Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Commando Zeestrijdkrachten 2010
Geldigheid:24-11-2010 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Commando Zeestrijdkrachten 2010

gelet op artikel 15, tweede lid, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
02-11-10CDSBS/2010023517 24-11-10

Artikel 1. Het Commando Zeestrijdkrachten

1. Het Commando Zeestrijdkrachten staat onder leiding van de Commandant Zeestrijdkrachten. Onverminderd artikel 11 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005 is de Commandant Zeestrijdkrachten belast met:

 1. het, met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Commandant der Strijdkrachten, geven van leiding aan het Commando Zeestrijdkrachten;
 2. het bewaken van het protocol en de tradities van het Commando Zeestrijdkrachten;
 3. het optreden als autoriteit maritiem optreden.

2. Tot het Commando Zeestrijdkrachten behoren tevens die militairen die namens het Commando Zeestrijdkrachten bij andere organisatie-elementen zijn geplaatst.

Artikel 2. De organisatie van het Commando Zeestrijdkrachten

1. De Commandant Zeestrijdkrachten vormt samen met de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten één bestuurlijke eenheid in het geven van leiding aan het Commando Zeestrijdkrachten.

2. Het Commando Zeestrijdkrachten bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. de Stafgroep Commandant Zeestrijdkrachten;
 2. de directie Planning & Control;
 3. de directie Operaties;
 4. de directie Personeel;
 5. de directie Operationele Ondersteuning;
 6. het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied;
 7. het Kustwachtcentrum.

Artikel 3. De stafgroep Commandant Zeestrijdkrachten

1. De stafgroep Commandant Zeestrijdkrachten bestaat uit:

 1. het Kabinet;
 2. de afdeling Bestuursondersteuning;
 3. de afdeling Juridische zaken;
 4. de afdeling Communicatie.

2. Elk van de stafonderdelen, genoemd in het eerste lid, staat onder leiding van een hoofd die een directe relatie heeft met de Commandant Zeestrijdkrachten en de plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. De Stafgroep is belast met:

 1. het verzorgen van managementondersteuning voor de Commandant Zeestrijdkrachten;
 2. het verzorgen van de bestuurlijke ondersteuning voor de Commandant Zeestrijdkrachten in zijn rol als militair-maritiem adviseur als lid van diverse raden binnen de Bestuursstaf, ten behoeve van de beleidsontwikkeling op Bestuursstafniveau;
 3. de (militair) juridische ondersteuning en de advisering van de Commandant Zeestrijdkrachten onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, en het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van en door het Commando Zeestrijdkrachten;
 4. het verzorgen van de interne en externe communicatie van het Commando Zeestrijdkrachten en het geven van communicatieadvies binnen de kaders van de directie Voorlichting en Communicatie (DVC);
 5. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Zeestrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 6. het verzorgen van de persoonlijke, ceremoniële en protocollaire ondersteuning van de Commandant Zeestrijdkrachten.

Artikel 4. De directie Planning & Control

De directie Planning & Control staat onder leiding van de directeur Planning & Control die is belast met:

