Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee 2015
Geldigheid:01-01-2015 t/m 12-03-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee 2015

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit SG Defensie 2013;

Vastst./Wijz datumBron:Nummer:WijzigingInwerking
21-01-15KMarBS/201500829 01-01-15

Artikel 1. Bevoegdheden Directeur Operaties

Aan de Directeur Operaties, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 3 van het Subtaakbesluit KMar 2015 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 2. Bevoegdheden Directeur Personeel en Bedrijfsvoering

Aan de Directeur Personeel en Bedrijfsvoering, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 4 van het Subtaakbesluit KMar 2015 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 3. Bevoegdheden Stafafdelingshoofd Financiën en Control

Aan het Stafafdelingshoofd Financiën en Control, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 5 van het Subtaakbesluit KMar 2015 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 4. Bevoegdheden Stafafdelingshoofd Kabinet

Aan het Stafafdelingshoofd Kabinet, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 6 van het Subtaakbesluit KMar 2015 tot zijn werkterrein behoren, (m.u.v. artikel 6i, voor zover dit het nemen van besluiten en verrichten van handelingen betreft die betrekking hebben op het instellen van interne onderzoeken naar handelingen en gedragingen van medewerkers van de KMar die ingaan tegen wettelijke voorschriften, regelingen en instructies van het bevoegd gezag, en artikel 6j. Voor deze besluiten en handelingen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend aan het Clusterhoofd Integriteit, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger).

Artikel 5. Bevoegdheden Commandant LTC

Aan de Commandant Landelijk Tactisch Commando, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 7 van het Subtaakbesluit KMar 2015 tot zijn werkterrein behoren. Tevens wordt aan hem mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het aansturen van de districtscommandanten.

Artikel 5a. Bevoegdheden Districtscommandant

Aan de Districtscommandant, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 7a van het Subtaakbesluit KMar 2015 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 6. Bevoegdheden Commandant OTCKMar

Aan de Commandant Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar, dan wel bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 8 van het Subtaakbesluit KMar 2015 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 7. Uitsluitingsgronden

De uitvoering van bovengenoemde bevoegdheden wordt beperkt door:

  1. De Personeel & Organisatie (P&O) mandaten (hiervoor zijn aparte P&O besluiten gemaakt);
  2. De Informatievoorziening (IV) mandaten (hiervoor zijn aparte IV-besluiten gemaakt);
  3. De tekenbevoegdheden financiën zoals vermeld in artikel 8;
  4. De tekenbevoegdheden verwerving zoals vermeld in artikel 9.

Artikel 8. Tekenbevoegdheden financiën

De functionarissen zoals vermeld in bijlage 1: matrix tekenbevoegdheden financiën KMar (en in het HBR Defensie), zijn bevoegd tot het ondertekenen van de desbetreffende documenten.

Artikel 9. Tekenbevoegdheden verwerving

De functionarissen zoals vermeld in bijlage 2: matrix tekenbevoegdheden verwerving KMar (en in het HBR Defensie), zijn bevoegd tot het ondertekenen van de desbetreffende documenten.

Artikel 10. Intrekking huidige Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit KMar

Met de invoering van dit besluit wordt het Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit KMar 2013 ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 12. Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee 2015.


Bijlage 1: Matrix tekenbevoegdheden financiën KMar


Bijlage 2: Matrix tekenbevoegdheden verwerving KMar

Naar boven