Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013
Geldigheid:01-11-2013 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013

Gelet op artikel 25 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013;

Vastst./Wijz. datumBronNummerWijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
20-12-13 DMO/P&O (Stcrt 2014, 1930)

2013.021784

 01-11-13

Artikel 1. Organisatie van de Defensie Materieel Organisatie

1. De Defensie Materieel Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Kabinet Directeur DMO;

 2. Directie Financiën & Control;

 3. Personeel & Organisatie;

 4. Bestuur & Bedrijfsvoering

 5. Directie Materieellogistiek inclusief C2CoE & de Defensie Pijpleiding Organisatie;

 6. Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC).

 7. Operations

Artikel 2. Kabinet Directeur DMO

Het kabinet Directeur DMO staat onder leiding van de Chef Kabinet die is belast met:

 1. Het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Defensie Materieel Organisatie geven van ambtelijke leiding aan het Kabinet Directeur DMO;

 2. Het adviseren en ondersteunen van de Directeur DMO in de uitvoering van zijn taken als adviseur voor de politieke en ambtelijke leiding en als hoogste lijnmanager van de DMO m.b.t. de interne bedrijfsvoering, de informatievoorziening, communicatie en beheers aangelegenheden;

 3. Het ondersteunen van de Directeur DMO waaronder managementondersteuning, secretariële ondersteuning, vervoerstaken, onderofficiers aangelegenheden, organiseren / coördineren van de planning, voorbereiding en uitvoering van nationale en internationale bezoeken, alsmede het organiseren / coördineren van evenementen en symposia;

 4. Het ondersteunen van de Directeur DMO in zijn rol als National Armaments Director (NAD);

 5. Het adviseren op het gebied van integriteitzaken en het coördineren van de vertrouwenspersonen DMO;

 6. Het ontwikkelen en uitvoering geven aan kaders en uitgangspunten voor DMO op het gebied van communicatie en zorg dragen voor een eenduidige communicatie;

 7. Het zorgdragen voor de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het Kabinet Directeur DMO.

Artikel 3. Directie Financiën & Control

De Directie Financiën & Control staat onder leiding van de Directeur Financiën & Control die is belast met:

 1. Het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Defensie Materieel Organisatie geven van ambtelijke leiding aan de Directie Financiën en Control;

 2. Het met inachtneming van het Besluit Taak FEZ en Comptabiliteitswet, uitvoeren van de wettelijke opgedragen taken;

 3. Het opzetten van en leveren van bijdragen aan de control cyclus voor de DMO en de F&C-processen zoals deze binnen Defensie worden gehanteerd;

 4. Het organiseren, ontwikkelen, implementeren en realiseren van richtlijnen, -processen en -producten op het gebied van F&C;

 5. Het leveren van ondersteuning en advies bij grote en of complexe dan wel politieke gevoelige projecten voor instandhouding en voorzien in materieel of diensten;

 6. Het zorgdragen voor en bewaken van een doelmatige en rechtmatige realisatie van de begroting;

 7. Het adviseren, begeleiden en ondersteunen van het management bij vraagstukken met (potentiële) financiële gevolgen en bijbehorende besluitvorming;

 8. Het zorgdragen voor de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Directie Financiën & Control.

Artikel 4. Personeel & Organisatie

Personeel & Organisatie staat onder leiding van het Hoofd Personeel & Organisatie die is belast met:

 1. Het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Defensie Materieel Organisatie geven van ambtelijke leiding aan Personeel & Organisatie;

 2. Het vervullen van de adviserende rol richting leidinggevenden bij het uitvoeren van hun P&O-verantwoordelijkheden;

 3. Het vanuit een breed blikveld en op hoog niveau adviseren richting de Directeur DMO, de Directeur Matlog de Directeur JIVC en Commandant Ops van de DMO over de verschillende onderdelen en niveaus binnen het personele functiegebied;

 4. Het zijn van kennishouder van de verschillende soorten P&O-aangelegenheden bij de DMO;

 5. Het zorgdragen voor de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van Personeel en Organisatie.

Artikel 5. Bestuur & Bedrijfsvoering

Bestuur & Bedrijfsvoering staat onder leiding van het Hoofd Bestuur & Bedrijfsvoering die is belast met:

 1. Het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Defensie Materieel Organisatie geven van ambtelijke leiding aan Bestuur & Bedrijfsvoering;

