Startpagina Immigratie- en Naturalisatiedienst

Dit is de startpagina van Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Over IND

Open data portal IND
Dit portaal bevat onder meer de (geldige) openbare informatieberichten en werkinstructies van de IND.
Daarnaast zijn hier de openbare landenrapporten van het Team Onderzoek en Expertise Land en Taal (TOELT) te raadplegen. Het portaal is complementair aan IND.nl , de algemene website van de IND.

Disclaimer factsheets ter beoordeling van Veilig Derde Land
Deze factsheets zijn opgesteld door Team Onderzoek en Expertise Land en Taal (TOELT) en bevatten informatie ter beoordeling van 'veilig derde land' (VDL). De factsheets zijn bedoeld als achtergrondinformatie voor de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op basis van de landeninformatie in het factsheet zal een beoordeling plaatsvinden van de vraag of een land in het algemeen als veilig derde land kan worden aangemerkt voor asielzoekers en vluchtelingen afkomstig uit andere landen. De beoordeling wordt vastgelegd in een Informatiebericht SUA over de beoordeling van het land als veilig derde land. De factsheets worden geactualiseerd als daartoe aanleiding bestaat.
Deze factsheets waren bedoeld voor intern gebruik en altijd gebaseerd op openbare bronnen. Door invoering van de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 is besloten om deze factsheets alsnog openbaar te maken. Vandaar dat in deze factsheets in de kop- en voetteksten nog is vermeld dat deze ‘VERTROUWELIJK’ of ‘Voor intern gebruik’ zijn. In de factsheets die in de toekomst zullen worden gepubliceerd zal deze tekst niet meer voorkomen.

Disclaimer werkinstructies
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt werkinstructies om een breder onderwerp toe te lichten voor medewerkers van de IND ter ondersteuning van hun werkzaamheden en met als doel om het beleid op een correcte en eenduidige wijze uit te voeren. Deze instructies zijn nadrukkelijk géén beleidsregels, maar procedurele instructies en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van de bepalingen in de Vreemdelingencirculaire 2000 of de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een instructie af te wijken.

Disclaimer informatieberichten
Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken.