Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Defensiestaf 2013
Geldigheid:01-11-2013 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Defensiestaf 2013

gelet op artikel 25 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
09-01-14CDSBS201400040601-11-13

Artikel 1. De organisatie van de Defensiestaf

1. De Commandant der Strijdkrachten vormt samen met de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten één bestuurlijke eenheid in het geven van leiding aan de Defensiestaf en het besturen van de operationele commando’s.

2. De Defensiestaf bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 1. het Kabinet;

 2. de afdeling Evaluaties;
 3. de directie Financiën & Control CDS;
 4. het ressort Internationale Militaire Samenwerking;
 5. de directie Plannen;
 6. de directie Aansturen Operationele Gereedheid;
 7. de directie Operaties.

Artikel 2. Het Kabinet

Het Kabinet staat onder leiding van de Chef Kabinet die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan en de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het Kabinet; het adviseren en ondersteunen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten bij de uitvoering van hun taken en de daaruit voortvloeiende verplichtingen;
 2. het verzorgen van interne beheerszaken van de Defensiestaf, alsmede het verrichten van de centrale registratie van NAVO, COSMIC, ATOMAL en ATOMIC documenten ten behoeve van de gehele defensieorganisatie;
 3. het adviseren van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten over militaire muziek, het aansturen van de muziekkorpsen binnen de krijgsmacht en het coördineren en prioriteren van de inzet en beschikbaarheid van militaire muziek;
 4. het adviseren van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten en andere autoriteiten binnen Defensie over de positie van de onderofficier in de krijgsmacht en het optreden als centraal aanspreekpunt daarvoor;
 5. het opstellen van regelgeving voor en de coördinatie van ceremoniële en protocollaire aangelegenheden van Defensie, het adviseren van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten over militaire representatie daarbij en het ondersteunen van de Traditiecommissie Krijgsmacht en het Nationaal Comité 4-5 mei.

Artikel 3. De afdeling Evaluaties

De afdeling Evaluaties staat onder leiding van het Hoofd Afdeling Evaluaties die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan en de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de afdeling Evaluaties;
 2. het ondersteunen van de Commandant der Strijdkrachten in zijn verantwoordelijkheid voor het evalueren van operaties;
 3. het formuleren van aanwijzingen ten aanzien van het evalueren van operaties;
 4. het evalueren van operaties en het toezien op het leren van operaties;
 5. het onderzoeken van ernstige voorvallen en incidenten onder operationele omstandigheden na opdracht van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten.

Artikel 4. de directie Financiën & Control CDS

De directie Financiën & Control CDS staat onder leiding van de Directeur Financiën & Control CDS die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan en de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Financiën & Control CDS;
 2. het uitvoeren van de door de Hoofddirectie Financiën & Control gemandateerde controllertaken;
 3. het begrotingsbeheer voor de corporate planner taken belegd bij de Defensiestaf, waaronder begrepen de financiële raming van de integrale meerjarige plannen, de defensiebrede behoeftestellingen, de opdracht en de allocatie van de middelen aan de defensieonderdelen en inzet, alsmede het beheren en actualiseren van de gehanteerde financiële modellen, tarieven en kengetallen;
 4. het uitvoeren van budget control voor begrotingsartikelen inzet en operationele commando’s, alsmede het inhoudelijk en functioneel aansturen van de controllers van de operationele commando’s;
 5. het financieel beheer Inzet en operationele commando’s, waaronder begrepen het dienaangaande ondersteunen van het Financieel Administratie en Beheerkantoor;
 6. de integrale managementinformatie van de CDS als corporate planner en de operationele commando’s, als bijdrage aan de managementrapportage en het jaarverslag Defensie en de defensiebrede risicoanalyse, alsmede het borgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatievoorziening.

Artikel 5. Het ressort Internationale Militaire Samenwerking

Het ressort Internationale Militaire Samenwerking staat onder leiding van de Souschef Internationale Militaire Samenwerking die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan en de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van het ressort Internationale Militaire Samenwerking;
 2. het adviseren, informeren en ondersteunen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten op het gebied van internationale militaire samenwerking;
 3. het optreden als centraal aanspreekpunt binnen Defensie voor bilaterale en multilaterale militaire samenwerking en het opzetten en onderhouden van een internationaal relatienetwerk ter ondersteuning van de Defensiestaf en andere defensieonderdelen;
 4. het beheer en de evaluatie van het militair attaché bestand, het aansturen van de Nederlandse defensieattachés in het buitenland en het onderhouden van de betrekkingen met en ondersteunen van de in Nederland geaccrediteerde buitenlandse defensieattachés;
 5. het onderhouden van interdepartementale relaties m.b.t. militair-diplomatieke aangelegenheden en het deelnemen aan relevante inspecties van ambassades;
 6. het voeren van regie over de werkzaamheden die voortkomen uit de Nederlandse deelname aan bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden;
 7. het operationeel beheer van het internationale functiebestand en coördinatie bij incidentele internationale opleidingen.

