Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2013
Geldigheid:01-11-2013 t/m 30-04-2016Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2013

Gelet op artikel 3, eerste lid, van Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2013;

Vastst./Wijz. datumBronNummerWijz. t.a.v.Inwerkingtr. datum
17-04-14 DJZ BS/2014005858  01-11-13

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. bewindspersoon: de Minister van Defensie;

b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Plaatsvervangend directeur en adjunct directeur

Aan de plaatsvervangend directeur en de adjunct directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 2 van het Subtaakbesluit DJZ 2013 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 3 Cluster civielrecht

Aan de senior-medewerkers van het cluster civielrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 6, onder h, van het Subtaakbesluit DJZ 2013 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 4 Cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht

Aan de senior-medewerkers van het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 7, onder f, van het Subtaakbesluit DJZ 2013 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 5 Voorleggen aan Directeur Juridische Zaken

De functionaris, bedoeld in de artikelen 3 en 4, maakt geen gebruik van de aan hem verleende bevoegdheden in gevallen waarin de rechtshandeling of andere handeling van een zodanig gewicht is dat deze redelijkerwijs door de Directeur Juridische Zaken dient te worden verricht.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Sub-mandaatregeling DJZ 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2013.

Naar boven