Onderwerp: Bezoek-historie

Sub-taakbesluit MIVD 2009
Geldigheid:01-05-2008 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Sub-taakbesluit MIVD 2009

Gelet op artikel 15, tweede lid, van het Algemene organisatiebesluit Defensie 2005;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
11-05-10MIVDMIVD/DIS200901-05-2008

Artikel 1 Organisatie van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) bestaat uit de volgende organisatie eenheden:

a. Directie MIVD, omvattende: 1.Directeur MIVD 2.Plaatsvervangend Directeur MIVD;

b. Kabinet Directeur en Stafafdelingen MIVD, omvattende: 1.Kabinet Directeur; 2.Stafafdeling Beleid; 3.Stafafdeling Control; 4.Stafafdeling Ondersteuning.

c. Afdelingen MIVD, omvattende: 1.Afdeling Inlichtingen; 2.Afdeling Signals Intelligence; 3.Afdeling Geheime Inlichtingen Operaties; 4.Afdeling Militaire Operaties; 5.Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid; 6.Nationale Sigint Organisatie.

Artikel 2 Kabinet Directeur

Het Kabinet Directeur staat onder leiding van het Hoofd Kabinet Directeur. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan het Kabinet Directeur;
 2. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie MIVD;
 3. het adviseren over en het zorgdragen voor inhoudelijke voorbereiding, coördinatie en verslaglegging van politieke, ambtelijke en militaire fora op departementaal, interdepartementaal, nationaal en internationaal niveau waaraan de directie MIVD deelneemt;
 4. het ondersteunen van de directie MIVD op protocollair en representatief gebied;
 5. het optreden als aanspreekpunt voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en ingestelde (parlementaire) onderzoekscommissies alsmede het coördineren van de daaruit voortvloeiende (onderzoeks)opdrachten.

Artikel 3 Stafafdeling Beleid

De Stafafdeling Beleid staat onder leiding van het Hoofd Stafafdeling Beleid. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Stafafdeling Beleid;
 2. het monitoren van op (middel)lange termijn van belang zijnde politieke, ambtelijke, militair-operationele, technologische en beleidsmatige (inter)nationale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de I&V-keten en de MIVD, alsmede het signaleren van daaruit voortvloeiende consequenties voor de I&V-keten en de MIVD en het op basis daarvan opstellen van lange termijn I&V-beleidskaders;
 3. het zorgdragen voor de beleidsadvisering, de inhoudelijke voorbereiding en de coördinatie met betrekking tot politieke, ambtelijke en militaire fora op (inter)departementaal en (inter)nationaal niveau waaraan de directie MIVD deelneemt;
 4. het ontwikkelen van internationaal en interdepartementaal I&V-beleid en het namens Defensie deelnemen aan algemene, beleidsondersteunende en coördinerende internationale en / of interdepartementale werkverbanden en fora inzake I&V-aangelegenheden;
 5. het onderhouden van externe relaties en het bewaken van de Quid Pro Quo-balans en het hierover gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie MIVD;
 6. het vorm en inhoud geven aan het corporate communicatiebeleid met betrekking tot de MIVD alsmede het inrichten van de interne en externe communicatie binnen de kaders van DVC en het daarover gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie MIVD.

Artikel 4 Stafafdeling Control

De Stafafdeling Control staat onder leiding van het Hoofd Stafafdeling Control. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Stafafdeling Control;
 2. het leveren van een bijdrage aan het planning- en controlproces van de Bestuursstaf alsmede het initiëren en coördineren van desamenstelling van dienstbrede plan- en begrotingsproducten;
 3. het stellen van dienstbrede kaders ten aanzien van besturing, planning, (financial) control en kwaliteit alsmede het beheren van personele en materiële budgetten van de MIVD;
 4. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie MIVD over de taakuitvoering in relatie tot capaciteit, middelen en (her)prioriteitsstelling; het toetsen van en adviseren over verbeteringen van de kwaliteit van processen en klanttevredenheid met betrekking tot producten MIVD en de ingezette (inlichtingen)middelen;
 5. het adviseren over en doen verrichten van activiteiten met betrekking tot de juridische borging van de operationele en bedrijfsvoeringsprocessen van de MIVD met inachtneming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en overige vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 5 Stafafdeling Ondersteuning

