Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Commando Luchtstrijdkrachten 2009
Geldigheid:24-11-2010 t/m 07-03-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Commando Luchtstrijdkrachten 2009

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
02-11-10CDSBS/201002351724-11-10

 

Gelet op artikel 15, tweede lid, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005;

Artikel 1. De Koninklijke Luchtmacht

1. Het Commando Luchtstrijdkrachten staat onder leiding van de Commandant Luchtstrijdkrachten. Onverminderd artikel 13 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005 is de Commandant Luchtstrijdkrachten belast met:

 1. het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant der Strijdkrachten, geven van leiding aan het Commando Luchtstrijdkrachten;
 2. het bewaken van het protocol en de tradities van het Commando Luchtstrijdkrachten;
 3. het optreden als autoriteit luchtoptreden.

2. Tot het Commando Luchtstrijdkrachten behoren tevens die militairen die namens het Commando Luchtstrijdkrachten bij andere organisatie-elementen zijn geplaatst.

Artikel 2. De organisatie van het Commando Luchtstrijdkrachten

1. De Commandant Luchtstrijdkrachten vormt samen met de Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten één bestuurlijke eenheid in het geven van leiding aan het Commando Luchtstrijdkrachten.

2. Het Commando Luchtstrijdkrachten bestaat uit de volgende organisatie-eenheden:

 1. de Staf Commando Luchtstrijdkrachten;
 2. de operationele eenheden;

3. De Staf Commando Luchtstrijdkrachten bestaat uit de volgende organisatie-eenheden:

 1. het Kabinet;
 2. de Stafgroep Bestuursondersteuning;
 3. de Stafgroep Juridische Zaken;
 4. de Stafgroep Vliegveiligheid, Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu;
 5. de Directie Planning en Control;
 6. de Directie Operaties;
 7. de Directie Personeel & Organisatie;
 8. de Directie Materieel Logistiek.

De stafgroepen worden aangestuurd door de P-CLSK.

4. De operationele eenheden zijn:

 1. de Vliegbasis Leeuwarden;
 2. de Vliegbasis Volkel;
 3. de Vliegbasis Eindhoven;
 4. het Defensie Helikopter Commando;
 5. de Groep Geleide Wapens;
 6. het Air Operations Control Station Nieuw Milligen;
 7. de Vliegbasis Woensdrecht/Opleidingen Koninklijke Luchtmacht;
 8. het Centrum voor Mens en Luchtvaart;
 9. de Luchtmacht Meteorologische Groep;
 10. het Vliegveiligheids-, Oefen- en Testcentrum;
 11. de Groep Luchtmacht Reserve;
 12. de Nationale Datalink Management Cel.

Artikel 3. Het Kabinet

Het Kabinet staat onder leiding van de Chef Kabinet die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan het Kabinet;
 2. het fungeren als zijnde onderdeelscommandant, Hoofd Diensteenheid van de Staf Commando Luchtstrijdkrachten in nauw overleg met PC-LSK, Directeuren en afdelingshoofden staf CLSK;
 3. het aansturen van de Facilitaire Eenheid Staf CLSK, de sectie Personeel & Organisatie, de Klu-kapel, het Militaire Luchtvaartmuseum, het Bureau Luchtmacht Communicatie en Evenementen Bureau Klu;
 4. het ondersteunen en adviseren van Commandant Luchtstrijdkrachten in aangelegenheden van secretariële, representatieve en protocollaire aard;
 5. het coördineren van en adviseren over de behandeling van verzoeken van derden, gericht aan de Commandant Luchtstrijdkrachten;
 6. het begroten en beheren van fondsen bestemd voor toekenning aan organisaties en/of personen, voorzover aan de Commandant Luchtstrijdkrachten voorbehouden;
 7. het faciliteren van de Centrale Vertrouwenspersoon Commando Luchtstrijdkrachten en de CLSK-adjudant;
 8. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het Kabinet en overige onder Chef kabinet ressorterende organisatie-elementen.

Artikel 4. De Stafgroep Bestuursondersteuning

De Stafgroep Bestuursondersteuning staat onder leiding van het hoofd van de Stafgroep Bestuursondersteuning die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan de Stafgroep Bestuursondersteuning;
 2. het initiëren, integreren en beoordelen van operationele behoeftestellingen binnen de bandbreedte;
 3. het voorbereiden en coördineren van de opstelling van bijdragen van Commandant Luchtstrijdkrachten ten behoeve van de beleidsontwikkeling op Bestuursstafniveau;
 4. het ontwikkelen van de airpower doctrine en bijdragen aan (joint) doctrines;
 5. het coördineren, vormen en uitdragen van standpunten van het Commando Luchtstrijdkrachten m.b.t. plan- en beleidszaken in interkrijgsmachtelijk en internationaal verband, alsmede m.b.t. parlementaire aangelegenheden;
 6. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Stafgroep Bestuursondersteuning.

