Onderwerp: Bezoek-historie

Sub-taakbesluit Koninklijke Marechaussee 2015
Geldigheid:01-01-2015 t/m 12-03-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Sub-taakbesluit Koninklijke Marechaussee 2015

gelet op artikel 25 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013;

 

Vastst./Wijz. datumBronNummerWijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
21-01-15KMarBS/201500829 01-01-15

 

Artikel 1. Begripsbepaling

1. Het Commando Koninklijke Marechaussee staat onder leiding van de Commandant Koninklijke Marechaussee (KMar). Tot het Commando Koninklijke Marechaussee behoren tevens die militairen die namens het Commando Koninklijke Marchaussee bij andere organisatie-elementen dienen.

Artikel 2. Organisatie van het Commando Koninklijke Marechaussee

1. De Commandant Koninklijke Marechaussee vormt samen met de Plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee één bestuurlijke eenheid in het geven van leiding aan het Commando Koninklijke Marechaussee.

2. De Koninklijke Marechaussee bestaat uit de volgende organisatie-onderdelen:

1. de Staf CKMar, waaronder ressorteren:

 1. de directie Operaties (DOPS): 1. de commandogroep DOPS; 2. het bureau Regie en Besturing; 3. het cluster Bewaken en Beveiligen; 4. het cluster Grens Management; 5. het cluster Handhaving en Opsporen; 6. het cluster Defensie en Internationale Samenwerking; 7. het cluster Intelligence.
 2. de directie Personeel en Bedrijfsvoering (DPB): 1. de commandogroep DPB; 2. de stafgroep Vraag- en Aanbodmanagement; 3. het cluster Personeel en Organisatie; 4. het cluster Informatievoorziening; 5. het cluster Facilitair Logistiek Management.
 3. de stafafdeling Financiën en Control (AFC): 1. het cluster Begrotingszaken en Managementinformatie; 2. het cluster Dedicated Control.
 4. de stafafdeling Kabinet (KAB): 1. het cluster Integriteit; 2. het cluster Integrale Plannen en Advies; 3. het cluster Juridische Zaken; 4. het cluster Communicatie, Ceremonieel en Evenementen; 5. het cluster Persoonlijke Staf.

2.

 1. het Landelijk Tactisch Commando (LTC);
 2. het district Zuid;
 3. het district West;
 4. het district Noord-Oost;
 5. het district Schiphol;
 6. het district landelijke en buitenlandse eenheden (DLBE).

3. de Brigades.

4. het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar (OTCKMar).

Artikel 3. Directie Operaties (DOPS)

De directie Operaties staat onder leiding van de directeur Operaties die is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de directie Operaties;
 2. het onder aansturing van de CDS beheersen van (de uitvoering van) het Gereedstellingsproces voor de eenheden van het commando Koninklijke Marechaussee, ten behoeve van de inzet onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie;
 3. het onder aansturing van de SG beheersen van de gereedstelling en instandhouding voor, en de uitvoering van de politietaken vastgelegd in de Politiewet 2012;
 4. het ontwikkelen van visie, strategie en beleid gericht op de operationele taken van de KMar, inclusief het portefeuillehouderschap en OTK (Opleiden, Training en Kennis) en het participeren in beleidsontwikkeling van gezagsdragers en ketenpartners;
 5. het leveren van een bijdrage aan de BPB-procedure; - het proactief zelf normen en standaarden vast stellen t.b.v. de inzet van de productie uren; - het ontwikkelen van KMar-brede normen voor de operationele taken van de KMar op basis van capaciteitsmanagement; - het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van AGCDS en het Defensieplan; - het uitvoeren van de risicoanalyse ten behoeve van jaar T en jaar (T-1); - het vaststellen van de contouren voor het Jaarplan;
 6. het adviseren van CKMar en de inhoudelijke voorbereiding van (in)formele externe gremia op het gebied van de operaties;
 7. het zorgdragen voor de externe vertegenwoordiging van CKMar op landelijk en strategisch niveau en afstemming met ketenpartners op strategisch niveau;
 8. het uitvoering geven aan het Defensiebeveiligingsbeleid en het adviseren van (P)CKMar inzake beveiligingsvraagstukken.

Artikel 4. Directie Personeel en Bedrijfsvoering (DPB)

De directie Personeel en Bedrijfsvoering staat onder leiding van de directeur Personeel en Bedrijfsvoering die is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de directie Personeel en Bedrijfsvoering;
 2. het zorgdragen voor het personeelslogistieke proces, materieellogistieke proces (inclusief infra), het facilitaire dienstverleningsproces, het informatievoorzieningsproces en alle relevante milieu- en infrastructurele zaken binnen de KMar;
 3. het maken van afspraken met de interne en externe dienstverlener en het voeren van de regie met deze dienstverleners (vraag- en aanbod management);
 4. het optreden als budgethouder voor KMar-brede (programma)uitgaven en het zeker stellen van de noodzakelijke middelen ter ondersteuning van de KMar (opstellen meerjarenplanning en bestedings- programma voor het jaar (T+1)).