De Stafafdeling Ondersteuning staat onder leiding van het Hoofd Stafafdeling Ondersteuning. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Stafafdeling Ondersteuning;
 2. het zorgdragen voor een effectieve, efficiënte en transparante organisatie van de bedrijfsvoerings- en productieprocessen van de (staf)afdelingen van de MIVD;
 3. het ontwikkelen van plannen en procedures op het gebied van ICT, documentaire informatievoorziening, huisvesting, verwerving, integrale veiligheid en algemene ondersteuning en het beschikbaar stellen van faciliteiten en middelen op deze gebieden met inachtneming van defensiebrede procedures ter zake;
 4. het coördineren van alle S1, S4, S6, S7 en S8 aspecten van uitzendingen van MIVD-entiteiten, door advisering en ondersteuning van de Afdeling Militaire Operaties op alle deelterreinen die gerelateerd zijn aan Bedrijfsvoering.

Artikel 6 Afdeling Inlichtingen

De Afdeling Inlichtingen staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Inlichtingen. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Afdeling Inlichtingen;
 2. het in het kader van de taken genoemd in artikel 7, lid 2, onderdelen a en e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 verwerven en analyseren van gegevens alsmede het samenstellen, leveren en presenteren van multidisciplinaire inlichtingenproducten en het samenstellen en leiden van de multidisciplinaire productieteams van de MIVD;
 3. het leveren van bijdragen aan het opstellen van het aanwijzingsbesluit van de Minister-President in het kader van de taak genoemd in artikel 7, lid 2, onderdeel e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;
 4. het, ten aanzien van inlichtingen, vertegenwoordigen van de MIVD in internationale fora alsmede het houden van bilaterale besprekingen met partnerdiensten;
 5. het verwerven, publiceren en distribueren van CLASSINT, OSINT en IMINT informatie voor de MIVD alsmede het beheren en actueel houden van de daarbij te gebruiken informatiesystemen.

Artikel 7 Afdeling Signals Intelligence

De Afdeling Signals Intelligence staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Signals Intelligence. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Afdeling Signals Intelligence;
 2. het in het kader van de taken genoemd in artikel 7, lid 2, onderdelen a, c en e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doen verzamelen van signals intelligence (Sigint) als bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en in voorkomend geval het doen uitvoeren van de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 28 en 29 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;
 3. het deelnemen in de multidisciplinaire productieteams van de MIVD en het leveren van inlichtingenbijdragen en expertise op het gebied van sigint;
 4. het uitvoeren van wetenschappelijk cryptografisch en signaalonderzoek teneinde het sigint-productieproces te consolideren en te verbeteren;
 5. het fungeren als kennis- en (beleids)adviescentrum met betrekking tot sigint-aangelegenheden alsmede het ondersteunen van de Directeur MIVD in zijn functie van nationale I&V- en internationale sigint-autoriteit;
 6. het, ten aanzien van sigint, vertegenwoordigen van de MIVD in internationale fora alsmede het houden van bilaterale besprekingen met partnerdiensten.

Artikel 8 Afdeling Geheime Inlichtingen Operaties

De Afdeling Geheime Inlichtingen Operaties staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Geheime Inlichtingen Operaties. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Afdeling Geheime Inlichtingen Operaties;
 2. het in het kader van de taken genoemd in artikel 7, lid 2, onderdelen a, c en e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doen verzamelen van niet vrij toegankelijke informatie met behulp van menselijke bronnen en daaraan gerelateerde technische hulpmiddelen als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en in voorkomend geval het doen uitvoeren van de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 en 30 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;
 3. het deelnemen in de multidisciplinaire productieteams van de MIVD en het leveren van inlichtingenbijdragen en expertise op het gebied van human intelligence;
 4. het, ten aanzien van human intelligence, vertegenwoordigen van de MIVD in internationale fora alsmede het houden van bilaterale besprekingen met partnerdiensten.