 2. Het zijn van kenniscentrum voor het Defensie brede Materieel logistieke beleid en kaderstelling;

 3. De inrichting en borging van de procesgerichte bedrijfsvoering;

 4. Ondersteunen van de PME’s en PMH’s in de rol van Coördinerend Procesmanager (CPM);

 5. Het namens de DMO deelnemen aan de planvorming in het BPB-proces;

 6. De coördinatie en regie over de realisatie van DMP-projecten ;

 7. Het coördineren van de DMO-ondersteuning op het gebied van het operationeel optreden (O3-taak) van de krijgsmacht;

 8. Het optreden als adviseur van de Directeur DMO op het gebied van Security, Veiligheid, Kwaliteit, Arbo, Milieu (VKAM), Risicomanagement, Vastgoed, Facilitair Management, Bedrijfsvoering en Informatievoorziening;

 9. Ondersteunen van DMO/MATLOG en DMO/Staf als dienstverlener ten aanzien van Security, Arbo, Milieu, huisvesting, materieelbeheer en lokaal informatie management;

 10. Het zorgdragen voor een doelmatige inrichting, bedrijfsvoering en internbeheer van Bestuur & Bedrijfsvoering.

Artikel 6. Directie Materieel logistiek (Matlog)

De Directie Materieel logistiek staat onder leiding van de Directeur Materieel logistiek die is belast met:

 1. Het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Defensie Materieel Organisatie geven van ambtelijke leiding aan de Directie MATLOG.

 2. Het in- en verrichten van de overeengekomen Materieel logistieke ondersteuning van (operationele) commandanten bij de gereed stelling en exploitatie van (wapen)systemen;

 3. Het realiseren van toebedeelde projecten;

 4. Het zorg dragen voor verwerving bij de DMO;

 5. Het realiseren van afstoting van overtollig materieel;

 6. Het vervullen van de rol van normsteller in het kader van het wapensysteemmanagement;

 7. Het borgen van veiligheid van wapensystemen en gevaarlijke assortimenten;

 8. Het zorg dragen voor (her) bevoorrading van de aan hem toegewezen assortimenten;

 9. Het bevorderen en scheppen van voorwaarden voor internationale materieelsamenwerking (waaronder R&D);

 10. Het rapporteren over de resultaten en voorzien in de informatiebehoefte van de Directeur Defensie Materieel Organisatie met betrekking tot het eigen verantwoordelijkheidsgebied;

 11. De doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Directie MATLOG. Hierbij hoort het ontwikkelen en het up-to-date houden van een visie en strategie op het gebied van kennismanagement en Life Cycle sturing.

Artikel 7. Het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC)

Het Joint Informatievoorzieningscommando staat onder leiding van de Directeur JIVC die is belast met:

 1. Het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Defensie Materieel Organisatie geven van ambtelijke leiding aan het JIVC;

 2. Het met inachtneming van de regeling agentschappen van de Minister van Financiën invulling geven aan de rol van opdrachtgever voor het agentschap Operations voor het laten leveren van IV- en ICT- producten- en diensten;

 3. Het leveren en instand houden van IV- ICT- en Informatiebeheer producten en diensten;

 4. Het reguleren van vraag en aanbod om tot goede en betaalbare IV-voorzieningen te komen;

 5. Het proactief zorgdragen voor innovatieve producten en diensten op IV-gebied;

 6. Het zorgdragen voor voorspelbare kwaliteit, tijd en kosten van de geleverde diensten;

 7. Het zorgdragen voor de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het JIVC.

Artikel 8. Operations (voorheen agentschap DTO)

Het agentschap staat onder leiding van de Commandant Operations die is belast met:

 1. Het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur Defensie Materieel Organisatie geven van ambtelijke leiding aan het agentschap Operations;

 2. Het met inachtneming van de regeling agentschappen van de Minister van Financiën invulling geven aan de rol van opdrachtnemer;

 3. Het maken van (jaar)afspraken met opdrachtgever(s) en eigenaar over het leveren van IV- ICT- producten- en diensten;

 4. Het doelmatig, rechtmatig en professioneel uitvoeren van de afspraken zoals gemaakt met de opdrachtgever(s) en eigenaar en het afleggen van verantwoording daarover;

 5. De bestendigheid van de interne organisatie binnen het agentschap;

 6. Het leveren van IV- en ICT- producten en diensten, tegen een afgesproken kwaliteit, tijd en kosten.

 7. Het financieel en materieel beheer, inclusief de begrotingsuitvoering en het afleggen van verantwoording hierover d.m.v. een afzonderlijke agentschapadministratie.

Artikel 9. Souschef Verwerving

De Souschef Verwerving is namens de Directeur Defensie Materieel Organisatie belast met het defensie breed functioneel aansturen van verwerving.

Artikel 10. Intrekking huidige Subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Defensie Materieel Organisatie 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie (MP 10 – 003) en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 12. Citeertitel

Dit Subtaakbesluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013.

 

Naar boven