Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit DJZ 2013
Geldigheid:01-11-2013 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit DJZ 2013

Gelet op artikel 15, tweede lid, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013;

Vastst./Wijz. datumBronNummerWijz. t.a.v.Inwerkingtr. datum
17-04-14 DJZ BS/2014005858  01-11-13

Artikel 1 Organisatie van de directie juridische zaken

De directie juridische zaken bestaat uit:

 1. het cluster wet- en regelgeving;
 2. het cluster internationale aangelegenheden;
 3. het cluster nationale taken en rechtshandhaving;
 4. het cluster civielrecht;
 5. het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht;
 6. de militair juridische dienst krijgsmacht.

Artikel 2 Directie juridische zaken

De directeur juridische zaken laat zich bij de uitvoering van zijn taken, genoemd in artikel 8, onder a, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013, bijstaan door:

 1. een plaatsvervangend directeur die is belast met: 1°. de waarneming van de directeur juridische zaken bij diens afwezigheid; 2°. door de directeur juridische zaken opgedragen werkzaamheden of taken;
 2. een adjunct directeur die is belast met door de directeur juridische zaken opgedragen werkzaamheden of taken.

Artikel 3 Cluster wet- en regelgeving

Het cluster wet- en regelgeving is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Juridische Zaken verrichten van de werkzaamheden van het cluster wet- en regelgeving;
 2. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van het wet- en regelgevingsbeleid binnen defensie;
 3. het tot stand brengen en evalueren van wet- en regelgeving met uitzondering van wet- en regelgeving op het terrein van rechtspositie en pensioenen;
 4. het mede tot stand brengen en wijzigen van regelgeving van andere ministeries;
 5. het fungeren als contactpunt voor de directie wetgevingskwaliteitsbeheer van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de wet- en regelgeving op het defensieterrein;
 6. het zorgdragen voor de juridische zorgvuldigheid van de bestuurlijke vormgeving van de defensieorganisatie;
 7. de zorg voor de behandeling van constitutionele vraagstukken.

Artikel 4 Cluster internationale aangelegenheden

Het cluster internationale aangelegenheden is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Juridische Zaken verrichten van de werkzaamheden van het cluster internationale aangelegenheden;
 2. het opstellen van verdragen en andere (inter)nationale overeenkomsten en regelingen, de juridische toetsing daarvan alsmede de advisering op dit terrein;
 3. de juridisch-bestuurlijke advisering op het gebied van de internationale rechtsorde en veiligheid, waaronder begrepen vredesoperaties, alsmede op het gebied van stationeringaangelegenheden waaronder begrepen de liaisonfunctie in de Bondsrepubliek Duitsland;
 4. de toetsing van defensieproducten op volkenrechtelijke en humanitair oorlogsrechtelijke zorgvuldigheid alsmede de advisering op dit gebied.

Artikel 5 Cluster nationale taken en rechtshandhaving

Het cluster nationale taken en rechtshandhaving is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de directeur juridische zaken verrichten van de werkzaamheden van het cluster nationale taken en rechtshandhaving;
 2. de juridisch-bestuurlijke toetsing van en advisering over de inzet van (onderdelen van) de krijgsmacht op het gebied van de handhaving van de nationale rechtsorde en veiligheid, waaronder militaire steunverlening in het openbaar belang, militaire bijstand en bijzondere bijstand (terrorismebestrijding) op grond van de Politiewet 2012, bijstand op grond van de Wet Veiligheidsregio’s en in het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
 3. de juridisch-bestuurlijke toetsing en advisering op het gebied van Koninkrijksaangelegenheden en van de maritieme rechtshandhaving;
 4. de beoordeling van en advisering over convenanten die door de minister, de secretaris-generaal of de commandant der strijdkrachten worden aangegaan;
 5. de juridisch-bestuurlijke advisering in aangelegenheden betreffende de Koninklijke Marechaussee, zowel ten aanzien van haar eigen taken als ten aanzien van de ondersteuning van de civiele autoriteiten (waaronder bijstand).

Artikel 6 Cluster civielrecht

Het cluster civielrecht is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Juridische Zaken verrichten van de werkzaamheden van het cluster civielrecht;;
 2. het mede opstellen van civielrechtelijke overeenkomsten en internationale materieelsamenwerkingsovereenkomsten, het juridisch toetsen van concepten daarvan, alsmede het adviseren met betrekking tot deze onderwerpen;
 3. het toetsen van aanbestedingsstukken, alsmede het adviseren op het terrein van het aanbestedingsrecht;
 4. het bewaken van de juridisch-bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid in relatie tot de betrekkingen met de Nederlandse defensie-industrie;
 5. het adviseren met betrekking tot de juridische aspecten van markt en overheid, zoals publiek private samenwerking, steunverlening en werken voor derden;
 6. het toetsen van producten van andere onderdelen op civielrechtelijke zorgvuldigheid, alsmede het adviseren op dit terrein;
 7. het afhandelen van overige civielrechtelijke aangelegenheden, waaronder de afhandeling van bijzondere schadegevallen;
 8. het in rechte vertegenwoordigen van de Minister op de in dit artikel genoemde gebieden.

Artikel 7 Cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht

Het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht is belast met de volgende taken:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Juridische Zaken verrichten van de werkzaamheden van het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht;
 2. de toetsing van defensieproducten op bestuursrechtelijke, milieu- en omgevingsrechtelijke zorgvuldigheid alsmede de advisering op dit terrein;
 3. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van het defensiebeleid met betrekking tot de toepassing van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht, het verzorgen van rapportages op dit terrein, alsmede het behandelen van gratieverzoeken;
 4. het fungeren als contactpunt van het Ministerie van Defensie ten behoeve van het openbaar ministerie;
 5. het toetsen en coördineren van de beantwoording van vragen betreffende verzoekschriften van het parlement alsmede het toetsen en coördineren van de behandeling van onderzoeken van de Nationale ombudsman;
 6. het behandelen van bezwaarschriften, beroepschriften en hoger beroepschriften als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en het optreden ter terechtzitting in defensie-aangelegenheden op de in dit artikel genoemde gebieden.

Artikel 8 Militair juridische dienst krijgsmacht

Het hoofd van de militair juridische dienst krijgsmacht is belast met het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Juridische Zaken invulling geven aan de rol van hoofd van de militair juridische dienst krijgsmacht overeenkomstig de Aanwijzing SG A/910 inzake de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht;

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subtaakbesluit DJZ 2013.


Nota van Toelichting Ingaande 1 november 2013 is het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 in werking getreden. In navolging hiervan zijn per die datum ook het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013 en het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013 in werking getreden. Voorts is de organisatiestructuur van de directie juridische zaken veranderd per 1 november 2013. Tot slot zijn bepaalde, in het Subtaakbesluit DJZ 2005 genoemde wetten vervallen en vervangen. Deze omstandigheden vormen aanleiding tot aanpassing van het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit DJZ 2005 en het Subtaakbesluit DJZ 2005. De directie juridische zaken is ingaande 1 november 2013 een platte organisatie, onderverdeeld in 5 clusters en de militair juridische dienst krijgsmacht , onder eenhoofdige leiding. Een aantal taken die de sector internationale en juridische beleidsaangelegenheden uitvoerde, is overgeheveld naar het nieuwe cluster nationale taken en rechtshandhaving.

Naar boven