Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Hoofddirectie Personeel 2005
Geldigheid:01-01-2005 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Hoofddirectie Personeel 2005

gelet op artikel 15, tweede lid, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005,

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-01-05HDP01-01-05

Artikel 1. Organisatie van de Hoofddirectie Personeel

De Hoofddirectie Personeel bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. de directie personeelsbeleid;
 2. de directie personeelsmanagement;
 3. de directie militaire gezondheidszorg;
 4. de stafafdeling regie & control;
 5. bijzondere organisatie-eenheden.

Artikel 2. De Hoofddirectie Personeel

De Hoofddirecteur Personeel laat zich bij de uitvoering van zijn taken, genoemd in artikel 8 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005, bijstaan door:

 1. een plaatsvervangend hoofddirecteur personeel die is belast met: 1 de plaatsvervanging van de hoofddirecteur personeel bij diens afwezigheid; 2 de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directies.
 2. een adjunct hoofddirecteur personeel die is belast met: 1 het centrale coördinatorschap integriteit bij Defensie; 2 het in afstemming met de directeur personeelsbeleid zorgdragen voor de voorbereiding, implementatie en uitvoering van het veteranenbeleid, het genderbeleid en het integriteitsbeleid.

Artikel 3. De Directie Personeelsbeleid

De directie personeelsbeleid staat onder leiding van de directeur personeelsbeleid die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de hoofddirecteur personeel geven van ambtelijke leiding aan de directie personeelsbeleid;
 2. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van (de uitvoering van) het personeelsbeleid met inbegrip van het arbeidsomstandighedenbeleid, het mobiliteitsbeleid en het opleidingsbeleid voor de gehele defensieorganisatie;
 3. het ontwikkelen, toetsen en overdragen van het beleid voor het gewezen defensiepersoneel;
 4. het bijdragen aan de beleidsvisie voor wat betreft de ontwikkelingen binnen het totale personele domein;
 5. het organiseren en het procesmatig en ambtelijk voorbereiden van het arbeidsvoorwaarden-overleg voor de Sector Defensie;
 6. het optreden als ambtelijk verantwoordelijke voor de totstandkoming van overeenstemming in het overleg op werkgroepniveau;
 7. het zorgdragen voor een stelsel van wet- en regelgeving voor de rechtspositie van het personeel van de Sector Defensie, inbegrepen pensioenen en sociale zorg;
 8. het ontwikkelen van het formatiebeleid, inclusief de personele kaders, ten behoeve van de Operationele Commando’s het Commando Koninklijke Marechaussee, het Commando Dienstencentra, de Defensie Materieel Organisatie en de Bestuursstaf;
 9. het binnen zijn terrein van verantwoordelijkheid formuleren van de eisen ten aanzien van de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten binnen de gestelde kaders;
 10. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de hoofddirecteur personeel, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.

Artikel 4. De Directie Personeelsmanagement

De directie personeelsmanagement staat onder leiding van de directeur personeelsmanagement die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de hoofddirecteur personeel geven van ambtelijke leiding aan directie personeelsmanagement;
 2. het coördineren en afstemmen van de projecten met betrekking tot de herinrichting van het personele functiegebied;
 3. het opstellen en regisseren van de communicatie- en veranderstrategie behorende bij de implementatie van de herinrichting van het personele functiegebied;
 4. het voeren van de regie met betrekking tot uitplaatsing van overtollig personeel inbegrepen de daarbij behorende uitplaatsingsprojecten;
 5. het in afstemming met de directeur personeelsbeleid bewaken en borgen van de kwaliteit alsmede de uniformiteit van de uitvoering van het personeelsbeleid en van het formatiebeleid, waaronder begrepen het departementale management-developmentbeleid en het mobiliteitsbeleid voor burgerpersoneel;
 6. het stellen van functionele eisen aan de informatievoorziening binnen het personele functiegebied en het toezien op de realisatie ervan;
 7. het binnen zijn terrein van verantwoordelijkheid formuleren van de eisen ten aanzien van de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten binnen de gestelde kaders;
 8. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de hoofddirecteur personeel, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.

