Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtingingsbesluit Directie Audit Dienst Defensie 2005
Geldigheid:18-07-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtingingsbesluit Directie Audit Dienst Defensie 2005

Gelet op artikel 3, eerste lid van het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2005;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
18-07-05ADD18-07-05

Artikel 1

1. Aan het Hoofd Stafafdeling Beleid, Control & Vaktechniek, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit ADD 2005, artikel 3 onder b tot en met j tot zijn werkterrein behoren.

2. Aan het Hoofd Stafafdeling Bedrijfsondersteuning wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit ADD 2005, artikel 4 onder b tot en met d tot zijn werkterrein behoren.

3. Aan de Auditmanager Audit Jaarverslag wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit ADD 2005, artikel 5 lid 1 onder b tot en met c tot zijn werkterrein behoren.

4. Aan de Auditmanager Audit Beheer wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taak die ingevolge het subtaakbesluit ADD 2005, artikel 5 lid 2 onder b tot zijn werkterrein behoort.

5. Aan de Auditmanager Contractauditing wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit ADD 2005, artikel 6 lid onder b tot en met e tot zijn werkterrein behoren.

6. Aan de Auditmanager Aspect Auditing wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit ADD 2005, artikel 7 lid 1 onder b tot en met e tot zijn werkterrein behoren.

7. Aan de Auditmanager ICT-Auditing wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit ADD 2005, artikel 7 lid 2 onder b tot en met g tot zijn werkterrein behoren.

8. De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met het zevende lid omvat niet:

  1. De bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, met werking buiten de ADD;
  2. De bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien degene die in het besluit waartegen bezwaar richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;
  3. De bevoegdheid tot het beslissen inzake stukken, bestemd voor de Nationale Ombudsman;
  4. Voordrachten voor onderscheidingen;
  5. De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake onderwerpen met een mogelijk politiek gevoelig karakter dan wel van principieel financieel/beleidsmatige aard.

Artikel 2

De sub-mandaatregeling defensie accountantsdienst (ADD) 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie en werkt terug tot en met 18 juli 2005.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, - volmacht en -machtigingsbesluit directie Audit Dienst Defensie 2005.

Artikel 5

Dit besluit zal in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.  

Naar boven