Artikel 5. De Stafgroep Juridische Zaken

De Stafgroep Juridische Zaken staat onder leiding van het Hoofd Stafgroep Juridische Zaken die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan de Stafgroep Juridische Zaken;
 2. het ondersteunen en adviseren m.b.t. juridische aangelegenheden van de leiding van het Commando Luchtstrijdkrachten, waaronder inbegrepen de onderdeelscommandanten;
 3. het bevorderen van een evenwichtig justitieel en juridisch handelen ter ondersteuning van de doelstellingen van het Commando Luchtstrijdkrachten;
 4. het houden van toezicht op de toepassing van het militair tuchtrecht binnen het Commando Luchtstrijdkrachten;
 5. het behandelen van juridische aangelegenheden in relatie tot instanties binnen en buiten het Commando Luchtstrijdkrachten en voeren van overleg daarover;
 6. het bewaken en bevorderen van de integriteit van handelen anders dan ongewenst gedrag en misstanden binnen het Commando Luchtstrijdkrachten;
 7. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Stafgroep Juridische Zaken.

Artikel 6. De Stafgroep Vliegveiligheid, Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu

De Stafgroep Vliegveiligheid, Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu staat onder leiding van het Hoofd Stafgroep Vliegveiligheid, Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu die is belast met het:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan de Stafgroep Vliegveiligheid, Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu;
 2. het ontwikkelen, coördineren en evalueren van de Integrale Kwaliteitsborging van het Commando Luchtstrijdkrachten met inbegrip van de aspecten Vliegveiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu;
 3. het adviseren van de Commandant Luchtstrijdkrachten, Onderdeelscommandanten en de Directeuren van het Commando Luchtstrijdkrachten m.b.t. bedrijfsveiligheid, kwaliteitszorg, arbo- en milieuaangelegenheden;
 4. het verrichten van werkzaamheden (waaronder uitvoeren van onderzoeken interne beheersing) in het kader van het signaleren en analyseren van onveilige of milieubedreigende handelingen en situaties in het Commando Luchtstrijdkrachten;
 5. het ontwikkelen van gerichte ongevallenpreventie- en milieuzorgprogramma’s alsmede het coördineren van onderzoeken naar aanleiding van bedrijfs- en milieuongevallen;
 6. het verzorgen van adequate educatie en voorlichting d.m.v. uitgifte van publicaties;
 7. het vertegenwoordigen van het Commando Luchtstrijdkrachten in bedrijfsveiligheids- en milieuaangelegenheden;
 8. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Luchtstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 9. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Stafgroep Vliegveiligheid, Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu.

Artikel 7. De Directie Planning & Control

De Directie Planning en Control staat onder leiding van de Directeur Planning & Control die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan de Directie Planning & Control;
 2. het uitvoeren van de controllersfunctie van het Commando Luchtstrijdkrachten;
 3. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control uitvoeren van de door hem gemandateerde taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak Financieel Economische Zaken; Op basis van dit mandaat heeft Directeur Planning en Control in zijn hoedanigheid als controller van het Commando Luchtstrijdkrachten rechtstreeks toegang tot de Commandant Luchtstrijdkrachten;
 4. het uitvoering geven aan de ontwikkeling, het beheer en de borging van de bedrijfsvoering van het Commando Luchtstrijdkrachten in brede zin;
 5. het door middel van onderzoeken interne beheersing vergroten voor de Commandant Luchtstrijdkrachten van het inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering van het Commando Luchtstrijdkrachten alsmede de daarover afgelegde verantwoording teneinde de bedrijfsvoering, de verantwoording en de sturing voortdurend te verbeteren;
 6. het - naar aanleiding van geconstateerde verbetermogelijkheden in de doelbereiking - formuleren en (het ondersteunen van het) doorvoeren van maatregelen ten aanzien van beoogde doelstellingen, geplande activiteiten of middelentoewijzing;
 7. het uitvoeren van het informatiemanagement in de meest brede zin binnen het Commando Luchtstrijdkrachten;
 8. het binnen het Commando Luchtstrijdkrachten optreden als centraal aanspreekpunt voor de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling van de Defensiestaf met betrekking tot het beleids-, plannings- en begrotingsproces;
 9. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van Commandant Luchtstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 10. de doelmatige richting, inrichting en verrichting van de CLSK organisatie;
 11. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Directie Planning en Control.