Artikel 9 Afdeling Militaire Operaties

De Afdeling Militaire Operaties staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Militaire Operaties. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Afdeling Militaire Operaties;
 2. het zorgdragen voor een operationeel totaaloverzicht van de activiteiten en ontwikkelingen in de operatiegebieden en overige aandachtsgebieden van de MIVD, op basis van door analyseteams, de J2 DOPS en de uitgezonden J2/MIVD-entiteiten aangeleverde informatie;
 3. het formeren, gereed stellen, operationeel aansturen, monitoren en ondersteunen van en het functioneren als eerstelijns aanspreekpunt voor alle uitgezonden MIVD-entiteiten;
 4. het deelnemen in de multidisciplinaire productieteams van de MIVD en het leveren van inlichtingenbijdragen en expertise op het gebied van militaire operaties.

Artikel 10 Afdeling Contra-inlichtingen en Veiligheid

De Afdeling Contra-inlichtingen en Veiligheid staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Contra-inlichtingen en Veiligheid. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD geven van ambtelijke leiding aan de Afdeling Contra-inlichtingen en Veiligheid;
 2. het in het kader van de taken genoemd in artikel 7, lid 2, onderdelen a, c en e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doen uitvoeren van contra-inlichtingenactiviteiten waaronder in voorkomend geval het doen uitvoeren van de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 en 30 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;
 3. het in het kader van de taak genoemd in artikel 7, lid 2, onderdeel b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doen uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede het adviseren over vertrouwensfuncties bij het ministerie van Defensie en bij Defensieorderbedrijven;
 4. het in het kader van de taak genoemd in artikel 7, lid 2, onderdeel d, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doen uitvoeren van activiteiten gericht op het bevorderen van de beveiliging van materieel en gegevens betreffende de krijgsmacht waarvan de geheimhouding geboden is;
 5. het in het kader van de taak genoemd in artikel 7, lid 2, onderdeel f, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doen opstellen van dreigingsanalyses op het gebied van contra-inlichtingen en veiligheid;
 6. het deelnemen in de multidisciplinaire productieteams van de MIVD en het leveren van inlichtingenbijdragen en expertise op het gebied van contra-inlichtingen en veiligheid;
 7. het, ten aanzien van contra-inlichtingen en veiligheid, vertegenwoordigen van de MIVD in internationale fora alsmede het houden van bilaterale besprekingen met partnerdiensten.

Artikel 11 Nationale Sigint Organisatie

De Nationale Sigint Organisatie staat onder leiding van het Hoofd Nationale Sigint Organisatie. Deze is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur MIVD en dienstleiding AIVD geven van ambtelijke leiding aan de Nationale Sigint Organisatie (NSO);
 2. het intercepteren van niet-kabelgebonden telecommunicatie overeenkomstig door MIVD en AIVD verstrekte opdrachten evenals het intercepteren van deze telecommunicatie ter verkenning van de ether;
 3. het onder regie van MIVD en AIVD onderhouden van externe (inter)nationale relaties alsmede het in (inter)nationaal verband uitwisselen van technische gegevens in het kader van de uitvoering van de technische samenwerking;
 4. het formeren van Sigint Detachementen (personeel en materieel) ten behoeve van onder meer CVH-operaties en het uitvoeren van spectrum inventarisaties;
 5. het verrichten van onderzoek op het gebied van niet-kabelgebonden telecommunicatie en interceptie daarvan alsmede het gevraagd en ongevraagd adviseren van MIVD en AIVD over de capaciteiten, technische kennis en mogelijkheden van de NSO.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

Het Sub-taakbesluit MIVD 2005 d.d. 27 juni 2005, nr. MIVD/DIS2005014611 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van de plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie en werkt terug tot en met 1 mei 2008.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Sub-taakbesluit MIVD 2009.

 

 

 

Naar boven