Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit bijdrage PUC
Publicatiedatum:15-07-2017Geldigheid:15-07-2017 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20170715 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 3 juli 2017, houdende vaststelling van de grondslag voor de bijdrage van zelfstandig bestuursorganen voor het gebruik van de voorziening Publicatieplatform voor uitvoeringscontent (Besluit bijdrage PUC)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 april 2017, nr. 2017- 0000195422;

Gelet op artikel 21b, derde en vierde lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 mei 2017, no. W04.17.0112/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van (27 juni 2017, nr. 2017-0000261859);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aangesloten bestuursorgaan: een zelfstandig bestuursorgaan dat ingevolge een besluit van Onze Minister als bedoeld in artikel 21a van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen gebruik maakt van het PUC;
 • jaar: kalenderjaar;
 • maatwerkaanpassingen: specifieke aanpassingen van het PUC ten behoeve van een aangesloten bestuursorgaan;
 • Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • PUC: Publicatieplatform voor uitvoeringscontent, dat in stand wordt gehouden door Onze Minister.
relaties0relaties0

Artikel 2 Eenmalige bijdrage en eenmalige compensatie

 • 1. Aan een aangesloten bestuursorgaan dat ingevolge een besluit van Onze Minister als bedoeld in artikel 21a van de Kaderwet gebruik zal gaan maken van het PUC wordt in het jaar waarin Onze Minister dat besluit heeft genomen een bijdrage in rekening gebracht voor de onderzoeks- en migratiekosten, de kosten voor de inrichting van het PUC ten behoeve van dat aangesloten bestuursorgaan en bijkomende kosten.relaties0
 • 2. Indien in enig jaar maatwerkaanpassingen zijn gedaan, worden de kosten hiervoor aan het desbetreffende aangesloten bestuursorgaan of naar evenredigheid aan de desbetreffende aangesloten bestuurorganen in rekening gebracht.relaties0
 • 3. Indien in enig jaar maatwerkaanpassingen zijn gedaan die later aan de generieke componenten van het PUC zijn toegevoegd, worden de desbetreffende aangesloten bestuursorganen eenmalig gecompenseerd voor de kosten die ingevolge het tweede lid in rekening zijn gebracht.relaties0
relaties0

Artikel 3 Structurele bijdrage

 • 1. Aan een aangesloten bestuursorgaan wordt een bijdrage per jaar in rekening gebracht die bestaat uit:
  • a.een deel, dat betrekking heeft op de beheerkosten in het desbetreffende jaar voor de instandhouding van de generieke componenten van het PUC;relaties0
  • b.een deel, dat betrekking heeft op de beheerkosten in het desbetreffende jaar voor de instandhouding van maatwerkaanpassingen van het PUC ten behoeve van het aangesloten bestuursorgaan, enrelaties0
  • c.een deel dat betrekking heeft op de kosten van het gebruik van het PUC door het aangesloten bestuursorgaan.relaties0
  relaties0
 • 2. Het deel van de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, onder a, bedraagt de in het desbetreffende jaar verwachte totale beheerkosten voor de instandhouding van de generieke componenten, gedeeld door het totaal aantal aangesloten bestuursorganen en andere organisaties die in dat jaar gebruik maken van het PUC. Voor de bepaling van het aantal organisaties dat in een jaar gebruik maakt van het PUC, telt een organisatie die slechts een gedeelte van het jaar gebruik maakt van het PUC slechts naar evenredigheid mee. Voor de toepassing van dit lid, vangt het gebruik van het PUC aan op de dag waarop het PUC in productie wordt opgeleverd ten behoeve van de desbetreffende organisatie.relaties0
 • 3. Het deel van de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, onder b, bedraagt per maatwerkaanpassing waarvan het aangesloten bestuursorgaan gebruik maakt de in het desbetreffende jaar verwachte totale beheerkosten voor de instandhouding van die maatwerkaanpassing, gedeeld door het totaal aantal aangesloten bestuursorganen en andere organisaties die in dat jaar gebruik maken van die aanpassing. Voor de bepaling van het aantal organisaties dat in een jaar gebruik maakt van de maatwerkaanpassing, telt een organisatie die slechts een gedeelte van het jaar daarvan gebruik maakt slechts naar evenredigheid mee.relaties0
 • 4. Het deel van de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt vastgesteld op basis van de omvang van het gebruik van het PUC door het aangesloten bestuursorgaan.relaties0
relaties0

Artikel 4 Aanleveren gegevens

Een aangesloten bestuursorgaan verstrekt ieder jaar uiterlijk op 31 juli aan Onze Minister gegevens met betrekking tot het in het volgende jaar verwachte gebruik van het PUC.

relaties0relaties0

Artikel 5 Vaststelling bijdrage

 • 1. Onze Minister stelt ieder jaar op uiterlijk 30 september voor het volgende jaar voor elk aangesloten bestuursorgaan de bijdrage voorlopig vast op basis van de verwachte beheer- en gebruikskosten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, b en c.relaties0
 • 2. Aan een aangesloten bestuursorgaan wordt ieder kwartaal een voorschot in rekening gebracht op basis van de voor dat bestuursorgaan voorlopig vastgestelde bijdrage.relaties0
 • 3. Onze Minister stelt de bijdrage voor elk aangesloten bestuursorgaan na afloop van het jaar definitief vast op basis van de werkelijke beheer- en gebruikskosten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, b en c.relaties0
 • 4. De definitieve bijdrage wordt voor zover mogelijk verrekend met de voorlopige bijdrage voor het desbetreffende jaar of met de voorlopige bijdrage voor het volgende jaar.relaties0
relaties0

Artikel 6

Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de vaststelling en de betaling van het voorschot en de bijdrage.

relaties0relaties0

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

relaties0relaties0

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijdrage PUC.

relaties0relaties0

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar
3 juli 2017
Willem-Alexander
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A.
Plasterk
de veertiende juli 2017
De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A.
Blok
Naar boven