 1. het met inachtneming van de opdracht, planningskaders en (functionele) richtlijnen van de Commandant Zeestrijdkrachten geven van leiding aan de directie Planning & Control;
 2. het uitvoeren van de controllersfunctie van het Commando Zeestrijdkrachten;
 3. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control uitvoeren van de door hem gemandateerde taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak Financieel Economische Zaken; Op basis van dit mandaat heeft Directeur Planning & Control in zijn hoedanigheid als controller van het Commando Zeestrijdkrachten rechtstreeks toegang tot de Commandant Zeestrijdkrachten;
 4. het coördineren en leiden van de activiteiten van de Planning & Controlcyclus binnen het Commando Zeestrijdkrachten als onderdeel van de Beleids-, Plannings- en Begrotingsprocedure inclusief het opstellen van de vereiste documenten;
 5. het uitvoering geven aan de ontwikkeling, het beheer en de borging van de bedrijfsvoering van het Commando Zeestrijdkrachten in brede zin;
 6. het uitvoeren van het voorafgaand toezicht op projecten en activiteiten met financiële consequenties en het verzorgen van 'SMART'- informatie aangaande financieel economische bedrijfsaspecten;
 7. het door middel van het audit instrumentarium vergroten voor de Commandant Zeestrijdkrachten van het inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering van het Commando Zeestrijdkrachten alsmede de daarover afgelegde verantwoording teneinde de bedrijfsvoering, de verantwoording en de sturing voortdurend te verbeteren;
 8. het toetsen en analyseren van financiële, personele, materiële en operationele gegevens teneinde te kunnen vaststellen en verantwoorden in welke mate de beoogde doelstellingen zijn gehaald, de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en het gebruik van middelen volgens planning is verlopen, waarbij eventuele afwijkingen tot hun oorzaak worden herleid;
 9. het - naar aanleiding van geconstateerde verbetermogelijkheden in de doelbereiking - formuleren en doorvoeren van maatregelen ten aanzien van beoogde doelstellingen, geplande activiteiten of middelentoewijzing;
 10. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Zeestrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 11. het ontwikkelen en onderhouden van functionele richtlijnen - ten aanzien van het eigen terrein van verantwoordelijkheid - voor de gehele CZSK-organisatie;
 12. het binnen het Commando Zeestrijdkrachten optreden als centraal aanspreekpunt voor de Commandant der Strijdkrachten voor het beleids-, plannings- en begrotingsproces;
 13. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Planning & Control.

Artikel 5. De directie Operaties

De directie Operaties staat onder leiding van de directeur Operaties die is belast met:

 1. het met inachtneming van de opdracht, planningskaders en (functionele) richtlijnen van de Commandant Zeestrijdkrachten geven van leiding aan de directie Operaties;
 2. het ontwikkelen en onderhouden van maritiem-expeditionair vermogen in al zijn facetten;
 3. het ontwikkelen en onderhouden van maritieme doctrines en tactieken;
 4. het aanbrengen en behouden van de geoefendheid van enkelvoudige eenheden, samengestelde eenheden en een ‘deployable’ staf;
 5. mede gelet op de taken van het Defensie Operatie Centrum, het, al dan niet als formerend Operationeel Commando, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten uitvoeren van coördinerende activiteiten t.b.v. operaties;
 6. het coördineren van de ondersteuning van eenheden die worden ingezet door de Commandant der Strijdkrachten, dan wel de Belgische Chief of Defense voor zover die inzet in binationaal verband en via de organisatie van de Admiraal Benelux wordt aangestuurd;
 7. de operationele planning van operaties voorafgaande aan maar ook tijdens en na de operaties ten behoeve van het Defensie Operatie Centrum en het Belgische Center of Operations;
 8. het geven van leiding aan de Dienst der Hydrografie en in dat kader uitvoeren van hydrografische, oceanografische en meteorologische ondersteuning bij militair optreden met daarnaast systematisch zeebodemonderzoek en nautische kartering overeenkomstig internationale verdragen;
 9. het ontwikkelen en onderhouden van functionele richtlijnen - ten aanzien van het eigen terrein van verantwoordelijkheid - voor de gehele CZSK-organisatie;
 10. het binnen het Commando Zeestrijdkrachten optreden als aanspreekpunt voor de directeur van de directie Operaties van de Defensiestaf;
 11. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Zeestrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 12. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Operaties.

Artikel 6. De directie Personeel

De directie Personeel staat onder leiding van de directeur Personeel die is belast met:

 1. het met inachtneming van de opdracht, planningskaders en (functionele) richtlijnen van de Commandant Zeestrijdkrachten geven van leiding aan de directie Personeel;
 2. het opleiden of doen opleiden van personeel;
 3. het beheer van militair en burgerpersoneel binnen het CZSK en de aangewezen organisatie-elementen daarbuiten waarvoor het CZSK een vullingplicht heeft;
 4. het verlenen of doen verlenen van personele en geneeskundige zorg aan het personeel;
 5. het aanbrengen en bestendigen, binnen de opdracht en planningskaders van de Commandant Zeestrijdkrachten, van de personele gereedheid van eenheden van het Commando Zeestrijdkrachten;
 6. het binnen het Commando Zeestrijdkrachten optreden als aanspreekpunt voor de Hoofddirectie Personeel van de Bestuursstaf;
 7. het formuleren van de eisen aan de door het Commando Dienstencentra op te leveren personele diensten en producten aan het Commando Zeestrijdkrachten, binnen de gestelde kaders;
 8. het ontwikkelen en onderhouden van functionele richtlijnen - ten aanzien van het eigen terrein van verantwoordelijkheid - voor de gehele CZSK-organisatie;
 9. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Zeestrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 10. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Personeel.