Artikel 5. Stafafdeling Financiën en Control (AFC)

De stafafdeling Financiën en Control staat onder leiding van het stafafdelingshoofd Financiën en Control die is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de stafafdeling Financiën en Control;
 2. het met inachtneming van de functionele aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Financiën en Control van de Defensiestaf en richtlijnen van HDFC uitvoeren van de door hem gemandateerde taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ voor de KMar;
 3. het bewaken van de uitvoering van de begroting (inclusief budget-control) van de KMar (apparaat en programma), het hiertoe inrichten van de managementinformatie en het borgen van de kwaliteit daarvan, het hiertoe uitvoeren risicoanalyses en het uitvoeren dan wel coördineren van vraaggestuurde (verdiepings-) onderzoeken;
 4. het adviseren van C-KMar op het financieel-economische en control functiegebied;
 5. het zorgdragen voor een doelmatige inrichting, bedrijfsvoering en het interne beheer van de afdeling Financiën en Control.

Artikel 6. Stafafdeling Kabinet (KAB)

De stafafdeling Kabinet staat onder leiding van het stafafdelingshoofd Kabinet die belast is met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan de stafafdeling Kabinet;
 2. het leveren van secretariële en vervoersondersteuning en het voorbereiden en begeleiden van werkbezoeken;
 3. het inhoudelijk ondersteunen en adviseren van (P)CKMar met het oog op hun optreden in de politiek-bestuurlijke omgeving;
 4. het ondersteunen van PCKMar in de rol van Chef Staf bij de aansturing van de staf;
 5. het geven van juridische ondersteuning en advisering in de bestuurlijke, ondersteunende en operationele processen ten behoeve van (P)CKMar, alsmede algemene juridische advisering ten behoeve van de Staf CKMar;
 6. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de (P)CKMar (waaronder te verstaan het uitdragen van beleid) op communicatief gebied (inclusief persvoorlichting / woordvoering);
 7. het coördineren, organiseren, assisteren bij en adviseren over representatieve, (hof)ceremoniële en protocollaire aangelegenheden waarbij de CKMar of zijn plaatsvervanger betrokken zijn;
 8. het coördineren en organiseren van grote evenementen;
 9. het instellen van interne onderzoeken naar handelingen en gedragingen van medewerkers van de KMar die ingaan tegen wettelijke voorschriften, regelingen en instructies van het bevoegd gezag en het afhandelen van klachten met betrekking tot de politietaken;
 10. het uitvoering geven aan het integriteitsbeleid en het adviseren van (P)CKMar inzake integriteits- vraagstukken.

Artikel 7. Landelijk Tactisch Commando (LTC)

Het Landelijk Tactisch Commando staat onder leiding van de commandant van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) die op tactisch niveau belast is met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan het Landelijk Tactisch Commando;
 2. het ten behoeve van het BPB-proces leveren van bijdragen aan beleid, plannen en begroting waaronder het Tactisch-jaarplan en het leveren van een bijdrage aan de in dit kader noodzakelijke rapportages;
 3. het voorzien in de door de Staf CKMar gestelde informatiebehoefte;
 4. het uitvoeren van de beveiligingszorg voor het LTC;
 5. het uitvoeren van met naam genoemde taken in opdracht van CKMar overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde aanwijzingen en richtlijnen.

Artikel 7a. Districten

De districten staan onder leiding van een districtscommandant (DC) die belast is met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan zijn district;
 2. het zorgdragen voor het districtsbeleid;
 3. het nader concretiseren van aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee en naar de onder zijn bevel staande eenheden;
 4. het zorgdragen voor de operationele opzet en inzet van materieel en personeel in zijn district;
 5. het trainen van zijn personeel;
 6. het voeren van overleg en onderhouden van contacten met lokale bestuurlijke, militaire en justitiële autoriteiten ten behoeve van de taakuitvoering;
 7. het zorgdragen voor de personele, operationele en materiële crisis, mobilisatie- en oorlogsvoorbereiding;
 8. het ten behoeve van het BPB-proces leveren van bijdragen aan beleid, plannen en begroting en het leveren van een bijdrage aan de in dit kader noodzakelijke rapportages;
 9. het voorzien in de door de Staf CKMar en Landelijk Tactisch Commando gestelde informatiebehoefte;
 10. het zorgdragen voor een doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het district;
 11. het uitvoeren van de beveiligingszorg voor het district;
 12. het uitvoeren van met naam genoemde taken in opdracht van CKMar overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde aanwijzingen en richtlijnen.

Artikel 8. Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar (OTCKMar)

Het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar staat onder leiding van de Commandant Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar die belast is met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee geven van leiding aan het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar;
 2. het vertalen van aanwijzingen en richtlijnen van de Commandant Koninklijke Marechaussee naar de onder zijn bevel staande eenheden;
 3. het zorgdragen voor de initiële opleidingen van het personeel van de Koninklijke Marechaussee volgens de geldende onderwijskundige inzichten;
 4. het zorgdragen voor de post initiële en functie-opleiding van het personeel van de Koninklijke Marechaussee;
 5. het zorgdragen voor de kennisfunctie binnen de Koninklijke Marechaussee;
 6. het zorgdragen voor de traditiehandhaving bij de Koninklijke Marechaussee;
 7. het uitvoeren van de beveiligingszorg voor het centrum;
 8. het ten behoeve van het BPB-proces leveren van bijdragen aan beleid, plannen en begroting waaronder het OTCKMar-jaarplan en het leveren vaneen bijdrage aan in dit kader noodzakelijke rapportages.

Artikel 9. Intrekking huidige subtaakbesluit

Het subtaakbesluit Koninklijke Marechaussee 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie (MP 10 – 003) en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Subtaakbesluit Koninklijke Marechaussee 2015.


Bijlage 1: Organigram Kmar

Naar boven