Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit HDP 2005
Geldigheid:01-01-2005 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit HDP 2005

Gelet op artikel 3, eerste lid, van Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2005;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-01-05HDP  01-01-05

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. bewindspersoon: de Minister van Defensie, onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Defensie;

b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Ondermandaat, - volmacht en -machtiging

1. Aan de plaatsvervangend hoofddirecteur en de adjunct hoofddirecteur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 2 van het Subtaakbesluit HDP 2005 tot hun werkterrein behoren.

2. Aan de directeur personeelsbeleid, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn waarnemer, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 3 van het Subtaakbesluit HDP 2005 tot zijn werkterrein behoren.

3. Aan de directeur personeelsmanagement, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn waarnemer, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 4 van het Subtaakbesluit HDP 2005 tot zijn werkterrein behoren.

4. Aan de directeur militaire gezondheidszorg, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn waarnemer, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 5 van het Subtaakbesluit HDP 2005 tot zijn werkterrein behoren.

5. Aan het hoofd van de stafafdeling regie en control , dan wel (bij diens afwezigheid) zijn waarnemer, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 6 van het Subtaakbesluit HDP 2005 tot zijn werkterrein behoren.

6. De verlening van bevoegdheden, bedoeld in lid 1 tot en met 5 is niet van toepassing op:

  1. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de hoofddirecteur personeel of een door hem gemandateerde functionaris is genomen;
  2. stukken, bestemd voor de Nationale ombudsman;
  3. voordrachten voor onderscheidingen;
  4. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake onderwerpen met een mogelijk politiek gevoelig karakter dan wel van principieel financieel / beleidsmatige aard;

Artikel 3 Intrekking oude regeling

De Sub-mandaatregeling DGP 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staats-courant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit HDP 2005.  

Naar boven