Artikel 7. De directie Operationele Ondersteuning

De directie Operationele Ondersteuning staat onder leiding van de directeur Operationele Ondersteuning die is belast met:

 1. het met inachtneming van de opdracht, planningskaders en (functionele) richtlijnen van de Commandant Zeestrijdkrachten geven van leiding aan de directie Operationele Ondersteuning;
 2. het aanbrengen en bestendigen, binnen de opdracht en planningskaders van de Commandant Zeestrijdkrachten, van de materiële gereedheid van eenheden van het Commando Zeestrijdkrachten;
 3. het vastleggen van de bedrijfsvoering en het aanbrengen van basisgeoefendheid tot en met het niveau van de Safety And Readiness Check 2 (SARC-2);
 4. het facilitair ondersteunen van alle processen binnen het Commando Zeestrijdkrachten;
 5. het coördineren van de informatievoorziening binnen het Commando Zeestrijdkrachten;
 6. het binnen het Commando Zeestrijdkrachten optreden als aanspreekpunt voor de Defensie Materieel Organisatie;
 7. het formuleren van de eisen aan de door de Defensie Materieel Organisatie en het Commando Dienstencentra op te leveren producten en diensten aan het Commando Zeestrijdkrachten, binnen de gestelde kaders;
 8. het ontwikkelen en onderhouden van functionele richtlijnen - ten aanzien van het eigen terrein van verantwoordelijkheid - voor de gehele CZSK-organisatie;
 9. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Zeestrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 10. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Operationele Ondersteuning.

Artikel 8. Het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied

1. Het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied staat onder leiding van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied die is belast met:

 1. het met inachtneming van de opdracht, planningskaders en (functionele) richtlijnen van de Commandant Zeestrijdkrachten geven van leiding aan het organisatieonderdeel Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied;
 2. het door middel van opleiden, trainen en oefenen bestendigen van de gewenste operationele inzetbaarheid van de eenheden in het aandachtsgebied van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied;
 3. het geven van de operationele leiding aan alle onderdelen van de krijgsmacht die opereren in de door de Commandant Zeestrijdkrachten aangegeven aandachtsgebieden;
 4. het namens de Commandant der Strijdkrachten en Commandant Zeestrijdkrachten inzetten van eenheden in de juiste samenstelling en voorzien van de juiste middelen om een vooraf gesteld doel te bereiken dat binnen de missie van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied valt;
 5. het verzorgen van de Antilliaanse en Arubaanse dienstplicht, waaronder het begeleiden, opleiden en trainen van nieuwe miliciens en kaderleden alsmede het daadwerkelijk inzetten voor taken in het kader van wachten en diensten na afronding van de opleiding;
 6. het faciliteren en leveren van de geautoriseerde operationele, materieels- en personeelslogistieke ondersteuning aan derden (met name de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen & Aruba);
 7. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Commandant Zeestrijdkrachten, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
 8. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het organisatieonderdeel Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied.

2. De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied is tevens directeur van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen & Aruba en belast met de operationele leiding hiervan.

Artikel 9. Het Kustwachtcentrum

Het kustwachtcentrum, behorend tot de bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie van 17 november 2006 ingestelde Kustwacht voor Nederland, verricht de in artikel 1, onderdeel d, van dat besluit genoemde taken. Op basis van artikel 2 van voornoemd besluit is de Kustwacht beheersmatig ondergebracht bij CZSK.

Artikel 10. Intrekking huidige subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Commando Zeestrijdkrachten 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie.

Artikel 12. Citeertitel

Dit subtaakbesluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Commando Zeestrijdkrachten 2010.  

Naar boven