Onderwerp: Bezoek-historie

Instellingsbeschikking Ideeëncommissie
Geldigheid:02-11-2004 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Instellingsbeschikking Ideeëncommissie

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
??-12-97SGP/9800008501-04-95
02-11-04HDPP/200401331Art. 1 en 302-11-04

overwegende dat de ministeriële beschikking nr. D90/263/10782, d.d. 6 april 1990, is verouderd en gelet op de eigen verantwoordelijkheid van de dienstonderdelen ten aanzien van de inrichting en uitvoering van het ideeënwerk,

Artikel 1

1. Er is een Ideeëncommissie van Defensie, hierna te noemen ICDEF.

2. De ICDEF is samengesteld uit:

 1. een voorzitter, aan te wijzen door de Secretaris Generaal;
 2. een vertegenwoordiger van de HDP, tvs. plv. voorzitter, aan te wijzen door de voorzitter ICDEF;
 3. de leden, zijnde de voorzitters van de decentrale ideeëncommissies.

Artikel 2

1. De ICDEF heeft tot taak dan wel is bevoegd tot:

 1. het vaststellen van richtlijnen en beloningscriteria voor het afhandelen van ideeën en deze vast te leggen in het Reglement Ideeëncommissie van Defensie;
 2. het inrichten van de ideeënorganisatie bij Defensie
 3. het afhandelen van bezwaarprocedures;
 4. het afhandelen van ideeën van de centrale organisatie (Vz. en plv. Vz.)

Artikel 3

De ICDEF vergadert op verzoek van de Voorzitter ICDEF.

Artikel 4

1. Hierbij worden ingetrokken:

 1. de ministeriële beschikking nr. D 90/263/10782 d.d. 6 april 1990;
 2. het reglement ICDEF MP 10-002 van juni 1994;
 3. de betalingsregeling nr. GDO1015/95/581 d.d. 19 april 1995;
 4. het protocol d.d. 25 juli 1995.

2. Intrekking geschiedt bij gelijktijdige vaststelling door de Secretaris Generaal van een nieuw reglement Ideeëncommissies van Defensie.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en heeft terugwerkende kracht tot 1 april 1995.  

Naar boven