatieagenda (SKIA) en het mede waarborgen van de kwaliteit, tijdigheid, bruikbaarheid en defensiebrede beschikbaarheid van de daarop gebaseerde kennisproducten conform de eisen die zijn gesteld door en in afstemming met de desbetreffende beleidsverantwoordelijken;
 9. de informatievoorziening ten behoeve van de Commandant der Strijdkrachten en de Commandant Commando DienstenCentra, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.

Artikel 8. Intrekking huidige subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Commando DienstenCentra 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin melding is gemaakt van de publicatie van dit besluit. *

Artikel 10. Citeertitel

Dit subtaakbesluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Commando DienstenCentra 2012.

 

* Datum publicatie Staatscourant is 17 augustus 2012

Naar boven