Artikel 8. De Directie Operaties

De Directie Operaties staat onder leiding van de Directeur Operaties die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan de Directie Operaties;
 2. het borgen van de operationele geoefendheid en inzetbaarheid binnen het Commando Luchtstrijdkrachten. Hiertoe behoort onder meer het opstellen of verfijnen en bewaken van operationele kwaliteitsnormen, en het periodiek toetsen van de mate waarin daaraan wordt voldaan en het initiëren van de benodigde corrigerende acties;
 3. mede gelet op de huidige taken van de Directie Operaties, het, al dan niet als formerend Operationeel Commando, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten uitvoeren van coördinerende activiteiten ten behoeve van operaties;
 4. het adviseren van de Commandant Luchtstrijdkrachten over operatiegerelateerde zaken in het kader van de doctrine en Luchtvaarteisen;
 5. het ondersteunen van de operationele eenheden bij het uitvoeren van hun operationele taken;
 6. het borgen van de kennis voor het (mede) leiden en/of ondersteunen van een joint of combined luchtoperatie boven het squadronniveau;
 7. het afstemmen van operaties en andere joint activiteiten met de andere betrokkenen en de operatiecentra;
 8. het borgen van de kwaliteit van de voor de missie essentiële operationele elementen binnen het Commando Luchtstrijdkrachten waaronder gevechtsleiding, luchtverkeersbeveiliging, brandweer, elektronische oorlogvoering en operationele inlichtingen;
 9. het binnen het Commando Luchtstrijdkrachten optreden als aanspreekpunt voor de Directie Operaties van de Defensiestaf;
 10. het optreden als beveiligingscoördinator van het Commando Luchtstrijdkrachten;
 11. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Luchtstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 12. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Directie Operaties.

Artikel 9. De Directie Personeel & Organisatie

De Directie Personeel & Organisatie staat onder leiding van de Directeur Personeel & Organisatie die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan de Directie Personeel & Organisatie;
 2. het borgen van voldoende kwantiteit en kwaliteit van de personele gereedheid (beschikbaarheid, opleidingen, training, sociale, fysieke en medische status etc.);
 3. het ondersteunen van de operationele en uitgezonden eenheden met betrekking tot personele aangelegenheden bij het uitvoeren van hun taken;
 4. het uitvoeren en borgen van een goed organisatie-, formatie- en personeelsbeheer en het voldoen aan de ketenverantwoordelijkheid in deze;
 5. het ondersteunen van de Commandant Luchtstrijdkrachten als houder van de zorginstelling gezondheidsdienst en het voorzien in de onafhankelijk medisch adviseur;
 6. het adviseren van de Commandant Luchtstrijdkrachten over personele aspecten van de bedrijfs- en commandovoering;
 7. het formuleren van de personele eisen aan de door derden (waaronder Commando Dienstencentra, Defensie Materieel Organisatie en andere Operationele Commando’s) op te leveren diensten aan het Commando Luchtstrijdkrachten, binnen de gestelde kaders;
 8. het binnen het Commando Luchtstrijdkrachten optreden als aanspreekpunt voor de Hoofddirectie Personeel van de Bestuursstaf;
 9. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Luchtstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 10. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Directie Personeel & Organisatie.

Artikel 10. De Directie Materieel Logistiek

De Directie Materieel Logistiek staat onder leiding van de Directeur Materieel Logistiek die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van Commandant Luchtstrijdkrachten geven van ambtelijke leiding aan de Directie Materieel Logistiek;
 2. het borgen van de kwaliteit van de materiële gereedheid (inclusief goed materieelbeheer);
 3. het formuleren van de eisen aan de door derden (waaronder Commando Dienstencentra, Defensie Materieel Organisatie en andere Operationele Commando’s) op te leveren producten en diensten aan het Commando Luchtstrijdkrachten, binnen de gestelde kaders;
 4. het ondersteunen van de operationele en uitgezonden eenheden met betrekking tot materieellogistieke aangelegenheden bij het uitvoeren van hun taken;
 5. het adviseren van de Commandant Luchtstrijdkrachten over materieellogistieke aspecten van de bedrijfs- en commandovoering, waaronder aangelegenheden in het kader van de Luchtvaarteisen en luchtvaartuig gerelateerde Operationele Research- en Evaluatie;
 6. het binnen het Commando Luchtstrijdkrachten optreden als aanspreekpunt voor en naar de Defensie Materieel Organisatie en het CDC m.b.t. KPU, FBD etc.;
 7. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Luchtstrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 8. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Directie Materieel Logistiek.

Artikel 11. De operationele eenheden

De operationele eenheden staan onder leiding van een Commandant die is belast met:

 1. het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant Luchtstrijdkrachten, geven van leiding aan de operationele eenheid;
 2. het uitvoeren van zowel de operationele als ondersteunende taken van de operationele eenheid. Hierbij bestaat de operationele taak o.a. bestaat uit: gereedstelling, instandhouding, nazorg en recuperatie van de operationele capaciteit van de operationele eenheid alsmede de individueel uitgezonden militair. De ondersteunende taken bestaan o.a. uit het verzorgen van opleidingen, trainingen en het leveren van producten/diensten en expertise op verschillende kennisgebieden;
 3. het uitvoeren van de platformtaak in de vorm van het bieden van faciliteiten aan de eigen en andere eenheden, die op het terrein van de operationele eenheid zijn ondergebracht. Deze taak is niet belegd bij de eenheden, genoemd in artikel 2, vierde lid, onder i, j, k en l.;
 4. het voorzien in de door de Commandant Luchtstrijdkrachten gestelde informatiebehoefte;
 5. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de operationele eenheid.

Artikel 12. Intrekking huidige subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Commando Luchtstrijdkrachten 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie.

Artikel 14. Citeertitel

Dit subtaakbesluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Commando Luchtstrijdkrachten 2010.  

Naar boven