Artikel 5. De Directie Militaire Gezondheidszorg

De directie militaire gezondheidszorg staat onder leiding van de directeur militaire gezondheidszorg die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de hoofddirecteur personeel geven van ambtelijke leiding aan directie militaire gezondheidszorg;
 2. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van het militair gezondheidszorg beleid bij defensie;
 3. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van het beleid betreffende het militair geneeskundig zorgsysteem;
 4. het geven van functionele aanwijzingen en richtlijnen aan de defensieonderdelen met betrekking tot de (kwaliteit van de) gezondheidszorg en met betrekking tot het geneeskundig zorgsysteem;
 5. het borgen van het arbo-dienstverleningscertificaat voor de defensie-organisatie;
 6. het binnen zijn terrein van verantwoordelijkheid formuleren van de eisen ten aanzien van de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten binnen de gestelde kaders;
 7. het adviseren van de commandant der strijdkrachten over de uitvoering van de militair gezondheidheidszorg bij de voorbereiding en uitvoering van de operationele inzet van de krijgsmacht;
 8. het, door tussenkomst van de Secretaris-generaal, informeren van de bewindslieden indien na de afronding van de geïntegreerde besluitvorming de directeur militaire gezondheidszorg van mening is dat het besluit strijdig is met de normen en de regels van de beroepsgroep en de wettelijk beschermde relatie tussen hulpverleners in de gezondheidszorg en patiënten;
 9. het bijdragen aan de beleidsvisie voor wat betreft de ontwikkelingen in de militaire gezondheidszorg;
 10. het binnen zijn terrein van verantwoordelijkheid formuleren van de eisen ten aanzien van de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten binnen de gestelde kaders;
 11. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de hoofddirecteur personeel, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.

Artikel 6. De stafafdeling Regie en Control

De stafafdeling regie en control staat onder leiding van het hoofd van de afdeling regie en control die is belast met:

 1. met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de hoofddirecteur personeel geven van ambtelijke leiding aan de stafafdeling regie en control;
 2. het ondersteunen van de hoofddirecteur bij het voeren van regie en management control op het totale personele functiegebied;
 3. het zorgdragen voor de coördinatie van de inbreng vanuit het personele functiegebied in het beleid-, planning- en begrotingproces (BPB-proces);
 4. het monitoren van de van het organisatiebeleid afgeleide formatieve aantallen in relatie met de van het personeelsbeleid afgeleide personele aantallen en kengetallen en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van de personele exploitatie;
 5. het voorbereiden van de inbreng vanuit de hoofddirectie personeel ten behoeve van diverse departementale fora, het bewaken van de realisatie van actiepunten van de HDP en de beantwoording van kamervragen;
 6. het uitvoeren van de planning & control taken ten behoeve van de HDP-organisatie voor zowel de apparaatsbegroting als de programma-uitgaven van de hoofddirectie personeel;
 7. het binnen zijn terrein van verantwoordelijkheid formuleren van de eisen ten aanzien van de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten binnen de gestelde kaders;
 8. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de hoofddirecteur personeel, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid.

Artikel 7. De Inspectie Militaire Gezondheidszorg

De inspectie militaire gezondheidszorg is een bijzondere organisatie-eenheid van de HDP en staat onder leiding van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de minister van defensie en de hoofd inspecteur voor de gezondheidszorg van het staatstoezicht op de volks-gezondheid geven van leiding aan de inspectie militaire gezondheidszorg;
 2. het houden van toezicht op de kwaliteit van de militairgeneeskundige verzorging;
 3. het houden van toezicht op de staat van gezondheid van het militaire personeel;
 4. het houden van toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van de gezondheidszorg en de militairgeneeskundige verzorging;
 5. het houden van toezicht op de naleving van de stralingshygiënische voorschriften.

Artikel 8. Intrekking vorige taakbesluit

Het subtaakbesluit Directoraat Generaal Personeel 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking met ingang van de datum waarop van de publicatie melding is gedaan in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 10. Citeertitel

Dit subtaakbesluit wordt aangehaald als: Subtaakbesluit Hoofddirectie Personeel 2005.

Naar boven