Artikel 6. De directie Plannen

De directie Plannen staat onder leiding van de Directeur Plannen die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan en de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Plannen;
 2. het ondersteunen van de Commandant der Strijdkrachten als hoogste militaire adviseur en corporate planner en behoeftesteller;
 3. het bijdragen aan de ontwikkeling van defensiebeleid, waaronder begrepen het analyseren en beoordelen van de integrale planconsequenties;
 4. de planfunctie, gericht op het operationaliseren van het beleid ten aanzien van de samenstelling en toerusting van de krijgsmacht, waaronder begrepen het opstellen van het Defensieplan en de Beleid-, Plan- & Begrotingnota met daarin de macroverdeling van de beschikbare meerjarenbudgetten ;
 5. het formuleren en in opdracht geven van behoeftestellingen voor materieel, informatie­voorziening en vastgoed, alsmede het monitoren van de voortgang van de gerelateerde verwervingsprojecten;
 6. de externe kennisontwikkeling en innovatie ter uitvoering van het kennis- & innovatiebeleid en de strategie‑, Kennis- en Innovatieagenda, alsmede de regie over de operationele kennisontwikkeling en de kenniscentra binnen de krijgsmacht en het borgen van de eigen (defensie) kennis op essentiële vakgebieden;
 7. het voeren van regie over de ontwikkeling van joint doctrines en de Nederlandse inbreng in internationale doctrineontwikkeling.

Artikel 7. De directie Aansturen Operationele Gereedheid

De directie Aansturen Operationele Gereedheid staat onder leiding van de Directeur Aansturen Operationele Gereedheid die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan en de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Aansturen Operationele Gereedheid;
 2. het ondersteunen van de Commandant der Strijdkrachten als hoogste militaire adviseur en corporate allocator;
 3. het opstellen van de gereedstellings- en ondersteuningsopdrachten aan de defensie­onderdelen en de daaraan gekoppelde allocatie van middelen middels de Aanwijzing Gereedstelling Commandant der Strijdkrachten, alsmede het monitoren van de uitvoering en het coördineren en monitoren van (defensiebrede) acties naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten;
 4. het vaststellen van stuurvariabelen voor de personele en materiële gereedheid, de geoefendheid en de instandhouding bij en ondersteuning van de operationele commando’s;
 5. het borgen van de balans tussen doelstellingen, activiteiten en middelen en het nemen van beslissingen ten aanzien van de herallocatie van middelen van de defensieonderdelen bij knelpunten in het uitvoeringsjaar;
 6. het coördineren van defensiebrede oefen- en opleidingsaangelegenheden;
 7. het voeren van regie over defensiebrede onderwerpen op het gebied van formatie en organisatie, veiligheid, personeelslogistiek, materieellogistiek en verkeer, vervoer, verplaatsingen en mobiliteit, voor zover die een relatie hebben met het allocatieproces;
 8. het coördineren van ongevallenonderzoek en het onderhouden van de contacten met de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid.

Artikel 8. De directie Operaties

De directie Operaties staat onder leiding van de Directeur Operaties die is belast met:

 1. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan en de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de directie Operaties;
 2. het ondersteunen van de Commandant der Strijdkrachten als hoogste militaire adviseur en corporate operator;
 3. Het uitvoeren van militair-strategische planningstaken, waaronder begrepen het opstellen van het Strategisch Militair Assessment, het uitbrengen van het Militair Advies en het ondersteunen van de CDS in de Stuurgroep Militaire Operaties (SMO), het Hoog Ambtelijk overleg en de Stuurgroep Civiele Missies voor (mogelijke) toekomstige en lopende operaties;
 4. het plannen van de voor inzetvoorbereiding, inzet en afwikkeling van inzet benodigde capaciteit en ondersteuning, aan de hand van het Comprehensive Operations Planning Directive (COPD);
 5. het aansturen van de inzetgereedstelling door het uitgeven van (voorlopige) Formerings- en Gereedstellingsopdrachten (FGO), het ontwikkelen van operatieplannen ten behoeve van nationale inzet en het opstellen van de Operatie Aanwijzing (OA) met daarin de nationale kaders en richtlijnen ten behoeve van deelname aan een internationale inzet;
 6. het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten leiden van alle operaties (inclusief special operations forces), het monitoren of de met de inzet van Nederlandse militaire capaciteit beoogde effecten worden behaald en het monitoren van de implementatie van de verbeter­maatregelen naar aanleiding van de evaluaties van operaties;
 7. het namens de (plaatsvervangend) Commandant der Strijdkrachten aansturen van eenheden van het Commando Koninklijke Marechaussee tijdens de onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie vallende inzet in het buitenland;
 8. het optreden tijdens inzet als intermediair tussen de defensieorganisatie en de ingezette eenheden en/of individueel uitgezonden militairen.

Artikel 9. Intrekking huidige subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Defensiestaf 2009 (S2009018953) wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit subtaakbesluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 11. Citeertitel

Dit subtaakbesluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Defensiestaf 2013.

Naar boven