Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit dienstonderdeel SG 2008
Geldigheid:01-11-2013 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit dienstonderdeel SG 2008

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2005

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
04-07-08SGDIO2008014409Zie artikel 4

Artikel 1

1. Aan de hoofden van de organisatie-eenheden van het dienstonderdeel SG wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit dienstonderdeel SG 2008 tot hun werkterrein behoren.

2. De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, omvat niet:

  1. de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;
  2. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;
  3. de bevoegdheid tot het beslissen inzake stukken, bestemd voor de Nationale Ombudsman;
  4. voordrachten voor onderscheidingen;
  5. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake onderwerpen met een mogelijk politiek gevoelig karakter dan wel van principieel financieel of beleidsmatige aard;

Artikel 2

1. Het hoofd van de organisatie-eenheid, bedoeld in artikel 1, eerste lid, kan de aan hem verleende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk doorverlenen aan:

  1. een plaatsvervangend hoofd van een organisatie-eenheid;
  2. een hoofd van een onder hem ressorterend organisatie-onderdeel;
  3. een andere onder hem ressorterende functionaris.

2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de Secretaris-Generaal.

Artikel 3

Het Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit dienstonderdeel SG 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van plaatsing van dit besluit in de reeks ministeriële publicaties van het Ministerie van Defensie.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit dienstonderdeel SG 2008.

Naar boven