Onderwerp: Bezoek-historie

Sub-taakbesluit DAB
Geldigheid:01-07-1992 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Sub-taakbesluit DAB

Gelet op artikel 13, tweede lid, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 1992;

Vastst./Wijz. datumBronNummerWijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
09-05-94 DAB D92/275   01-07-92

Artikel 1 Organisatie van de directie algemene beleidszaken (DAB)

Onder de directie algemene beleidszaken ressorteert de bijzondere organisatie-eenheid te Wenen.

Artikel 2 Taak directie algemene beleidszaken

De directie algemene beleidszaken staat onder leiding van de directeur die is belast met de volgende taken:

  1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de bewindslieden en de secretaris-generaal geven van ambtelijke leiding aan de directie algemene beleidszaken;
  2. het adviseren over internationale en nationale politieke en maatschappelijke factoren die van belang zijn voor het defensiebeleid;
  3. het ontwikkelen van beleidsalternatieven;
  4. het toetsen van officiële defensiestukken aan algemene kwaliteitseisen;
  5. het voorbereiden van en deelnemen aan interdepartementaal en internationaal overleg en meer in het bijzonder het adviseren over veiligheidspolitieke en wapenbeheersingsaangelegenheden in VN-, CVSE-, NAVO-, EG- en WEU-verband;
  6. het voorbereiden en redigeren van toespraken van de politieke leiding van het ministerie;
  7. parlementaire aangelegenheden, waaronder het voorbereiden en redigeren van stukken aan het parlement.

Artikel 3 Bijzondere organisatie-eenheid te Wenen

De eenheid staat onder leiding van de Nederlandse defensievertegenwoordiger te Wenen. Hij vertegenwoordigt de minister van Defensie bij de onderhandelingen in het kader van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en bij de besprekingen over de uitvoering van wapenbeheersingsovereenkomsten.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1992.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als :"Sub-taakbesluit DAB 1992".

Naar boven